Energetik

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

energetik
útvar provozně správní

Místo výkonu funkce: ředitelství závodu Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Termín nástupu: ihned (případně dohodou) 

Požadovaný profil:

 • SŠ nebo VŠ elektrotechnického směru, případně obdobného zaměření
 • Velmi dobrá orientace v projektových dokumentacích elektrotechnického charakteru
 • Výhodou: Kvalifikace revizní technik dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., nebo dle zákona 250/2021 Sb., držitel platného osvědčení k provádění revizí elektrotechnických zařízení vydaného TIČR pro provádění revizí přístrojů, elektrospotřebičů, hromosvodů, strojů a elektroinstalací
 • Znalost zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a zákona č. 165/2012 Sb. (zákon o podporovaných zdrojích energie)
 • Praxe v oblasti malých vodních elektráren (dále jen MVE), technologie na vodních dílech
  a vodohospodářských zařízení výhodou 
 • Dobré uživatelské znalosti PC, OFFICE
 • Dobré organizační a vyjadřovací schopnosti
 • Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
 • Občasné služební cesty a řešení pracovních úkolů přímo v terénu
 • Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání

Hlavní charakteristika pracovní činnosti: 

 •  Spolupodílí se na agendě smluv na dodávky energií, včetně zpracování podkladů pro účetnictví závodu
 • Vede evidenci a provádí kontrolu fakturace ve vazbě na spotřebu elektrické energie, plynu
  a tepla, případné reklamace řeší s příslušnými energetickými společnostmi
 • zpracovává záměry na opravy, rekonstrukce a investice v oblasti energetiky a elektro
 • sleduje plnění plánu revizí všech el. zařízení
 • metodicky řídí provozní elektrikáře závodu
 • organizace pravidelných zkoušek elektrikářů závodu Dyje
 • sleduje bezpečnost a provozuschopnost el. zařízení
 • v případě odpovídající kvalifikace provádí revize stanovené platnými nařízeními včetně následného odstraňování zjištěných závad a odstraňování závad zjištěných při technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly
 • organizuje údržbu a revizi veškerého elektrického zařízení, elektromotorů, MVE a elektrických rozvodů a instalací na všech objektech závodu
 • sleduje spotřebu el. energie, plynu a dalších médií ve vazbě na příslušná povolení, stanovené limity i finanční plány závodu a tuto problematiku projednává jak s vedením závodu, tak s příslušnými energetickými dodavateli
 • spolupracuje s útvarem TDS a projekce závodu a jednotlivými provozy ve věci sestavování plánu jmenovitých akcí a při zabezpečování staveb
 • podílí se na vypracování provozních řádů objektů
 • vyhodnocuje správnost přidělení distribučních sazeb a velikosti hlavních jističů, podněty na změnu sazeb a velikosti hlavních jističů na optimální hodnotu
 • zpracovává podklady a podílí se na organizaci výběrových řízení pro cizí dodavatele na dodávky el. zařízení, oprav a rekonstrukcí el. sítě v objektech závodu
 • podílí se na zpracování PD všech typů akcí týkajících se elektrotechnologií u objektů závodu
 • zajišťuje ve spolupráci s elektrikáři závodu montáž elektroinstalace (slaboproud, silnoproud), včetně připojení elektrických zařízení v rámci údržby, opravy, rekonstrukce
 • vede evidenci výroby z vlastních MVE
 • plní další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného vedoucího

Bližší informace: Petr Hirsch, vedoucí provozního úseku, email: hirsch@pmo.cz, tel.: 602 768 261

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů, včetně zpracování odborného písemného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 11. ledna 2024, 07:51