Startuje sanace svahu u luhačovické přehrady. Stavba napouštění nádrže neovlivní

LUHAČOVICE/POZLOVICE – Státní podnik Povodí Moravy zahájil stabilizaci levobřežních sesuvů půdy poblíž hráze Luhačovické vodní nádrže. Poruchy zatím brání zahájení plné letní sezóny na nádrži, která byla od podzimu 2010 kvůli těžbě sedimentů bez vody. Postupné napouštění vody by však stavba po svém základním založení neměla ovlivnit.

Základní fakta o čištění vodní nádrže Luhačovice

 Zahájení těžby: 18. listopadu 2010

Jak dlouho byla nádrž bez vody: 15 měsíců

Odtěženo bylo: 295 tisíc m3 nánosů

Náklady: 125 milionů Kč bez DPH

Státní podnik Povodí Moravy předal v těchto dnech dodavateli stavbu, která má co nejdříve stabilizovat půdní sesuvy poblíž hráze na levém břehu vodního díla Luhačovice. Poruchy brání zahájení plné letní sezóny na nádrži, která byla od podzimu 2010 kvůli těžbě sedimentů bez vody. „Snahou naší i dodavatelské firmy je dokončit práce do konce června a minimalizovat tím vliv na letošní rekreační sezónu,“ zdůraznil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

Podle něj se nyní po základní stabilizaci a takzvaném založení sesuvů počítá s postupným napouštěním nádrže. „V závislosti na srážkách je přitom nutno zajistit sanační průtok do Luhačovic,“ upozornil Radim Světlík. Stavba předpokládá krátkodobou zátěž v prostoru objektů koupaliště i částečné omezení provozu v prostoru sanačních prací, trvalé zatížení bezprostředního okolí však nevznikne.

Sesuvy se vyskytly v typickém území karpatského flyše, kde jsou poruchy stability různého charakteru velmi častým jevem. „Základní stabilizaci území zajistí přitěžovací lavice ve dvou profilech,“ popsal vedoucí útvaru technicko-bezpečnostního dohledu Povodí Moravy, s.p. Vlastimil Krejčí. Přísyp v patě svahu, směřující do přehradní nádrže, bude z lomového kamene a vytvoří se postupným navážením vrstev tloušťky 55 centimetrů se současným hutněním. Potřebné úpravy zahrnou také odtěžení bahna a nevhodných vrstev na pláni, spolu s provedením separační vrstvy. Poté bude následovat zpětná obnova obrubníků i porušených zídek a nově rozprostřená štěrková plocha co nejblíže k dřívějšímu stavu. „Účelem je vrátit využití plochy jejímu původnímu účelu, tedy k rekreaci,“ uvedl Vlastimil Krejčí. 

K příjezdu na staveniště využije dodavatelská firma dosavadní sjezd při napojení na komunikaci od autocampingu. V místě, kde se tato silnice stáčí a pokračuje kolem vodní nádrže, bude sjezd do nádrže a poté napojení na prostor štěrkové terasy, po níž bude těžká technika pokračovat až na místa provádění přísypů.

Likvidaci sedimentů z luhačovické nádrže navíc provázelo z časového hlediska několik dalších komplikací. Přestože se podařilo odtěžit původně plánovaných 235 tisíc m3 nánosů v rekordním čase šesti měsíců, ukázala obnažená nádrž, že na dně zůstalo z nepředvídaných příčin dalších asi 60 tisíc m3 sedimentů plných živin,“ upozornil ředitel závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) Pavel Cenek. Těžba tak po prázdninové přestávce, kterou si vyžádali místní podnikatelé i okolní obce, mohla pokračovat až koncem října 2011. Po přívalové vlně v létě 2011 se také nádrž naplnila vodou a dodavatel musel počkat, až se dno opět odvodní a udrží tak těžké stroje.

Souběžně je zde také realizována akce na rekultivaci sedimentů a Povodí Moravy připravuje rovněž revitalizaci pravostranného přítoku vodního díla Luhačovice. Má ji doplnit návrat k přírodnímu charakteru Luhačovického potoka, což by významným způsobem přispělo ke stabilizaci vodohospodářských poměrů a půdního fondu v celé oblasti. Zlepšení prostředí v této významné rekreační lokalitě má napomoci také oprava zábradlí a osvětlení na hrázi Luhačovické nádrže, spolu s připravovanou opravou stupňů Luhačovického potoka v lázeňském centru města.

„Velmi potřebná je nyní celková oprava komunikace kolem vodního díla Luhačovice, která by si vyžádala částku zhruba šest milionů korun,“ uzavřel Pavel Cenek s tím, že tato stavba by završila celkovou obnovu celé lokality.

publikováno 4. května 2012, 11:49aktualizováno 25. května 2012, 16:58 štítky: Luhačovice, těžba sedimentů,