Nemovité věci v k. ú. Jevíčko – předměstí

I. Prodávané nemovité věci 

Předmětem prodeje jsou následující nemovité věci:

  • pozemek parc. č. st. 455 o výměře 109 m– zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova s číslem popisným č. p. 460, rodinný dům
  • pozemek parc. č. st. 1355 o výměře 41 m– zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba
  • pozemek parc. č. 2309 o výměře 402 m2 – ostatní plocha
  • pozemek parc. č. 2310/4 o výměře 289 m2 – zahrada (pozemek parc. č. 2310/4 vznikne z pozemku parc. č. 2310 na základě geometrického plánu
    č. 1528-67/2021, který bude přílohou kupní smlouvy),

vše zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 1305 pro k. ú. Jevíčko – předměstí, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy. 

II. Popis prodávaných nemovitých věcí a minimální kupní cena

Nemovité věci se nachází v západní okrajové části k. ú. Jevíčko-předměstí, části města Jevíčko, těsně vedle vodní nádrže Smolenská.

Stavba domu č. p. 460 je situována jako stavba samostatně stojící. Jedná se o rodinný dům – domek hrázného, který byl postaven v roce 1934. Dům je v malé části podsklepený s vybaveným přízemím. Půda je bez podkroví. Ve sklepě se nachází 1 malá místnost. Funkčně je dům řešen jako bytová jednotka 2+1 s příslušenstvím. Dům je napojen na rozvod el. energie a vlastní septik (dne 2. 7. 2013 vyhotovil Ing. Bohumil Kopečný průkaz energetické náročnosti budovy). Součástí rodinného domu je také přilehlá zahrada. 

Současně s domkem hrázného byla vybudovaná vedle domu č. p. 460 samostatná hospodářská budova (kůlna), studna a oplocení s brankou a bránami. Na hranici mezi pozemkem parc. č. 2310/4 a parc. č. 2310/3 (nově vzniklé pozemky dle GP) se nenachází oplocení.

Stavba kůlny je samostatnou stavbou postavenou ve dvorní části jižně pod domem č. p. 460. Stavba slouží jako sklad zahradního nářadí.

Na pozemku parc. č. 2309 je vybudovaná kopaná studna. Vodu ze studny, dle rozboru vody, nelze využívat jako pitnou vodu. 

Na oceňované nemovité věci váznou věcná břemena (konkrétně k pozemku parc. č. 2310/4). Tato omezení jsou popsána v kupní smlouvě. 

Předmětné nemovité věci jsou blíže popsány ve znaleckém č. 6325-11/2022 ze dne 24. 3. 2022 zpracovaným soudním znalcem Ing. Přemyslem Klasem, který je přílohou tohoto nabídkového řízení a s nímž se tak zájemce může seznámit.

Přístup k nemovitým věcem je zajištěn po veřejně přístupné komunikaci ve vlastnictví Pardubického kraje, hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice. 

Výši kupní ceny za prodávané nemovité věci stanoví zájemce dle svého uvážení, avšak výše kupní ceny nesmí být nižší než 610 000 Kč. V případě, že zájemce stanoví výši kupní ceny pod uvedenou minimální úrovní, nebude nabídka hodnocena.

Každý zájemce může požádat o prohlídku nemovitých věcí s předem nahlášenou návštěvou po dohodě na tel. čísle: 585 711 254 – Petr Zlámal, úsekový technik provozu Olomouc, v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin, a to v termínu od 16. 5. 2022 do 13. 6. 2022. 

Podrobné podmínky smluvního vztahu jsou obsaženy v návrhu kupní smlouvy, která je přílohou této výzvy.

 

III. Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje: 

a) U fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování, případně včetně telefonu a e-mailu.

b) U právnických osob název, sídlo, IČO, bankovní spojení a závazná adresa pro doručování, včetně telefonu a e-mailu, ID datové schránky.

c) Nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota.

d) U právnických osob musí být přílohou výpis z Obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne starší tří měsíců), právnická osoba, která se nezapisuje do Obchodního rejstříku, doloží platný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je zapsána, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká.

e) Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

f) Součástí nabídky je doklad o složení kauce.

g) Zájemce musí předložit prohlášení o tom, že souhlasí s uvedenými podmínkami této nabídky a je schopen uhradit nabídnutou kupní cenu v určené lhůtě po uzavření kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitým věcem do katastru nemovitostí.

h) Součástí nabídky je oprávněnou osobou doplněný a podepsaný návrh kupní smlouvy.

