U slepých ramen Moravy vznikla rozsahem unikátní broukoviště

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Kmeny až stoletých lip ze skácených břehových porostů u řeky Moravy poslouží na pěti vybraných lokalitách jako domov pro nepřeberné množství živočichů. V rámci přípravných prací na budování protipovodňové ochrany Uherského Hradiště a Starého Města zde Povodí Moravy vytvořilo svým rozsahem evropsky unikátní broukoviště (loggery).

V pěti vybraných lokalitách především odstavených ramen řeky Moravy na Uherskohradišťsku vznikla postupně od začátku dubna útočiště pro řadu zvláště chráněných druhů živočichů. Takzvaná broukoviště (loggery) tvoří skupiny torz kmenů, či špalků, částečně zapuštěných v zemi. Pochází ze 180 stromů, pokácených během února a března v rámci přípravných prací na stavbu protipovodňové ochrany Uherského Hradiště a Starého Města. Více než devět desetin tvořily téměř stoleté lípy.

„Potřebné práce na broukovištích jsme dokončili minulý týden a svým rozsahem jsou v podstatě evropským unikátem,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík. Vybudování loggerů po ukončení těžby bylo podle něj součástí výjimky z druhové ochrany, kterou udělil na základě příslušného zákona Krajský úřad Zlínského kraje.

Předpokládalo se totiž, že v různém stupni již poškozené lípy s četnými dutinami budou stanovištěm především bezobratlých chráněných druhů živočichů, vázaných zejména na mrtvé dřevo. Biologické hodnocení zde stanovilo téměř 60 druhů hmyzu, zejména brouků, včetně kategorií ohrožených, silně a kriticky ohrožených. Druhům vázaným na mrtvé dřevo v různých fázích rozkladu poskytují nové biotopy vhodné podmínky relativně velmi dlouhou dobu a u stávajících druhů možnost dokončení jejich vývoje.

„Instalaci (broukovišť) jsme provedli pod odborným biologickým dozorem,“ doplnil ředitel závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) Pavel Cenek. Výhodou všech zcela nově vybudovaných lokalit je různorodé prostředí pro četné živočichy, ale i mykofloru. Přitom se zdaleka nejedná pouze o hmyz, ale tato stanoviště následně vyhledávají například ještěrky, slepýše, užovky, ropuchy, drobní hlodavci a jejich predátoři, ale i drobné zpěvné ptactvo a šplhavci.

Uherskohradišťský závod Povodí Moravy začal s pracemi v první polovině měsíce dubna. Původně byly vybrány pouze tři lokality, ale při kácení se zjistilo podstatně více biologicky cenných kmenů. „Doporučil jsem proto tedy rozšíření počtu broukovišť na pět lokalit, především odstavených ramen řeky Moravy,“ vysvětlil biologický dozor celé akce Lubomír Pospěch. Povodí Moravy se na základě posudků rozhodlo vyčlenit oproti 15 původně označeným až 63 kmenů stromů které se dostaly na vytipovaná místa.

„Mezi desítku významných zachráněných druhů hmyzu tak patří například zlatohlávek skvostný i drobnější druhy vzácných zlatohlávků, zdobenci, kovaříci, tesaříci či krasci lipoví,“ uzavřel Lubomír Pospěch.

Přípravné práce na výstavbu protipovodňových opatření pokračovaly podle plánu. Hráze uvolnilo dosud 209 stromů, 125 na pravém břehu v úseku od Rybáren po Kobylicu a 84 stromů na levém břehu od Olšávky po Jaktáře. S další etapou kácení chce státní podnik začít na podzim, kde by se však už nemělo jednat o tak ekologicky citlivou oblast. Zásah se předpokládá do lesoparku „Baraňák“, což jsou v podstatě náletové dřeviny. Náhradní cílená výsadba, dohodnutá se samosprávou měst, tak bude mít viditelný efekt.

Projekt protipovodňové ochrany Starého Města a Uherského Hradiště počítá se stavbami v úseku od čistírny odpadních vod Uherské Hradiště při spodním okraji zástavby města na levém břehu a při spodním okraji zástavby Starého Města nad Salaškou na pravém břehu (lokalita Baraňák). Hráze pak budou pokračovat až po horní okraj zástavby Uherského Hradiště na levém břehu a nad lokalitou Rybárny na pravém břehu řeky Moravy. Celkem se tedy jedná o 4,5 kilometru ochranných hrází a někde i zdí.

Tímto opatřením se dosáhne zkapacitnění Moravy a tím zvýšení průtočnosti ohrázovaného koryta z dnešní hodnoty dvacetileté vody 650 m3/s tak, že okolní zástavba obou měst bude chráněna i při stoletém průtoku (Q100 = 818 m3/s) s bezpečnostním převýšením hrází asi 30 centimetrů.

publikováno 23. dubna 2012, 10:30 štítky: Uherské Hradiště, protipovodňová opatření, záchranný transfer,