Plán oblasti povodí Moravy Czech English
ÚVODNÍ STRANA NAPIŠTE NÁM

plánování v oblasti vod je ve smyslu § 23 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, soustavná koncepční činnost, zajišťovaná státem, jejímž účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy v oblastech:

  • ochrany vod jako složky životního prostředí,
  • ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod,
  • trvale udržitelného užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby, zejména pro účely zásobování pitnou vodou.

Plán oblasti povodí Moravy byl zpracován v letech 2005 až 2009 pro oblast povodí Moravy podle zákona o vodách a vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, která vymezila obsah plánu, způsob jeho zpracování a postup při jeho projednávání a schvalování. Koncem roku 2009 byl konečný návrh Plánu oblasti povodí Moravy schválen kraji Olomouckým, Zlínským, Jihomoravským, Pardubickým a Moravskoslezským podle jejich územní působnosti, závazné části plánu oblasti povodí Moravy pro správní obvody jednotlivých krajů vydají Rady krajů nařízením.

Schválený Plán oblasti povodí Moravy je přístupný veřejnosti po dobu jeho platnosti v listinné podobě u Krajských úřadů Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického a Moravskoslezského kraje a u Povodí Moravy, s.p. a v elektronické podobě na portálu veřejné správy a na stránkách Povodí Moravy, s.p.

Základním cílem plánu oblasti povodí Moravy je nezhoršovat současný stav vod a postupně dosáhnout dobrého stavu vod ve všech vodních útvarech v oblasti povodí Moravy, dosáhnout eliminace prioritních nebezpečných látek, pokud by se vyskytly a dosáhnout snížení obsahu živin ve vodách a tak přispět ke snížení koncentrací těchto látek v mořském prostředí, aby byly blízké hodnotám jejich přirozeného výskytu. Dobrého stavu vod by mělo být dosaženo do roku 2015, při možnosti časového posunu tohoto termínu (za určitých podmínek a okolností) až do roku 2027.

Plán oblasti povodí Moravy obsahuje hodnocení stavu povrchových a podzemních vod za současných podmínek, dále obsahuje program opatření, který se skládá z návrhu opatření, která jsou obsažena v jeho jednotlivých kapitolách jako listy opatření. Program opatření je sestaven na základě hodnocení stavu vod, výhledových potřeb na užívání vod, strategie financování opatření a úkolů, stanovených Plánem hlavních povodí České republiky.

Plán oblasti povodí Moravy pořídil státní podnik Povodí Moravy ve spolupráci s Krajskými úřady Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického a Moravskoslezského kraje a s ústředními vodoprávními úřady. Zpracovatelem plánu byla firma Pöyry Environment a.s. Brno ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i., Vodohospodářským rozvojem a výstavbou, a.s., DHI a.s. a G-Consultem, spol.s r.o. Na pořízení Plánu oblasti povodí Moravy se rovněž významně podíleli odborníci z mnoha dalších institucí, organizací a úřadů působících v oblastech vodního hospodářství a ochrany přírody i veřejnost, která se do procesu zpracování Plánu oblasti povodí Moravy zapojila.