IV. Kauce

a) Účastník nabídkového řízení je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to na účet vyhlašovatele č. č. 43-9888060217/0100 vedený
u KB, a.s., pobočka Brno – venkov, variabilní symbol – datum narození nebo IČO, specifický symbol – 012022. Celá kauce musí být připsána na účet vyhlašovatele nejpozději v den ukončení příjmu nabídek, tj. do 15. 6. 2022 Složená kauce bude v případě vítěze nabídkového řízení při splnění vyhlášených podmínek použita na úhradu kupní ceny.

b) Účastníkům nabídkového řízení, kteří v něm nezvítězili, bude kauce vrácena bez prodlení po oznámení výsledku, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne otevírání obálek. Za dobu od složení kauce do uplynutí lhůty k jejímu vrácení nemohou účastníci uplatňovat vůči vyhlašovateli nárok na příslušenství z kauce přirostlé za toto období.

c) V případě, že vítěz nabídkového řízení nepodepíše kupní smlouvu nebo řádně a včas neuhradí kupní cenu, nebude mu vrácena část složené kauce ve výši 10 % ze složené částky.

d) Účastník uvede ve své nabídce číslo účtu, na který mu má být kauce vrácena.

e) Účastník musí již v nabídce prokázat způsob složení kauce.

V. Nabídka

Nabídka musí být zaslána v obálce, na které bude uvedeno jméno a adresa zájemce,
a s označením

Neotevírat – nabídka

“Nemovité věci – v k. ú. Jevíčko – předměstí“, 

na adresu Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, nebo doručena osobně na podatelnu. Příjem nabídek bude ukončen dne 15. 6. 2022 ve 12 hodin.

Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídnuté kupní ceny v Kč, která nesmí být nižší než 610 000 Kč.

Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle výše kupní ceny, a to tak, že bude sestaveno pořadí, kdy na prvním místě se umístí nabídka, která bude obsahovat nejvyšší částku kupní ceny.

 

VI. Povinnosti vyhlašovatele a kupujícího 

a) Po vyhodnocení nabídek vyrozumí vyhlašovatel nejpozději do 10 pracovních dnů uchazeče, zdali jimi zaslaná nabídka byla vybrána. Vítěznému uchazeči bude kupní smlouva zaslána fyzicky či e-mailem k podpisu.

b) Vítěz nabídkového řízení je mimo jiné povinen nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy tuto smlouvu podepsat a podepsanou smlouvu s úředně ověřeným podpisem na jednom vyhotovení v uvedené lhůtě doručit na adresu vyhlašovatele.

c) Povodí Moravy, s.p., si vyhrazuje právo jednat s vybraným kupujícím o doplnění, případně o dílčí úpravě kupní smlouvy. Tato možnost se netýká úpravy podstatných náležitostí smlouvy.

d) Povodí Moravy, s.p., upozorňuje, že kupní smlouva podléhá před jejím oboustranným podpisem předchozímu schválení zakladatelem vyhlašovatele, tedy Ministerstvem zemědělství. K podpisu smlouvy ze strany vyhlašovatele může dojít až po doručení písemného souhlasu zakladatele.

e) Kupní smlouva je platná podpisem smluvních stran a účinná uveřejněním v registru smluv.

f) Vítězný uchazeč je povinen do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy zaplatit vyhlašovateli bezhotovostně na bankovní účet nabídnutou kupní cenu v plné výši spolu a dále uhradit náklady specifikovanými v kupní smlouvě (cena za znalecký posudek a poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí), a to na základě faktury vystavené bezprostředně po uzavření kupní smlouvy a splatné do 30 dnů od jejího doručení.

g) Do 10 dnů po uhrazení kupní ceny a souvisejících nákladů v plné výši podá vyhlašovatel návrh na vklad vlastnického práva k uvedeným nemovitým věcem do katastru nemovitostí.

h) Do 15 dnů od obdržení vyrozumění o provedeném vkladu budou předmětné nemovité věci předány kupujícímu, a to na základě protokolu o předání a převzetí.

i) V případě, že vítězný uchazeč nesplní povinnost uvedenou pod písm. b) tohoto článku, jeho vítězství v nabídkovém řízení se ruší. Stejný účinek má, pokud dá vítězný uchazeč jasně najevo, že kupní smlouvu nepodepíše. K jednání může být potom vyzván účastník nabídkového řízení, který se umístil na druhém místě, případně může být nabídkové řízení zrušeno.

j) Nebude-li kupní cena uhrazena ve sjednané lhůtě, vyhlašovatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a případně uzavřít kupní smlouvu s uchazečem na druhém místě, nebo nabídkové řízení zrušit.

k) Povodí Moravy, s.p., si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu. 

 

Přílohy:

- Kupní smlouva

- Geometrický plán

- Znalecký posudek

 

publikováno 6. května 2022, 13:02aktualizováno 6. května 2022, 13:14 štítky: prodej, prodej majetku, prodej nemovitosti,