Rokytka, ř. km 8,625 - 10,300, Moravské Budějovice, oprava koryta

Název stavby

Rokytka, ř. km 8,625 - 10,300, Moravské Budějovice, oprava koryta

Stručný popis

Z průtočného profilu koryta budou odstraněny překážky (nánosy, sedimenty, dřeviny apod.), dále bude opraveno břehové opevnění (např. přeskládání dlažby na sucho, doplnění, opevnění patkou z lomového kamene o hmotnosti zrna 80 -200 kg, opevnění břehů koryta kamennou dlažbou na sucho s vyklínováním, oprava nátrží). V ř. km 8,635 - 8,682 budou zrušeny v korytě stávající betonové panely
a nahrazeny kamennou dlažbou
s vyspárováním do betonu. Dále bude provedena oprava betonového parapetu (na levém břehu bude parapet opraven v celé délce, na pravém břehu budou provedeny pouze pomístní opravy parapetu).

Opravou dojde k zajištění převedení návrhových průtoků a stability toku.

Předpokládaná doba výstavby

10/2016 – 5/2017

Náklady stavby – předpokládané

7 619 499,- Kč bez DPH

Zdroj financování

vlastní zdroje + dotace

Místo stavby

Drobný vodní tok Rokytka, k. ú. Moravské Budějovice

publikováno 19. září 2016, 12:57