Vedoucí útvaru technického dozoru staveb a projekce

Statutární zástupce Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem řízení lidských zdrojů vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice:

Vedoucí útvaru technického dozoru staveb a projekce

Místo výkonu funkce: Závod Horní Morava se sídlem v Olomouci,

U dětského domova 263, útvar TDS a projekce

Termín nástupu: 1. 5. 2017 nebo dle dohody

Požadovaný profil:

 • VŠ – magisterský studijní program stavebního směru se zaměřením na vodní stavby, popř. vodní hospodářství a krajinné inženýrství
 • Autorizace v oboru výhodou
 • Zkušenost s projekční a inženýrskou činností
 • Praxe na pozicích: pracovník samostatně vykonávající technický dozor stavebníka, projektový manažer nebo stavbyvedoucí na vodohospodářských, dopravních nebo jiných inženýrských stavbách – výhodou
 • Požadované praxe v oboru min. 3 roky
 • Zkušenost s vedením kolektivu (min. 5 lidí) po dobu alespoň 2 roky výhodou
 • Velmi dobrá orientace v související oborové legislativě (stavební a vodní zákon)
 • Znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zkušenost se zadáváním veřejných zakázek, v platném znění výhodou
 • Velmi dobré uživatelské znalosti PC především MS Office, MS Project + znalost systému řízení staveb ASPE výhodou
 • Znalost a zkušenost s tvorbou rozpočtů výhodou
 • Zodpovědnost a schopnost samostatného rozhodování a schopnost řešení mimořádných úkolů a situací pod tlakem
 • Smysl pro přesnost a důslednost
 • Aktivní a tvůrčí přístup
 • Velmi dobré organizační a vyjadřovací schopnosti
 • Umění jednat s lidmi
 • Platné řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič (časté jednodenní služební cesty a řešení pracovních úkolů přímo v terénu)
 • Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

Zabezpečuje komplexní výkon projektové a inženýrské činnosti a výkon funkce technického dozoru investora v rámci přípravy, projektování, projednávání a v rámci realizace včetně následného uvedení do užívání svěřených staveb spočívající zejména v těchto činnostech:

 1. 1.  Zodpovídá za chod svěřeného útvaru TDS a projekce
 2. zpracovává nebo zajišťuje zpracování investičních záměrů staveb a studií,
 3. zabezpečuje nebo zpracovává všechny stupně projektové dokumentace včetně všech potřebných dokladů a podkladů (včetně zajištění či provádění nezbytných zaměření v terénu),
 4. zpracovává nebo zabezpečuje zpracování a předání zadávací dokumentace a dalších podkladů potřebných pro zadávací řízení staveb,
 5. zabezpečuje komplexní výkon inženýrské činnosti v rámci přípravy staveb (vydání potřebných oprávnění k provádění staveb dle platné legislativy včetně jejich uložení a evidence)
 6. kontroluje provádění prací v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s uzavřenými smlouvami a v souladu s veškerými oprávněními k provedení stavby
 7. kontroluje dodržování technologických postupů všech prací dle závazných nebo doporučených technických norem,
 8. kontroluje dodržování nákladů stavby,
 9. zajišťuje vydání povolení k užívání stavby, kolaudačního souhlasu,
 10. zajišťuje zařazení dokončené stavby do majetkové evidence,
 11. poskytuje součinnost při kontrole staveb v záruční době včetně projednávání případných reklamací,
 12. plní další úkoly podle pokynů nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností.

V průběhu stavby plně respektuje ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), novely zákona č.350/2012 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, zákona č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vše v platném znění. Dále respektuje předpisy související s bezpečností práce a ochranou státního majetku a ostatní související platné vnitropodnikové normy.

Bližší informace : Ing. Marcela Zapletalová, vedoucí provozního úseku ZHM, tel. 585 711 231, mobil: 602 538 852

popř. Ing. Jiří Zedníček, ředitel Závodu Horní Morava, 585 711 217 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail neplechova@pmo.cz. První kolo bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu.

 

Ivana Dračková

pověřena vedením útvaru řízení lidských zdrojů

 

publikováno 27. února 2017, 14:55