Spoluužívání malé vodní nádrže RJP VN boční v k. ú. Jalubí

Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, nabízí ke spoluužívání

malou vodní nádrž RJP VN boční v k. ú. Jalubí

I. Předmět smlouvy o spoluužívání 

Předmětem smlouvy o spoluužívání bude úplatné přenechání předmětu smlouvy popsaného níže a s tím spojené plnění povinností vyplývajících ze schváleného manipulačního řádu, z příslušných správních rozhodnutí (zejména rozhodnutí o nakládání s vodami) a uzavřené smlouvy o spoluužívání. 

Předmětem smlouvy o spoluužívání je:

a) Vodní dílo:

  • Malá vodní nádrž RJP VN boční

b) Pozemky ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit pro Povodí Moravy, s.p., v k. ú. a obci Jalubí, zapsané na LV č. 589:

  • p. č. 3994/64, vodní plocha o výměře 4325 m2,
  • p. č. st. 807/1, zastavěná plocha o výměře 1189 m2, jehož součástí je stavba vodního díla ‑ hráze ohrazující umělou vodní nádrž,
  • p. č. 3994/63, vodní plocha o výměře 1120 m2, p. č. 3994/66, vodní plocha o výměře 78 m2,
  • p. č. 3994/65, ostatní plocha o výměře 2503 m2,
  • p. č. 3994/62, ostatní plocha o výměře 9581 m2,
  • p. č. 3994/68, ostatní plocha o výměře 51 m2,
  • p. č. 3994/660, ostatní plocha o výměře 516 m2.

Vodní nádrž RJP VN boční se současně nachází na pozemcích třetích osob v k. ú. Jalubí, a to:

  • p. č. st. 807/3,
  • p. č. st. 807/2.

 II. Popis předmětu spoluužívání

Tok Jalubský potok

Kategorie TBD: IV

Rok kolaudace: 2001

Původní účel nádrže: Revitalizační

Plocha MVN v m2:

stálé nadržení: není

zásobní: 4 400

maximální: 4 400

Objem nádrže v m3:

stálé nadržení: není

zásobní: 4 340

maximální: 4 340

Hráz:

typ: zemní homogenní

těsnění: neuvedeno

délka v koruně: neuvedeno

max. výška: 2,5 m

šířka koruny: 3,0 m

kóta koruny: 200,15 m n.m.

Spodní výpusti:

počet x průměr: 1 x DN 400

provozní uzávěr: neuvedeno

kapacita spodní výpusti: 0,50 m3/s

Bezpečnostní přeliv: není

Hydrologické údaje:

Q100: 19,0 m3/s

Minimální zůstatkový průtok: 1,0 l/s

Doba spoluužívání se předpokládá od nabytí účinnosti smlouvy na dobu 5 let.

Výši úplaty za spoluužívání stanoví zájemce dle svého uvážení, avšak výše úplaty nesmí být nižší než 21 891 Kč za kalendářní rok. V případě, že zájemce stanoví výši úplaty pod uvedenou minimální úrovní, nebude nabídka hodnocena. 

Každý zájemce je oprávněn požádat o prohlídku vodního díla s předem nahlášenou návštěvou po dohodě na tel. čísle: +420 607 847 276, Tomáš Macháček, DiS., vedoucí provozu Uherské Hradiště, v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hodin, a to v termínu od 25. 2. 2019 do 22. 3. 2019. 

Podrobné podmínky smluvního vztahu jsou obsaženy v návrhu smlouvy o spoluužívání, který je přílohou této výzvy.

Spoluuživatel bude povinen předmět smlouvy o spoluužívání provozovat a udržovat za smluvně ujednaných podmínek, v souladu s účelem smlouvy s tím, že ponese veškerou odpovědnost za možné škody, které vzniknou na majetku Povodí Moravy, s.p., případně na zdraví a majetku třetích osob v příčinné souvislosti s provozováním předmětu smlouvy o spoluužívání v rozporu s manipulačním řádem, rozhodnutími příslušných úřadů, pokyny Povodí Moravy, s.p., a smlouvou.

III. Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje: 

a) U fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování, případně včetně telefonu a e-mailu.

b) U právnických osob název, sídlo, IČO, bankovní spojení a závazná adresa pro doručování včetně telefonu a e-mailu, ID datové schránky.

c) Nabízená výše úplaty za spoluužívání, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota.

d) U právnických osob musí být přílohou výpis z Obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne starší tří měsíců), právnická osoba, která se nezapisuje do Obchodního rejstříku, doloží platný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je zapsána, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká.

e) Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

f) Součástí nabídky musí být oprávněnou osobou doplněný a podepsaný návrh smlouvy o spoluužívání včetně všech požadovaných příloh.

Nabídka musí být zaslána v zapečetěné obálce s označením

Neotevírat – nabídka

“Malá vodní nádrž MVN RJP boční – nabídka spoluužívání č. 022019“,

na adresu Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, nebo doručena osobně na podatelnu. Příjem nabídek bude ukončen dne 25. 3. 2019 ve 12 hodin. 

Jediným hodnotícím kritériem je výše úplaty za spoluužívání za kalendářní rok v Kč.

Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle výše úplaty za spoluužívání, a to tak, že bude sestaveno pořadí, kdy na prvním místě se umístí nabídka, která bude obsahovat nejvyšší částku úplaty za spoluužívání za jeden kalendářní rok.

 

 IV. Povinnosti vyhlašovatele a spoluuživatele 

a) Po vyhodnocení nabídek vyrozumí vyhlašovatel nejpozději do 10 pracovních dnů všechny uchazeče, zda jím zaslaná nabídka byla vybrána. Vítěznému uchazeči bude zaslána fyzicky či
e-mailem smlouva o spoluužívání k podpisu.

b) Vítěz nabídkového řízení (dále jen „spoluuživatel“) je mimo jiné povinen nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k podpisu smlouvy o spoluužívání tuto smlouvu podepsat a podepsanou smlouvu v uvedené lhůtě doručit na adresu vyhlašovatele.

c) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným spoluuživatelem o doplnění, případně
o dílčí úpravě smlouvy o spoluužívání. Tato možnost se netýká úpravy podstatných náležitostí smlouvy.

d) Smlouva o spoluužívání je platná podpisem smluvních stran, účinná zveřejněním v registru smluv.

e) V případě, že spoluuživatel nesplní povinnost uvedenou pod písm. b) tohoto článku, jeho vítězství v nabídkovém řízení se ruší. Stejný účinek má, pokud dá spoluuživatel jasně najevo, že smlouvu o spoluužívání nepodepíše. K jednání může být potom vyzván účastník nabídkového řízení, který se umístil na druhém místě.

f) Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez udání důvodu. 

Příloha – Návrh smluovy o spoluužívání

publikováno 19. února 2019, 09:02 štítky: Jalubí, spouužívání,