Pronájem bytu v domě p. č. 244 (Babice u Uherského Hradiště)

PRONÁJEM MAJETKU – NABÍDKA PRONÁJMU č. 012019N

Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, nabízí k pronájmu byt v domě p. č. 244 v k. ú. Babice u Uherského Hradiště, včetně části přilehlých pozemků tvořících s bytem funkční celek. 

I. Předmět nájemní smlouvy

Předmětem nájemní smlouvy je soubor místností bez vybavení (včetně prostor užívaných jako příslušenství bytu 3+1) nacházející se na pozemku p. č. 1387/1 v k. ú. Babice u Uherského Hradiště ve stavbě č. p. 244 o celkové výměře 98,7 ma části přilehlých pozemků p. č. 1308/2 a p. č. 1387/1 v k. ú. Babice u Uherského Hradiště vč. hospodářské budovy o celkové výměře 395 m2.

 

II. Popis bytu

místnost

podlahová

p. podlahová vč.

plocha m2

příslušenství m2

Pokoj

16,30

16,30

Pokoj

16,30

16,30

Pokoj

14,00

14,00

Kuchyň

13,10

13,10

Předsíň

9,00

9,00

Koupelna

6,00

6,00

WC

2,00

2,00

Spíž

2,00

2,00

Sklep

10,00

Garáž

10,00

 celkem

78,7

98,70

Dům se nachází v okrajové části obce Babice u plavební komory Baťova kanálu; je z roku cca 1925, neprošel výraznější rekonstrukcí. Topení je ústřední na dřevo. Voda je k dispozici zdarma ze studny, čerpána domácí vodárnou (darling), voda není pitná. Splaškové vody jsou svedeny do žumpy. Dům je připojen k elektrické síti. Vnitřní elektroinstalace je na pokraji své životnosti a užívání elektrických spotřebičů je možné pouze v omezené míře.

Vybavení bytu není předmětem nabídky a není součástí bytu.

Doba nájmu se předpokládá
od nabytí účinnosti smlouvy, do 31. 12. 2019 s možností prodloužení do 31. 12. 2020.

Výši nájemného stanoví zájemce dle svého uvážení, avšak výše nájemného nesmí být nižší než 4 230 Kč za kalendářní měsíc. V případě, že zájemce stanoví výši nájmu pod uvedenou minimální úrovní, nebude nabídka hodnocena. 

Každý zájemce je oprávněn požádat o prohlídku předmětu nájmu s předem nahlášenou návštěvou po dohodě na tel. čísle: +420 725 305 994, PaedDr. Marek Otlík, v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hodin, a to v termínu od 4. 3. 2019 do 5. 4. 2019. 

Podrobné podmínky smluvního vztahu jsou obsaženy v návrhu nájemní smlouvy, který je přílohou této výzvy.

 III. Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje: 

a) U fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování, případně včetně telefonu a e-mailu.

b) U právnických osob název, sídlo, IČO, bankovní spojení a závazná adresa pro doručování včetně telefonu a e-mailu, ID datové schránky.

c) Nabízená výše nájemného, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota.

d) U právnických osob musí být přílohou výpis z Obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne starší tří měsíců), právnická osoba, která se nezapisuje
do Obchodního rejstříku, doloží platný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je zapsána, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká.

e) Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

f) Součástí nabídky musí být oprávněnou osobou doplněný a podepsaný návrh nájemní smlouvy.

Nabídka musí být zaslána v zapečetěné obálce s označením

Neotevírat – nabídka

Pronájem bytu v domě č. p. 244 v k. ú. Babice u Uherského Hradiště č. 012019N“,

na adresu Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, nebo doručena osobně
na podatelnu. Příjem nabídek bude ukončen dne 8. 4. 2019 ve 12 hodin. 

Jediným hodnotícím kritériem je výše nájemného za kalendářní měsíc v Kč.

Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle výše nájmu, a to tak, že bude sestaveno pořadí, kdy na prvním místě se umístí nabídka, která bude obsahovat nejvyšší částku nájemného za kalendářní měsíc.

 IV. Povinnosti vyhlašovatele a nájemce

a) Po vyhodnocení nabídek vyrozumí vyhlašovatel nejpozději do 10 pracovních dnů všechny uchazeče, zda jím zaslaná nabídka byla vybrána. Vítěznému uchazeči bude zaslána fyzicky či e-mailem nájemní smlouva k podpisu.

b) Vítěz nabídkového řízení (dále jen „nájemce“) je mimo jiné povinen nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k podpisu nájemní smlouvy tuto smlouvu podepsat a podepsanou smlouvu v uvedené lhůtě doručit na adresu vyhlašovatele.

c) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným nájemcem o doplnění, případně
o dílčí úpravě nájemní smlouvy. Tato možnost se netýká úpravy podstatných náležitostí smlouvy.

d) V případě, že nájemce nesplní povinnost uvedenou pod písm. b) tohoto článku, jeho vítězství v nabídkovém řízení se ruší. Stejný účinek má, pokud dá nájemce jasně najevo, že nájemní smlouvu nepodepíše. K jednání může být potom vyzván účastník nabídkového řízení, který se umístil na druhém místě.

e) Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez udání důvodu. 

Příloha – návrh nájemní smlouvy

publikováno 5. března 2019, 14:37aktualizováno 5. března 2019, 14:40