Jihlava, poldr Okříšky, oprava hráze

Název stavby

Provoz Jihlava, poldr Okříšky, oprava hráze

Stručný popis

Dorovnání koruny hráze na projektovanou výšku 493,60 m n. m. Odpadní potrubí HOBAS DN 800 ve výpustném objektu je propadlé a již došlo jednou k přerušení potrubí a následně k vytvoření kaverny na návodním líci. Původní neobetonované potrubí bude odstraněno a nahrazeno novým plastovým potrubím DN 800, které bude obetonováno. Bezpečnostní přeliv je zarostlý a není dostatečně zpevněn. Bezpečnostní přeliv bude opraven betonovým pasem
a bude nově zpevněn lomovým kamenem. Pata návodního líce bude opevněna kamenným záhozem z důvodu, aby nedocházelo k rozorávání paty hráze.

Opravou dojde k zajištění stability, řádné funkce a prodloužení životnosti vodního díla.

Předpokládaná doba výstavby

8 – 11/2016

Náklady stavby

2 588 022 Kč bez DPH

Zdroj financování

vlastní zdroje

Místo stavby

k. ú. Okříšky, poldr podél komunikace vedoucí z Okříšek do Pokojovic

publikováno 19. září 2016, 13:07