Jakubovský p., ř. km 0,000 - 1,200, Litohoř; 2,150 - 3,400, Jakubov, odstranění nánosů

Název stavby

Jakubovský p., ř. km 0,000 - 1,200, Litohoř; 2,150 - 3,400, Jakubov, odstranění nánosů

Stručný popis

Údržba vodního toku, která spočívá
v odstranění náletových dřevin a odstranění sedimentu z koryta toku. Odstranění sedimentu bude provedeno po opevnění dna. V místech, kde schází kamenné opevnění, dojde k doplnění nebo k opravě opevnění. Dojde také k odstranění sedimentu pod všemi mostními profily. V úsecích, kde dochází k nátržím, dojde k sanaci lomovým kamenem.

Opravou dojde k zajištění převedení návrhových průtoků a stability toku.

Předpokládaná doba výstavby

9 - 11/2016

Náklady stavby – předpokládané

6 046 858,- Kč bez DPH

Zdroj financování

vlastní zdroje + dotace

Místo stavby

Drobný vodní tok Jakubovský p., k. ú. Jakubov, Litohoř

publikováno 19. září 2016, 13:07