Navýšení hladiny v Nových Mlýnech je technicky možné, je ale potřeba vše řádně projednat

Zvažované navýšení hladiny ve vodní nádrži Nové Mlýny o 35 cm může významně zlepšit celkovou vodohospodářskou bilanci celé Dyjsko-svratecké soustavy. Vodní nádrž je pro takové navýšení hladiny uzpůsobena již z minulosti a v případě povodní hladina stoupá i nad tuto zamýšlenou úroveň. Jednání jsou však na počátku, proto je velmi předběžné vyjadřovat se ke konkrétním krokům a opatřením, která by zvyšování hladiny předcházela.  

Myšlenka zvýšit hladinu ve Střední a Dolní vodní nádrži Nové Mlýny (VDNM) vznikla právě na Povodí Moravy, s. p., protože z vodohospodářského hlediska se jedná o snadný a levný způsob, jak na jižní Moravě zajistit o 9 mil. m³ vody více, než kterými v současné době disponuje. To je množství, které přibližně odpovídá polovině zásobního objemu vodní nádrže Brno. Zvýšení objemu na střední a dolní nádrži přispěje nejen k posílení průtokového režimu v řece Dyji, ale i v ostatních vodních tocích a kanálech, např. v Zámecké Dyji, i v suchých obdobích. Zvýšený objem také pokryje potřeby vody pro závlahy nebo pro zvodňování lužních lesů pod Novomlýnskými nádržemi.

Novomlýnské nádrže je soustava 3 nádrží na řece Dyji, která ústí do Horní nádrže, do Střední nádrže ústí řeky Jihlava a Svratka. Hladina na Střední a Dolní Novomlýnské nádrži (spojité nádoby) byla v minulosti administrativně snížena o 35 cm z projektovaných a zkolaudovaných parametrů, čímž byl snížen zásobní objem nádrží o 9 mil. m3. K navýšení hladiny na původní kótu 170,35 m n.m. a posílení zásobního objemu o 9 mil. m³ není proto potřeba žádných technických opatření.

Zvýšení hladiny si vyžádá realizaci řady kompenzačních opatření ve vztahu k vyhlášené ptačí oblasti (NATURA) s významným hnízdištěm rybáka obecného a dále přírodní rezervaci Věstonická nádrž. Jednání s orgány ochrany přírody a krajiny jsou však teprve připravována a proto není možné ze strany správce nádrže – Povodí Moravy, s. p. – hovořit o konkrétních kompenzačních opatření, jak pro hnízdiště rybáka obecného, tak např. do ochrany stávajících biokoridorů, či jejich rozšíření.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 15. srpna 2018, 15:10