VD Fryšták

Přehrada Fryšták na Fryštáckém potoce leží jižně od zástavby obce Fryšták, asi 4 km nad soutokem Fryštáckého potoka s řekou Dřevnicí. Výstavbu nádrže si vynutil rozvoj města Zlína před druhou světovou válkou, kdy se město stalo průmyslovým centrem regionu a požadavky na zajištění dodávky vody neustále rostly. 

Hlavním účelem vodního díla bylo zajistit dostatek vody pro skupinový vodovod Zlín. Značný pokles potřeby vody během 90. let způsobil, že roku 1996 bylo vodárenské využití vodoprávně zrušeno. Nádrž je však nadále vedena jako vodárenská s tím, že odběry mohou být obnoveny v případě budoucí potřeby. Proto nadále nelze nádrž využívat k rekreačním účelům. Pro udržení dostatečné jakosti tohoto zdroje povrchové vody byla v povodí nádrže stanovena ochranná pásma vodního zdroje.

Nádrž nyní zajišťuje minimální průtok v toku pod hrází a slouží také k zadržení části průtoků za povodňových situací. 

Krátká historie 

Vodní dílo bylo vodoprávně projednáno a povoleno Okresním úřadem v Holešově v roce 1931, výstavba probíhala v letech 1935-38. Asi 10 let po dokončení vodního díla byly pozorovány zvýšené průsaky vody pod hrází, jejichž množství se postupně zvyšovalo a vynutilo si provedení dodatečné injektáže v podloží. 

Charakteristika vodního díla

Hráz je homogenní, sypaná z místních nepropustných jílovitých hlín. Těsnění hráze je návodní, jílové. Je napojeno na betonovou patu s průchodnou štolou kruhového průřezu o průměru 2,5 m. Štola byla původně určena k odvádění odebrané vody z nádrže a před ní byly v nádrži filtrační studny. Později byla využita jako injekční štola.

Koruna hráze má šířku 5 m a vede po ní obslužná komunikace. Návodní svah hráze je opevněn masivními betonovými deskami, vzdušní svah je oset. 

Vybudováním hráze vznikla nádrž o celkovém objemu téměř 3 mil. m³ se zatopenou plochou o rozloze přes 62 ha. V nádrži u hráze levého břehu se nachází kruhová odběrná věž. Odběrná věž umožňuje odebírat vodu pro vodárenské účely a rovněž umožňuje ovládat výpustná zařízení.

Na vrcholu věže je strojovna, přístupná po lávce z koruny hráze. Potrubí vodárenského odběru a spodní výpusti se nacházejí v její dolní části a vyúsťují za věží do odpadní štoly pod hrází. Na návodní straně se uzavírají kanálovými šoupátky, pro regulaci vypouštěné vody slouží klínová šoupátka v základové části věže.

Odpadní štola pod hrází má kruhový průřez o průměru 3,6 m a ústí do vývaru pod hrází. Celková kapacita spodních výpustí je 25,5 m³/s. U levého břehu je situován boční nehrazený bezpečnostní přeliv. Přelivná hrana má délku 32,5 m. Na přeliv navazuje spadiště a kaskádový skluz, končící ve vývaru pod hrází. Kapacita přelivu při maximální hladině v nádrži je 79,5 m³/s. 

Vodní dílo Fryšták kulturní památkou ČR 

Vodní dílo bylo v červenci roku 1997 rozhodnutím Ministerstva kultury ČR prohlášeno kulturní památkou, jako významná ukázka pozdní éry zlínského „Baťova“ funkcionalismu. Jelikož hlavním účelem vodního díla bylo zajistit odběry vody, jsou ve dvou výškových úrovních v odběrné věži umístěny vodárenské odběry, kterými lze podle okamžité jakosti vody v nádrži přizpůsobit úroveň odebírané vody. Potrubí, umožňující odběry v nižší úrovni, má průměr 500 mm a potrubí, umožňující odběry z vyšší úrovně, má průměr 300 mm. V současné době je vodárenský odběr mimo provoz.

Základní údaje:

Nádrž:VD Fryšták
Tok:Fryštácký potok, km 4,23
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Střední Morava
Účel:zajištění MQ, vodárenský odběr , protipovodňová ochrana
Uvedení do provozu:1939

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:0,870 mil. m³
Hladina stálého nadržení:243,15 m n.m.
Zásobní prostor:0,900 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:245,75 m n.m.
Prostor retenční ovladatelný:0,590 mil. m³
Hladina retenčního ovladatelného prostoru:246,85 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:0,590 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:247,95 m n.m.
Celkový objem:2,950 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:homogenní sypaná z jílovitých hlín
Těsnění:homogenní
Kóta koruny:249,15 m n.m.
Šířka koruny:5,00 m
Délka hráze v koruně:198,0 m
Výška hráze nade dnem:13,70 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:2 × 1100  mm
Provozní uzávěr:klínové šoupátko
Kapacita při max. hladině:2 × 12,75  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:boční, nehrazený
Počet polí x délka přelivu:1 × 32,5  m
Kóta přelivu:246,85  m n.m.
Kapacita při max. hladině:89,0  m³/s

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-13-01-032 
Plocha povodí:43,70 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,240 m³/s
Q100 :70,000 m³/s
Q355d:0,005 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:11,000 m³/s
Minimální odtok:0,015 m³/s

Poloha:

Kraj:Zlínský
Okres:Zlín
Obec s rozš. působností:Zlín
Obec:Fryšták
Katastr. území:Kostelec u Zlína

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:2/2017