Ředitel/ředitelka závodu Horní Morava

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice:

ředitel/ředitelka závodu Horní Morava

Místo výkonu funkce: U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc  

Termín nástupu: dohodou

Požadovaný profil:

 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském programu nejlépe v oborech stavebnictví (vodohospodářské stavby výhodou), přírodní vědy a ekologie.
 • Trestní bezúhonnost.
 • Manažerské schopnosti a zkušenosti s řízením týmu minimálně 10 zaměstnanců s praxí po dobu minimálně 5 let.
 • Prokazatelná praxe minimálně 5 let v oblasti vodního hospodářství a vodních toků.
 • Dobrá znalost spravovaného území (územní působnost závodu).
 • Dobrá znalost související legislativy (vodní zákon, zákon o zadávání veřejných zakázek, stavební zákon, katastrální zákon, zákon o životním prostředí…).
 • Velmi dobré uživatelské znalosti PC, především MS Office.
 • Dobré organizační schopnosti, spolehlivost a komunikativnost.
 • Schopnost samostatného rozhodování a řešení úkolů v mimořádných situacích.
 • Řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič.
 • Komunikační znalost AJ nebo NJ výhodou.
 • Orientace na cíl a výsledek.

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • Řídí závod Horní Morava včetně jeho provozů a útvarů a rozhoduje v rozsahu kompetencí svěřených mu generálním ředitelem a interními normami
 • Podílí se na naplnění stanoveného rozsahu Ročního finančního plánu, který vychází ze schválené Strategie rozvoje podniku.
 • V rozsahu svěřených činností spolupracuje s odbornými řediteli na plnění strategických cílů v oblastech péče o dlouhodobý majetek včetně investičních aktivit, správy vodních toků, správy povodí, prevence před povodněmi, revitalizací a vodohospodářských služeb, které vycházejí ze schválené Strategie rozvoje podniku.
 • V souladu se schválenými základními dokumenty hospodaření podniku řídí technicko-provozní, ekonomické a ostatní činnosti na závodě.
 • Zajišťuje plnění příkazů generálního ředitele, pokynů a směrnic odborných ředitelů, které upravují organizační záležitosti, sjednocují postupy a stanovují odpovědnosti při zajišťování povinností vyplývající z platných právních předpisu usměrňující činnost Povodí Moravy, s.p..
 • V návaznosti na schválený organizační řád Povodí Moravy, s.p. a stanovené pravomoci vedoucích zaměstnanců řídí a kontroluje jemu podřízené zaměstnance.
 • Spolupracuje s finančním a investičním ředitelem při zajišťování projektů financovaných z vlastních zdrojů.
 • V době mimořádných situací a havárií zajišťuje předepsané činnosti v souladu s havarijními a krizovými plány.
 • Odpovídá za ochranu svěřeného majetku, za řádné hospodaření a nakládaní s ním, za správnost a pravdivost finančních operací a v souladu s touto odpovědností rozhoduje a činí potřebná opatření.
 • V rámci svěřených činností odpovídá za dodržování platných právních předpisů, vnitropodnikových norem a za účinný vnitřní kontrolní systém včetně dodržování zásad BOZP a PO.

Bližší informace: Mgr. Kateřina Sedláčková, pověřena vedením úseku generálního ředitele, tel. 541 637 510, sedlackova@pmo.cz

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz do 31. 3. 2018. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

publikováno 9. března 2018, 10:06 štítky: pracovní nabídka, kariéra,