Pozemky k zemědělskému pachtu

Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, nabízí pozemky k zemědělskému pachtu:

  • p. č. 8187/2, k. ú. Drnholec
  • p. č. 1378/1, k. ú. Jevišovka
  • p. č. 1378/2, k. ú. Jevišovka
  • p. č. 1380/1, k. ú. Jevišovka
  • p. č. 2526, k. ú. Nový Přerov

I. Předmět smlouvy o zemědělském pachtu:

Účelem pachtu je sečení travního porostu a sběr trávy či sena na březích významného vodního toku Dyje vymezené břehovou hranou toku a návodní patou přilehlé hráze. Na levém břehu jde o úsek od státní hranice s Rakouskem po soutok s Jevišovkou, na pravém břehu pak od státní hranice po výtlačné potrubí odvodňovací čerpací stanice Novosedly, která se nachází u mostu přes Dyji u Drnholce.

II. Předmětem pachtu jsou pozemky ve vlastnictví České republiky, s nimiž má Povodí Moravy, s.p.  právo hospodařit:

  • p. č. 8187/2 o výměře 87619 m2, k. ú. Drnholec

pravý břeh VVT Dyje, lávka u Jevišovky po most Drnholec, řkm 65,7 – 68,95

  • p. č. 1378/1 o výměře 17702 m2, k. ú. Jevišovka

pravý břeh VVT Dyje, soutok s Baštýnským potokem po lávku v Jevišovce,
řkm 68,95 - 69,45

  • p. č. 1378/2 o výměře 26820 m2, k. ú. Jevišovka

pravý břeh VVT Dyje, hranice k. ú. Jevišovka/Nový Přerov po soutok s Baštýnským potokem, řkm 69,45 - 70,75

  • p. č. 1380/1 o výměře 22527 m2, k. ú. Jevišovka

levý břeh VVT Dyje, hranice k. ú. Jevišovka/Nový Přerov po soutok s Jevišovkou,
řkm 69,3 – 70,75

  • p. č. 2526 o výměře 48283 m2, k. ú. Nový Přerov

pravý břeh a levý břeh VVT Dyje, hranice k. ú. Jevišovka/Nový Přerov po hranice ČR/Rakousko, řkm 70,75 – 71,65

Celková výměra pozemků pro pacht činí 202951 m2 (dále jen „předmět pachtu“).

III. Doba pachtu se předpokládá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti smlouvy o zemědělském pachtu do dne 31. 12. 2023.

IV. Pachtovné:

Výši pachtovného stanoví zájemce dle svého uvážení, avšak výše pachtovného nesmí být nižší než 90 622 Kč za každý kalendářní rok. V případě, že zájemce stanoví výši úplaty pod uvedenou minimální výší, nebude nabídka hodnocena.

Podrobné podmínky smluvního vztahu jsou obsaženy v návrhu smlouvy o zemědělském pachtu, který je přílohou této výzvy.

 

V. Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje:

a) U fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování, případně včetně telefonu a e-mailu.

b) U právnických osob název, sídlo, IČO, bankovní spojení a závazná adresa pro doručování včetně telefonu a e-mailu, ID datové schránky.

c) Nabízená výše úplaty pachtovného, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota.

d) U právnických osob musí být přílohou výpis z Obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne starší tří měsíců), právnická osoba, která se nezapisuje do Obchodního rejstříku, doloží platný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je zapsána, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká.

e) Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

f) Součástí nabídky musí být oprávněnou osobou doplněný a podepsaný návrh smlouvy o zemědělském pachtu včetně všech požadovaných příloh.

Návrh smlouvy o zemědělském pachtu

Přílohy 1a, 1b, 1c, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6

Nabídka musí být zaslána v zapečetěné obálce s označením

Neotevírat – nabídka

„Zemědělský pacht – Dyje (Nový Přerov-Jevišovka-Drnholec) – nabídka č. 022019P“

na adresu Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, nebo doručena osobně na podatelnu v sídle Povodí Moravy, s.p. Příjem nabídek bude ukončen dne
20. 5. 2019 ve 12 hodin.

Jediným hodnotícím kritériem je výše pachtovného za kalendářní rok v Kč.

 

VI. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny dle výše pachtovného, a to tak, že bude sestaveno pořadí, kdy na prvním místě se umístí nabídka, která bude obsahovat nejvyšší částku pachtovného za jeden kalendářní rok.

 VII. Povinnosti vyhlašovatele a pachtýře

a) Po vyhodnocení nabídek vyrozumí vyhlašovatel nejpozději do 10 pracovních dnů všechny uchazeče, zda jím zaslaná nabídka byla vybrána. Vítěznému uchazeči bude zaslána fyzicky či e-mailem smlouva o zemědělském pachtu k podpisu.

b) Vítěz nabídkového řízení (dále jen „pachtýř“) je mimo jiné povinen nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k podpisu smlouvy o spoluužívání tuto smlouvu podepsat a podepsanou smlouvu v uvedené lhůtě doručit na adresu vyhlašovatele.

c) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným pachtýřem o doplnění, případně 
o dílčí úpravě smlouvy o zemědělském pachtu. Tato možnost se netýká úpravy podstatných náležitostí smlouvy.

d) Smlouva o zemědělském pachtu je platná podpisem smluvních stran.

e) V případě, že pachtýř nesplní povinnost uvedenou pod písm. b) tohoto článku, jeho vítězství v nabídkovém řízení se ruší. Stejný účinek má, pokud dá pachtýř jasně najevo, že smlouvu o zemědělském pachtu nepodepíše. K jednání může být potom vyzván účastník nabídkového řízení, který se umístil na druhém místě.

f) Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez udání důvodu. 

 

 

publikováno 16. dubna 2019, 09:46 štítky: pronájem majetku, pacht,