Průběžný stav projektu realizace opatření na brněnské údolní nádrži

Brno, 21. července 2010 – V současné době jsou realizována 3 ze 4 opatření plánovaných pro rok 2010. Jsou jimi aerace, ošetření přítoku a monitoring vody. Těžba sedimentů bude upřesněna po vyhodnocení monitoringu sedimentů v říjnu a listopadu tohoto roku a plánována je v zimním období.

Ošetření přítoku síranem železitým bylo zahájeno v pondělí 12. 7. 2010 desetidenní provozní zkouškou. Jeho cílem je srážení přitékajících vysokých koncentrací fosforu řekou Svratkou. Dávkování koagulantu je za běžných průtoků nepřetržité, a to v koncentraci 20mg/l. Podle výsledků monitoringu je srážení fosforu účinné.

Aearce mísícími a aeračními věžemi, kterých je již od poloviny června v provozu v nádrži 20, je na základě výsledků monitoringu doposud hodnocena jako nedostatečně účinná. Povodí Moravy, s. p. proto požaduje po dodavateli návrh provozních a technologických úprav k dosažení požadované účinnosti.

Jakost vody není v Brněnské přehradě z hygienického hlediska dobrá, nicméně je významně jiná než v době před rokem 2009. Oproti dřívějším a obávaným zeleným povlakům sinic rodu Microcystis dominují v planktonu sinice Pseudanabaena limnetica a Planktothrix agardhii, které povlaky nevytvářejí.

Vyhodnocení aktuálního stavu projektu a návrh dalšího postupu prací proběhne na plánovaném kontrolním dnu ve středu 28. 7. 2010.

Celkové informace o projektu

Projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži byl fakticky zahájen v červnu 2010 provozní zkouškou aeračních zařízení při plně napuštěné vodní nádrži. Aktivity, které se prováděli v letech 2008 a 2009 byly přípravnými pracemi v přímé návaznosti na výstupy projektu Čisté povodí Svratky, zejména pak zpracovanou Studii proveditelnosti (2008). V roce 2009 probíhal výběr zhotovitele projektu, díky jehož průtahům nebylo možné plánované práce do konce roku zahájit. Současně byl zřízen odborný dohled nad projektem včetně spolupráce s širším okruhem odborníků v oboru limnologie. Projekt byl podroben kritické analýze a byly předloženy návrhy na jeho nezbytné úpravy. Prvořadým cílem prací na počátku roku 2010 bylo vyhodnotit celkovou efektivnost a udržitelnost projektu. Opatření, která v sobě zahrnuje ošetření sedimentů, vodního sloupce a přítoku do vodního díla, byla pozastavena z důvodu neprokázání informace dokládající proveditelnost a efektivitu. Celkově bylo shledáno, že v přípravě chyběla řada informací o říčním systému povodí nad vodním dílem Brno i o něm samém. Chyběly podrobné informace o vývoji jakosti vody v průběhu jednotlivých let. Díky těmto skutečnostem bylo nezbytné posílit monitoring vody i bioty v celém projektu a rok 2010 označit za rok zkušební.

Projekt ve své původní podobě obsahuje 5 okruhů opatření:

A) Aerace a odstraňování biomasy z hladiny

B) Ošetření sedimentů, vodního sloupce a přítoku do vodního díla

C) Monitoring

D) Těžbu sedimentů

E) Úpravu rybí obsádky

Zejména opatření z okruhu B zaměřená na ošetření sedimentů a vodního sloupce byla ze strany limnologů rozporována s riziky nízké nebo sporné efektivnosti. S ohledem na silnou průtočnost vodní nádrže a významné znečištění přitékající vody je jako prioritní odborníky považováno opatření k ošetření přítoku do nádrže (koagulace fosforu). Aerace vody v jezerní části byla zejména z hlediska mísícího efektu vyhodnocena jako velmi nákladná, ale teoreticky účinná. Díky absenci referencí z jiných projektů bylo nutné se spoléhat pouze na výsledky matematického modelu předloženého zhotovitelem.

Pro rok 2010 jsou základními cíli:

- Posouzení účinnosti opatření aerace a ošetření přítoku

- Zajištění dostatečného množství dat (informací) o chování vodní nádrže

- Komunikace se Státním fondem životního prostředí vedoucí k poskytnutí dotace

- V případě schválené dotační podpory pak příprava prací pro rok 2011 a 2012

Z hlediska efektivnosti a udržitelnosti projektu bude klíčové vyhodnotit výsledky podrobného monitoringu na podzim letošního roku. Díky požadavku poskytovatele dotace podmiňující udržitelnost projektu zachováním cílového stavu nádrže i pět let po ukončení projektu je nezbytné postupovat velice uvážlivě. Jednotlivá opatření jsou vysoce nákladná a případné financování nízce účinných opatření z rozpočtů Povodí Moravy, s. p. nebo Jihomoravského kraje či Města Brna po dobu pěti let je nutno považovat za nehospodárné a k cíli ozdravění Brněnské přehrady nevedoucí.

Bc. Eva Grodová

tisková mluvčí

Povodí Moravy, s. p.

Tel.: 541 637 390

E-mail: grodova@pmo.cz

publikováno 21. července 2010, 13:06