Generálním ředitelem PMO se stal RNDr. Jan Hodovský

Novým generální ředitelem státního podniku Povodí Moravy se stal RNDr. Jan Hodovský. Do této funkce byl jmenován 20. prosince minulého roku ministrem zemědělství České republiky Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. Při výkonu své funkce chce nový generální ředitel uplatnit své vzdělání a dlouholetou praxi v oblasti vodního hospodářství a současně se řídit mottem odpovídajícím jeho životnímu přesvědčení: „Vodu i přírodu je potřeba nejen chránit, ale i respektovat.“ 

Na základě uzavřeného výběrového řízení na pozici generálního ředitele Povodí Moravy, s.p. byl s účinností ode dne 20. prosince 2013 do této funkce jmenován RNDr. Jan Hodovský. Ten byl od listopadu 2013 pověřen výkonem funkce generálního ředitele Povodí Moravy, s.p. a ve funkci vystřídal Ing. Radima Světlíka, který stál v čele podniku od roku 2010 a odešel po vzájemné dohodě s ministrem zemědělství Ing. Miroslavem Tomanem, CSc.

Jan Hodovský je dlouholetým odborníkem ve vodním hospodářství. Pracoval v řídících funkcích v rámci Zemědělské vodohospodářské správy. Byl ředitelem Odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí a tajemníkem Ústřední povodňové komise. Aktivně se podílel na přípravě Operačního programu Životní prostředí 2007–2013 a v řadě mezinárodních aktivit souvisejících s problémy v oblasti vod.

Z pozice generálního ředitele státního podniku Povodí Moravy chce Jan Hodovský ve spolupráci se svými kolegy zahájit efektivnější komunikaci nejen s dotčenými kraji, městy a obcemi, ale i se zájmovými sdruženími a svazy. „Významným směrem našich rozvojových aktivit může být i širší zapojení do vědeckovýzkumných projektů a vlastní vytváření populárně-výchovných programů pro školy,“ informoval Hodovský o svých představách. Zvýšenou pozornost hodlá generální ředitel klást také na význam a prohloubení dosavadní pozitivní spolupráce s kolegy ze Slovenska a Rakouska, a to zejména v oblasti ochrany před povodněmi a budování a provozování varovné a hlásné služby.

Počátek působení Jana Hodovského na Povodí Moravy, s.p. je spojen také se začátkem nového programového období představující etapu let 2014–2020. Během této doby by chtěl zajistit kvalitní odbornou přípravu projektů s potenciálem co nejvyšší úspěšnosti jejich uplatnění v jednotlivých dotačních programech. „Prioritou zde zůstávají opatření k omezování dopadů povodní a sucha, opatření ke snižování důsledků eutrofizace povrchových vod a podpora biodiverzity krajiny a vodních ekosystémů,“ doplil Hodovský. V jejich přípravě chce maximálně využít odborný potenciál pracovníků podniku, aby podnik pod jeho vedením hrál vedle role investora plně i roli odborného správce povodí. Konkrétně lze v souvislosti s těmito plány zmínit například projekt ochrany před povodněmi Pobečví, zahájení komplexního přístupu k řešení jakosti vody Vranovské přehrady nebo dokončení přípravy plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik pro období 2015–2021.

publikováno 20. prosince 2013, 12:45aktualizováno 3. ledna 2014, 15:39 štítky: generální ředitel, Jan Hodovský,