Reorganizace hranic závodů a provozů Povodí Moravy, s.p.

Státní podnik Povodí Moravy je organizačně rozdělen na ředitelství podniku a tři závody: Dyje, Horní Morava a Střední Morava.

Od 1. ledna 2013 došlo k přerozdělení spravovaného území závodu Střední Morava a Závodu Dyje. Důvodem k přerozdělení byla skutečnost, že soutoková oblast řek Moravy a Dyje je uzávěrovým profilem České republiky spravovaného území oblasti povodí Moravy a Dyje a významnou oblastí při krizovém řízení za povodňových situací. Úprava hranic závodů byla navržena z důvodu zastoupení členů povodňových komisí za celou spravovanou oblast v Krajské povodňové komisi Jihomoravského kraje. Soutoková oblast i celá Dyjsko-Svratecká soustava se všemi nádržemi totiž spadala pod vedení závodu Dyje, zatím co Moravní část spadala pod vedení závodu Střední Morava. Úpravou hranic navíc došlo k sloučení správy celé Střední Moravy včetně hraničního úseku se Slovenskou republikou pod vedení jednoho závodu – závodu Střední Morava. Zastoupní má pro celou oblast v povodňových komisích při spolupráci za povodní se Slovenskou republikou a v soutokové oblasti i s Rakouskem.

Úpravou hranic byla snížena i nevyrovnanost ploch povodí spravovaného území.

Porovnání ploch povodí spravovaných na jednotlivých závodech:

Plochy povodí jednotlivých závodů i délky vodních toků ve správně jednotlivých závodů jsou po přerozdělení následující:

plocha povodí (km2)

procentuální podíl na celkové ploše

délka toků ve správě (km)

procentuální podíl na celkové délce

závod Dyje

8 666

41,0

5 534

42,3

závod Horní Morava

6 367

30,1

3 731

28,5

závod Střední Morava

6 100

29,9

3 808

29,1

Povodí Moravy celkem

21 133

100,0

13 073

100,0

publikováno 2. ledna 2013, 11:32aktualizováno 8. ledna 2013, 10:05 štítky: ředitelství podniku, závod Dyje, závod Střední Morava, území,