Oznámení protiprávního jednání – ochrana oznamovatelů

Oznámení protiprávního jednání – ochrana oznamovatelů „whistleblowing“

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Podle této směrnice je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu.

Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující níže uvedené oblasti, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Pokud v rámci Povodí Moravy, s.p. odhalíte možné pochybení, případně se o něm dozvíte, nebo máte přiměřené důvody domnívat se, že k pochybení došlo, vyzýváme vás, abyste tento incident neprodleně oznámili.

Oznámení lze činit následujícím způsobem:

a) Telefonicky na čísle: 725 901 887

b) nebo elektronicky na adresu: whistleblowing@pmo.cz

c) V listinné podobě podáním adresovaným do vlastních rukou příslušné osoby:

Mgr. Lenka Rohánková, vedoucí útvaru vnitřní kontroly a archivu

d) Externím oznamovacím kanálem prostřednictvím ministerstva spravedlnosti, které zřídí oznamovací systém, v rámci kterého budou moci oznamovatelé učinit oznámení i bez využití vnitřního systému

e) Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů.

 

Příslušnou osobou je stanovena vedoucí Útvaru vnitřní kontroly a archivu a je přímo podřízena generálnímu řediteli.