Poldr Mysločovice

Název stavby

Poldr Mysločovice

Stručný popis

Stavba zajistí zvýšení protipovodňové ochrany níže ležícího zastavěného území. Funkcí nádrže bude dočasné zadržení vody stékající z přispívajícího povodí v době přívalových srážek.

Stavba bude realizována v údolní nivě bezejmenné vodoteče, která je pravostranným přítokem Míškovického potoka. Jedná o suchou nádrž, která nebude mít stálé nadržení a bude se plnit pouze v době intenzivního odtoku z povodí.

Předpokládaná doba výstavby

leden 2016 až leden 2017

Náklady stavby

3,6 mil. Kč bez DPH

Zdroj financování

129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“

Místo stavby

Obec Mysločovice, k.ú. Mysločovice

publikováno 19. září 2016, 13:07