Spoluužívání vodní nádrže RJP VN boční (Zelnice) v k. ú. Jalubí

Povodí Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, nabízí ke spoluužívání

malou vodní nádrž RJP VN boční (Zelnice) v k. ú. Jalubí

I. Předmět smlouvy o spoluužívání 

Předmětem smlouvy o spoluužívání bude úplatné přenechání předmětu smlouvy popsaného níže a s tím spojené plnění povinností vyplývajících ze schváleného manipulačního řádu, z příslušných správních rozhodnutí (zejména rozhodnutí o nakládání s vodami) a uzavřené smlouvy o spoluužívání. 

Předmětem smlouvy o spoluužívání je:

a) Vodní dílo:

  • Malá vodní nádrž RJP VN boční

b) Pozemky ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit pro Povodí Moravy, s.p., v k. ú. a obci Jalubí, zapsané na LV č. 589:

  • p. č. 3994/64, vodní plocha o výměře 4325 m2,
  • p. č. st. 807/1, zastavěná plocha o výměře 1189 m2, jehož součástí je stavba vodního díla ‑ hráze ohrazující umělou vodní nádrž,
  • p. č. 3994/63, vodní plocha o výměře 1120 m2, p. č. 3994/66, vodní plocha o výměře 78 m2,
  • p. č. 3994/65, ostatní plocha o výměře 2503 m2,
  • p. č. 3994/62, ostatní plocha o výměře 9581 m2,
  • p. č. 3994/68, ostatní plocha o výměře 51 m2,
  • p. č. 3994/660, ostatní plocha o výměře 516 m2.

 II. Popis předmětu spoluužívání

Tok Jalubský potok

Kategorie TBD: IV

Rok kolaudace: 2001

Původní účel nádrže: Revitalizační

Plocha MVN v m2:

stálé nadržení: není

zásobní: 4 400

maximální: 4 400

Objem nádrže v m3:

stálé nadržení: není

zásobní: 4 340

maximální: 4 340

Hráz:

typ: zemní homogenní

těsnění: neuvedeno

délka v koruně: neuvedeno

max. výška: 2,5 m

šířka koruny: 3,0 m

kóta koruny: 200,15 m n.m.

Spodní výpusti:

počet x průměr: 1 x DN 400

provozní uzávěr: neuvedeno

kapacita spodní výpusti: 0,50 m3/s

Bezpečnostní přeliv: není

Hydrologické údaje:

Q100: 19,0 m3/s

Minimální zůstatkový průtok: 1,0 l/s

Doba spoluužívání se předpokládá
na 5 let od nabytí účinnosti smlouvy, nejdříve však od 1. 11. 2024.

Výši úplaty za spoluužívání stanoví zájemce dle svého uvážení, avšak výše úplaty nesmí být nižší než 30 728 Kč za kalendářní rok. V případě, že zájemce stanoví výši úplaty pod uvedenou minimální úrovní, nebude nabídka hodnocena. 

Každý zájemce je oprávněn požádat o prohlídku vodního díla s předem nahlášenou návštěvou po dohodě na tel. čísle: +420 724 093 049, Tomáš Macháček, DiS., vedoucí provozu Uherské Hradiště, v pracovní dny od 9:00 do 13:00 hodin, a to v termínu od 1. 5. 2024 do 20. 6. 2024. 

Podrobné podmínky smluvního vztahu jsou obsaženy v návrhu smlouvy o spoluužívání, který je přílohou této výzvy.

Spoluuživatel bude povinen předmět smlouvy o spoluužívání provozovat a udržovat za smluvně ujednaných podmínek, v souladu s účelem smlouvy s tím, že ponese veškerou odpovědnost za možné škody, které vzniknou na majetku Povodí Moravy, s.p., případně na zdraví a majetku třetích osob v příčinné souvislosti s provozováním předmětu smlouvy o spoluužívání v rozporu s manipulačním řádem, rozhodnutími příslušných úřadů, pokyny Povodí Moravy, s.p., a smlouvou.

III. Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje: 

a) U fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování, případně včetně telefonu a e-mailu.

b) U právnických osob název, sídlo, IČO, bankovní spojení a závazná adresa pro doručování včetně telefonu a e-mailu, ID datové schránky.

c) Nabízená výše úplaty za spoluužívání, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota.

d) U právnických osob musí být přílohou výpis z Obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne starší tří měsíců), právnická osoba, která se nezapisuje do Obchodního rejstříku, doloží platný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je zapsána, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká.

e) Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

Nabídka musí být zaslána v zapečetěné obálce s označením

„Neotevírat – nabídka

Malá vodní nádrž MVN RJP boční – nabídka spoluužívání č. 012024“

na adresu Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště, nebo doručena osobně na podatelnu závodu Střední Morava Povodí Moravy, s.p.

Příjem nabídek bude ukončen dne 25. 6. 2024 ve 12 hodin. 

Jediným hodnotícím kritériem je výše úplaty za spoluužívání za kalendářní rok v Kč.

Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle výše úplaty za spoluužívání, a to tak, že bude sestaveno pořadí, kdy na prvním místě se umístí nabídka, která bude obsahovat nejvyšší částku úplaty za spoluužívání za jeden kalendářní rok.

 IV. Povinnosti vyhlašovatele a spoluuživatele 

a) Po vyhodnocení nabídek vyrozumí vyhlašovatel nejpozději do 10 pracovních dnů všechny uchazeče, zda jím zaslaná nabídka byla vybrána. Vítěznému uchazeči bude současně zaslána fyzicky či e-mailem smlouva o spoluužívání k podpisu.

b) Vítěz nabídkového řízení (dále jen „spoluuživatel“) je mimo jiné povinen nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k podpisu smlouvy o spoluužívání tuto smlouvu podepsat a podepsanou smlouvu v uvedené lhůtě doručit na adresu vyhlašovatele.

c) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na doplnění, případně dílčí úpravy smlouvy o spoluužívání. Tato možnost se netýká úpravy podstatných náležitostí smlouvy.

d) Smlouva o spoluužívání je platná podpisem smluvních stran, účinná nejdříve 1. 11. 2024.

e) V případě, že spoluuživatel nesplní povinnost uvedenou pod písm. b) tohoto článku, jeho vítězství v nabídkovém řízení se ruší. Stejný účinek má, pokud dá spoluuživatel jasně najevo, že smlouvu o spoluužívání nepodepíše. K jednání může být potom vyzván účastník nabídkového řízení, který se umístil na druhém místě.

f) Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez udání důvodu. 

 Přílohy:

- smlouva o spoluužívání

publikováno 15. dubna 2024, 07:59 štítky: spoluužívání, malá vodní nádrž, Jalubí,