Hážovický potok v Rožnově pod Radhoštěm čeká oprava

V měsíci srpnu zahájí Povodí Moravy, s. p. opravu koryta Hážovického potoka na katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice, Hážovice, Vigantice a Hutisko v celkové délce 7,28 km. Stavba za 23,5 mil. Kč bude členěna do etap z důvodu ochrany zvláště chráněných živočichů. Rozvržení prací dle jednotlivých etap bude známo po předložení harmonogramu prací zhotovitelem díla. Předpokládaný termín dokončení celé stavby je na konci roku 2019.

„Stavba zahrnuje nezbytné opravy příčných staveb v korytě toku, jako jsou stupně a prahy, břehových opevnění a opěrných zdí na území města Rožnov pod Radhoštěm a obcí Vigantice a Hutisko-Solanec. Tyto konstrukce jsou v současné době v havarijním stavu a jejich další užívání ohrožuje stabilitu koryta i přilehlé zástavby. V rámci opravy tak budou vybourány a nahrazeny novými konstrukcemi se stejnými návrhovými parametry. Na pohledové plochy jednotlivých konstrukcí bude použito lomového kamene z lokálních zdrojů,“ popisuje plánovaný průběh opravy generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Z pohledu říčních kilometrů se jedná o úsek Hážovického potoka ř. km 0,000 – 7,280. 

S ohledem na rozmnožování a raný vývoj juvenilních jedinců dotčených druhů chráněných živočichů budou práce rozděleny do etap. Hlavní stavební práce zasahující do zvodnělé části koryta toku (opravy příčných staveb) budou realizovány pouze v období od 1. července do 30. září (v horním úseku do 31. října) a ostatní práce menšího charakteru (opěrné zdi, břehové opevnění) v době od května do září. Před zahájením jednotlivých etap bude v součinnosti s pracovníky Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy a Českého rybářského svazu, místní organizací Rožnov pod Radhoštěm, provedeno přemístění chráněných druhů živočichů nad zdroje zakalení toku zemními pracemi. 

Stavba si vyžádá několik dočasných omezení. Po dobu prací na opravě 50 m dlouhé opěrné zdi v Rožnově pod Radhoštěm (ř. km 7,23) bude nutná jednostranná uzavírka komunikace III. třídy Rožnov pod Radhoštěm – Solanec. Řízení provozu v zúženém profilu tak bude řešeno dočasným svislým dopravním značením. Příjezdové komunikace ke stavbě budou dočasně zpevněny pomocí panelů, po dokončení daného úseku však budou ihned veškeré pozemky uvedeny do původního stavu. Vlivem stavby dojde také k dočasnému zvýšení hluku a prašnosti, avšak bez překročení hygienických limitů. 

Náklady na celou stavbu činí 23,5 mil. Kč a jejich část bude poskytnuta z dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ a zbylou část nákladů uhradí Povodí Moravy , s. p. z vlastních zdrojů.

 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 31. července 2018, 09:01aktualizováno 31. července 2018, 09:20 štítky: Hážovický potok, stavba, oprava,