Povodí Moravy informovalo zástupce Zlínského kraje o přípravách VD Vlachovice

Povodí Moravy, s. p. informoval Radu Zlínského kraje o průběhu příprav vodohospodářských projektů, připravovaných a realizovaných ve Zlínském kraji. Předmětem jednání byla protipovodňová ochrana a revitalizace vodních toků. Hlavním bodem prezentace byl aktuální stav přípravy vodárenské nádrže Vlachovice a vodního díla Skalička. Jednání se uskutečnilo v pondělí 26. 4. ve Zlíně.

Úspěšná příprava klíčových infrastrukturních projektů je podmíněna podporou veřejnosti a samospráv. Povodí Moravy, s. p. proto seznámilo radní Zlínského kraje s průběhem příprav hlavních projektů, které na území kraje připravuje. „Dnes jsme využili příležitost informovat Radu Zlínského kraje o průběhu přípravy vodárenské nádrže Vlachovice, výstavby protipovodňové ochrany Kunovic a Uherského Brodu. Hovořili jsme i o našem důrazu na životní prostředí, zlepšování stavu vodních toků a revitalizacích, které připravujeme na Dlouhé řece a Morávce u Nedakonic či na Luhačovickém potoce. Naším cílem bylo také uvést na pravou míru některé informace, které zaznívají ve veřejném prostoru například v souvislosti s přípravou vodního díla Skalička,“ popisuje průběh schůzky generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Hlavním bodem jednání byly informace o aktuálním stavu příprav vodárenské nádrže ve Vlachovicích, která má zajistit pro Zlínský kraj spolehlivý zdroj povrchové vody pro zásobování obyvatel a průmyslu pitnou vodou. Záměr výstavby vodního díla Povodí Moravy, s. p. průběžně prezentuje samosprávám i představitelům Zlínského kraje již od poloviny roku 2015. V současnosti vodohospodáři připravují zahájení vlastní projektové přípravy vodního díla. „V souvislosti s přípravou vodního díla Vlachovice jsme vytvořili komplexní záměr, jehož jednotlivé části zahrnují nejen vodárenskou nádrž a navazující vodárenskou infrastrukturu, ale i řešení kanalizací v okolních obcích a ozdravení krajiny formou širokého souboru přírodě blízkých opatření a dalších aktivit v území. Právě teď probíhá projektová příprava a průzkumné práce pro celkovou revitalizaci plochy povodí budoucí nádrže a jsou projektovány vodohospodářské prvky, jako jsou například malé vodní nádrže a revitalizace toků,“ představil radním aktuální průběh přípravy Gargulák. Kromě hlavního účelu, kterým je zásobování vodou, bude vodní dílo zajišťovat dostatečné průtoky v řece v období sucha, protipovodňovou ochranu i doplňkové energetické využití.

Jednání se zúčastnil i hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. „Vodní dílo ve Vlachovicích bude významným zdrojem pitné vody pro občany Zlínského kraje, které zabezpečí potřebné množství vody k pokrytí deficitu srážek, které poslední roky zažíváme. Vybudování nádrže včetně dalších opatření, která toto dílo doprovází, podporujeme,“ uvedl Radim Holiš. 

Povodí Moravy, s. p. informoval zástupce Zlínského kraje také o průběhu příprav vodního díla Skalička, které představuje klíčový prvek v rámci protipovodňové ochrany Pobečví a zajistí ochranu 110 tis. obyvatel Pobečví až na úroveň povodně, která postihla ČR v roce 1997. S ohledem na klimatickou změnu by však vodní dílo mohlo hrát významnou roli kromě povodní také v období sucha. Možných podob vodního díla je proto více. S důrazem na objektivitu rozhodne o tom, zda půjde o průtočnou či boční variantu vodního díla, analýza, kterou vypracují přední česká akademická pracoviště: hydrotechnici z ČVUT v Praze, hydrobiologové z Akademie věd a odborníci na vodní stavitelství z VUT. Generální ředitel ujistil členy Rady Zlínského kraje, že diskutované označení „vodní dílo“ tak v žádném případě nepředjímá, jaké opatření ve Skaličce vznikne. Vodním dílem je totiž i suchý poldr nebo např. jez.

Protipovodňová ochrana obcí a měst ve Zlínském kraji pokračuje výstavbou protipovodňové ochrany Kunovic a Uherského Brodu. Obě akce běží i přes složitou epidemickou situaci dle naplánovaného harmonogramu a nedochází ke zpoždění. V případě Kunovic bude stavba ochrany před povodněmi dokončena na konci letošního roku. Výstavbu protipovodňové ochrany Uherského Brodu dokončí Povodí Moravy, s. p. v říjnu 2022.

Dalším bodem jednání byly dokončené, probíhající a připravované revitalizace a renaturace vodních toků. Zástupci Povodí Moravy, s. p. členům Rady představili dva projekty, které bude podnik realizovat na území Zlínského kraje. Jedná se o revitalizaci vodohospodářského uzlu v Nedakonicích, která významně zlepší stav Dlouhé řeky a ramena Morávky, a revitalizaci Luhačovického potoka na přítoku do vodní nádrže Luhačovice. „Velmi mě těší, že si společnost začíná všímat a oceňuje naše projekty, v rámci kterých řekám vracíme původní charakter. Realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná,“ doplnil Gargulák.

Podobná jednání o probíhajících a připravovaných aktivitách uskutečňuje Povodí Moravy, s. p. i v dalších krajích své působnosti. Podobné informační setkání proběhlo v březnu s Radou Olomouckého kraje.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 10. května 2021, 13:27aktualizováno 10. května 2021, 13:31 štítky: Vlachovice, VD Vlachovice,