Odborný technický pracovník investičního útvaru

Generální ředitel s.p. ve spolupráci s útvarem řízení lidských zdrojů vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

Odborný technický pracovník investičního útvaru

Místo výkonu funkce: útvar investiční, ředitelství podniku,Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Termín nástupu: 1. 5. 2017 (dohodou)

Požadovaný profil:

 • Vysokoškolské či vyšší odborné vzdělání nejlépe v oboru vodní hospodářství a vodní stavby nebo jiného stavebního směr, případně ekonomického směru.
 • Praxe nejméně 3 roky na pozicích investiční referent, projektový manažer, administrátor dotací na vodohospodářských, dopravních nebo jiných inženýrských stavbách.
 • Dobrá znalost stavebního a vodního zákona (zák. č. 183/2006 a 254/2001 Sb.)
 • Zkušenosti s dotační agendou, znalost prostředí poskytovatelů dotací
 • Dobré uživatelské znalosti práce s PC, především MS Office
 • Dobré organizační a vyjadřovací schopnosti. Schopnost samostatné práce a operativního rozhodování.
 • Platné řidičské oprávnění sk. B.
 • Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání.

Hlavní charakteristika pracovní činnosti: 

 • Zabezpečuje přehledy, evidenci, vyhodnocování akcí (staveb) a podklady pro zajištění jejich financování jak pro interní potřebu podniku, tak i pro externí orgány a instituce
 • zpracovává podklady pro registraci staveb, které budou financovány z ministerstva zemědělství či Ministerstva životního prostředí
 • zpracovává podklady pro žádosti o zajištění financování projektů a staveb ze státního rozpočtu z programů Ministerstva zemědělství (žádost, doplněk, žádost o změnové rozhodnutí) a Ministerstva životního prostředí (v případě reorganizace státní správy pro jejich nástupnické instituce) a případně i jiných dotačních zdrojů
 • vede agendu dotačních akcí
 • zpracovává závěrečné vyhodnocení staveb financovaných ze státního rozpočtu
 • zpracovává závěrečné vyhodnocení jednotlivých programů a podprogramů, v jejichž rámci byla čerpána dotace ze státního rozpočtu, sleduje čerpání finančních prostředků na jednotlivých akcích dle zdrojů financování
 • zpracovává přehledy dokončených akcí dle jednotlivých zdrojů financování
 • zpracovává podklady pro věcný a finanční plán
 • zabezpečuje ukládání dokumentace dokončených akcí do centrální spisovny
 • zabezpečuje podklady ke smlouvám o účasti na programu a ke smlouvám o financování
 • zabezpečuje přípravu investičních akcí, zpracování investičních záměrů dle zadání, způsobu financování a projektové přípravy
 • je styčným informačním bodem pro všechny účastníky realizace zadaných investičních akcí (projektů) v oblasti zajištění a čerpání finančních zdrojů u připravovaných, realizovaných a ukončených akcí. Průběžně informuje vedoucího investičního útvaru a dle požadavků i další vyšší stupně vedení podniku a postupu zajišťování finančních zdrojů nezbytných k realizaci zadaných investičních akcí (projektů) a minimalizuje informační šumy v této oblasti
 • zabezpečuje po stránce organizační a po stránce přípravy podkladů a dokladů průběh kontrol financování jednotlivých realizovaných akcí, které v souladu s platnou legislativou a předpisy Ministerstva zemědělství a ministerstva financí v podniku provádí orgány či instituce podřízené těmto ministerstvům

Relevantní právní předpisy:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • rámcová znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 • další právní předpisy upravující problematiku přípravy a provádění staveb.

Bližší informace: Ing. Katarzyna Drongová, Ph.D., pověřena vedením investičního útvaru, tel. 541 637 395, drongova@pmo.cz 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz do 20. 4. 2017. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

publikováno 11. dubna 2017, 08:38aktualizováno 11. dubna 2017, 08:38 štítky: pracovní nabídka, kariéra, volná místa,