Pozemky v k. ú. Hrabětice, Hevlín a Hrušovany nad Jevišovkou k zemědělskému pachtu

Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně, Dřevařská 11, 602 00 Brno, nabízí k zemědělskému pachtu pozemky v k. ú. Hrabětice, Hevlín a Hrušovany nad Jevišovkou.

I. Předmět smlouvy o zemědělském pachtu

Předmětem smlouvy je pokos obou břehů koryta významného vodního toku Dyje ve vymezeném prostoru ohrázování, tzn. pokos bermy od břehové čáry koryta vodního toku po patu návodní strany hráze, a to v rozsahu dle karty sečení. 

Předmětem pachtu jsou pozemky ve vlastnictví České republiky, s nimiž má Povodí Moravy, s.p., právo hospodařit, a to:

  • p. č. 5860 o výměře 68 137 m2, k. ú. Hrabětice
  • p. č. 5858 o výměře 84 240 m2, k. ú. Hrabětice
  • p. č. 5863 o výměře 25 959 m2, k. ú. Hrabětice
  • p. č. 5315 o výměře 92 272 m2, k. ú. Hevlín
  • p. č. 5317 o výměře 69 391 m2, k. ú. Hevlín
  • p. č. 12265 o výměře 15 385 m2, k. ú. Hrušovany nad Jevišovkou

Celková výměra užívaných pozemků činí 355 384 m2 (dále jen „předmět pachtu“). 

Doba pachtu se předpokládá na dobu určitou, a to od 1. 3. 2023 do 31. 12. 2027. 

Výši pachtovného stanoví zájemce dle svého uvážení, avšak výše pachtovného nesmí být nižší než 36 000 Kč za kalendářní rok. V případě, že zájemce stanoví výši úplaty pod uvedenou minimální úrovní, nebude nabídka hodnocena. 

Podrobné podmínky smluvního vztahu jsou obsaženy v návrhu smlouvy o zemědělském pachtu, který je přílohou této výzvy.

II. Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje:

a) U fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování (pokud se liší od adresy trvalého pobytu), telefon a e-mail.

b) U právnických osob název, sídlo, IČO, bankovní spojení, adresa pro doručování, telefon, e-mail a ID datové schránky.

c) Nabízená výše úplaty pachtovného, která musí být uvedena číselně v Kč.

d) Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

e) Součástí nabídky musí být oprávněnou osobou doplněný a podepsaný návrh smlouvy
o zemědělském pachtu včetně všech požadovaných příloh.

 

Nabídka musí být zaslána v zapečetěné obálce s označením

Neotevírat – nabídka

„Zemědělský pacht – Dyje – nabídka č. P1/2022“

na adresu Povodí Moravy, s.p., Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, nebo doručena osobně na podatelnu. Příjem nabídek bude ukončen dne 6. 1. 2023 ve 12 hodin.

Jediným hodnotícím kritériem je výše pachtovného za kalendářní rok v Kč.

 

Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle výše pachtovného, a to tak, že bude sestaveno pořadí, kdy na prvním místě se umístí nabídka, která bude obsahovat nejvyšší částku pachtovného za jeden kalendářní rok.

 

III. Povinnosti vyhlašovatele a pachtýře 

a) Po vyhodnocení nabídek vyrozumí vyhlašovatel nejpozději do 10 pracovních dnů všechny uchazeče, zdali jím zaslaná nabídka byla vybrána. Vítěznému uchazeči bude zaslána fyzicky či e-mailem smlouva o zemědělském pachtu k podpisu.

b) Vítěz nabídkového řízení je mimo jiné povinen nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k podpisu smlouvy o spoluužívání tuto smlouvu podepsat a podepsanou smlouvu v uvedené lhůtě doručit na adresu vyhlašovatele.

c) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným pachtýřem o doplnění, případně 
o dílčí úpravě smlouvy o zemědělském pachtu. Tato možnost se netýká úpravy podstatných náležitostí smlouvy.

d) Smlouva o zemědělském pachtu je platná podpisem smluvních stran a účinná od 1. 3. 2023, případně uveřejněním v registru smluv.

e) V případě, že pachtýř nesplní povinnost uvedenou pod písm. b) tohoto článku, jeho vítězství v nabídkovém řízení se ruší. Stejný účinek má, pokud dá pachtýř jasně najevo, že smlouvu o zemědělském pachtu nepodepíše. K jednání může být potom vyzván účastník nabídkového řízení, který se umístil na druhém místě.

f) Povodí Moravy, s.p., si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez udání důvodu. 

 

Přílohy:

 

 

publikováno 29. listopadu 2022, 07:19