Projektový manažer – závod Horní Morava – Olomouc

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice:

Projektový manažer – závod Horní Morava

Místo výkonu funkce: ZHM se sídlem v Olomouci, U dětského domova 263, útvar TDS a projekce

Termín nástupu: ihned nebodle dohody

Požadovaný profil:

 • Min. SŠ vzdělání stavebního směru, nejlépe se zaměřením na vodní stavby, popř. vodní hospodářství (VŠ – magisterský studijní program stavebního směru, nejlépe se zaměřením na vodní stavby, popř. vodní hospodářství a krajinné inženýrství + Osvědčení o autorizaci – výhodou)
 • Zkušenost s projekční a inženýrskou činností – výhodou
 • Praxe na pozicích: pracovník samostatně vykonávající technický dozor stavebníka, projektový manažer nebo stavbyvedoucí na vodohospodářských, dopravních nebo jiných inženýrských stavbách – výhodou
 • Velmi dobrá orientace v související oborové legislativě (zák. č. 183/2006 Sb. Stavební zákon a č. 254/2001 Sb. Vodní zákon)
 • Znalost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zkušenost se zadáváním veřejných zakázek, v platném znění výhodou
 • Velmi dobré uživatelské znalosti PC především MS Office, MS Project, znalost systému řízení staveb ASPE výhodou
 • Zodpovědnost a schopnost samostatného rozhodování a schopnost řešení mimořádných úkolů a situací pod tlakem
 • Smysl pro přesnost a důslednost
 • Aktivní a tvůrčí přístup
 • Velmi dobré organizační a vyjadřovací schopnosti
 • Umění jednat s lidmi
 • Platné řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič (časté jednodenní služební cesty a řešení pracovních úkolů přímo v terénu)
 • Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti: 

Zabezpečuje komplexní výkon inženýrské činnosti a výkon funkce technického dozoru investora v rámci přípravy, projektování, projednávání a v rámci realizace včetně následného uvedení do užívání svěřených staveb spočívající zejména v těchto činnostech: 

 1. zpracovává nebo zajišťuje zpracování investičních záměrů staveb a studií,
 2. zabezpečuje zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně všech potřebných dokladů a podkladů,
 3. zpracovává nebo zabezpečuje zpracování a předání zadávací dokumentace a dalších podkladů potřebných pro zadávací řízení staveb,
 4. zabezpečuje komplexní výkon inženýrské činnosti v rámci přípravy a realizace svěřených staveb (vydání potřebných oprávnění k provádění staveb dle platné legislativy včetně jejich uložení a evidence),
 5. je pověřen vedením realizace svěřených akcí, zodpovídá za zdárný průběh a dokončení svěřených akcí,
 6. kontroluje provádění prací v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s uzavřenými smlouvami a v souladu s veškerými oprávněními k provedení stavby,
 7. kontroluje dodržování technologických postupů všech prací dle závazných nebo doporučených technických norem,
 8. kontroluje dodržování nákladů stavby,
 9. zajišťuje vydání povolení k užívání stavby, kolaudačního souhlasu,

10. zajišťuje zařazení dokončené stavby do majetkové evidence,

11. poskytuje součinnost při kontrole staveb v záruční době včetně projednávání případných reklamací,

12. plní další úkoly podle pokynů nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností.

 

V průběhu stavby plně respektuje ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), novely zákona č.350/2012 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, zákona č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách) a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, vše v platném znění. Dále respektuje předpisy související s bezpečností práce a ochranou státního majetku a ostatní související platné vnitropodnikové normy. 

Bližší informace: Ing. Miroslav Novák, vedoucí útvaru TDS a projekce, tel. 585 711 231.

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.czdo 19. 8. 2018. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 25. července 2018, 14:12aktualizováno 25. července 2018, 14:13