Vyjadřovací povinnost

Vydávání stanovisek státního podniku Povodí Moravy k záměrům investorů je zajišťována prostřednictvím útvaru správy povodí, případně útvaru vodohospodářského dispečinku (manipulační řády, havarijní plány, varovné povodňové systémy) dle § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.

Žádosti o stanovisko lze posílat poštou na adresu:

Povodí Moravy, s.p.

útvar správy povodí

Dřevařská 11

602 00 Brno

Případně je lze osobně doručit na podatelnu státního podniku na výše uvedené adrese v pracovní dny mezi 6:30 a 14:30.

Žádost by měla obsahovat kontaktní údaje žadatele, název akce, katastrální území akce a poštovní adresu, kam se má poslat stanovisko.

Součástí žádosti musí být příslušná dokumentace záměru či stavby, která bude vrácena žadateli spolu se stanoviskem.

V případě dotazů lze kontaktovat sekretariát útvaru správy povodí – paní Vlasta Hubená (tel. 541 637 422, e-mail:hubena@pmo.cz).