Plán oblasti povodí Dyje Czech English
ÚVODNÍ STRANA NAPIŠTE NÁM

plánování v oblasti vod je ve smyslu § 23 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, soustavná koncepční činnost, zajišťovaná státem, jejímž účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy v oblastech:

  • ochrany vod jako složky životního prostředí,
  • ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod,
  • trvale udržitelného užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby, zejména pro účely zásobování pitnou vodou.

Plán oblasti povodí Dyje byl zpracován v letech 2005 až 2009 pro oblast povodí Dyje podle zákona o vodách a vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, která vymezila obsah plánu, způsob jeho zpracování a postup při jeho projednávání a schvalování. Koncem roku 2009 byl konečný návrh Plánu oblasti povodí Dyje schválen kraji Jihomoravským, Vysočinou, Jihočeským, Pardubickým, Zlínským a Olomouckým podle jejich územní působnosti, závazné části plánu oblasti povodí Dyje pro správní obvody jednotlivých krajů vydají Rady krajů nařízením.

Schválený Plán oblasti povodí Dyje je přístupný veřejnosti po dobu jeho platnosti v listinné podobě u Krajských úřadů kraje Jihomoravského, Vysočiny, Jihočeského, Pardubického, Zlínského a Olomouckého a u Povodí Moravy, s.p. a v elektronické podobě na portálu veřejné správy a na stránkách Povodí Moravy, s.p.

Základním cílem plánu oblasti povodí Dyje je nezhoršovat současný stav vod a postupně dosáhnout dobrého stavu vod ve všech vodních útvarech v oblasti povodí Dyje, dosáhnout eliminace prioritních nebezpečných látek, pokud by se vyskytly a dosáhnout snížení obsahu živin ve vodách a tak přispět ke snížení koncentrací těchto látek v mořském prostředí, aby byly blízké hodnotám jejich přirozeného výskytu. Dobrého stavu vod by mělo být dosaženo do roku 2015, při možnosti časového posunu tohoto termínu (za určitých podmínek a okolností) až do roku 2027.

Plán oblasti povodí Dyje obsahuje hodnocení stavu povrchových a podzemních vod za současných podmínek, dále obsahuje program opatření, který se skládá z návrhu opatření, která jsou obsažena v jeho jednotlivých kapitolách jako listy opatření. Program opatření je sestaven na základě hodnocení stavu vod, výhledových potřeb na užívání vod, strategie financování opatření a úkolů, stanovených Plánem hlavních povodí České republiky.

Plán oblasti povodí Dyje pořídil státní podnik Povodí Moravy ve spolupráci s Krajskými úřady krajů Jihomoravského, Vysočiny, Jihočeského, Pardubického, Zlínského a Olomouckého a s ústředními vodoprávními úřady. Zpracovatelem plánu byla firma Pöyry Environment a.s. Brno ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i., Vodohospodářským rozvojem a výstavbou, a.s., DHI a.s. a G-Consultem, spol.s r.o. Na pořízení Plánu oblasti povodí Dyje se rovněž významně podíleli odborníci z mnoha dalších institucí, organizací a úřadů působících v oblastech vodního hospodářství a ochrany přírody i veřejnost, která se do procesu zpracování Plánu oblasti povodí Dyje zapojila.