VD Karolinka

Karolinka byla vybudována pro zásobování Vsetínska a okolí kvalitní vodou. Zajišťuje dodávku surové vody v průměrném množství 250 litrů za vteřinu a minimální průtok pod nádrží ve výši 30 litrů za vteřinu. Hráz je 35,5 metru nad terénem a v koruně má délku 391,5 metru. Nádrž o objemu 7,65 milionu krychlových metrů byla uvedena do provozu v roce 1985. Výpustné a odběrné zařízení je umístěno v kruhové odběrné věži, která je přístupná pouze štolou v hrázi a umožňuje odběr vody pro vodárnu ze tří výškových úrovní v nádrži. V roce 1995 zde byla instalována malá vodní elektrárna s dvěma turbínovými soustrojími. Kapacita bezpečnostního přelivu je při maximální hladině 104 kubíků za vteřinu.

Po vypracování projektu přehrady, byla roku 1976 stavba povolena Krajským národním výborem v Ostravě a samotné stavební práce poté začaly v červnu roku 1977. Výstavba se protáhla až do konce roku 1985 a do trvalého provozu bylo dílo uvedeno v roce 1987.

Charakteristika vodního díla

Hráz je sypaná kamenitá, se středním těsnicím jádrem napojeným na betonovou injekční štolu vedoucí v ose hráze. Pod hrází je provedena těsnící injekční clona do Výpustné a odběrné zařízení je umístěno v jednom funkčním objektu – v kruhové odběrné věži, v níž je i strojovna pro ovládání jejích návodních tabulových uzávěrů. Věž je přístupná pouze štolou v hrázi, v ní je pak vybudováno točité schodiště. Spodní výpusti tvoří dvě potrubí o průměru 800 mm vedoucí ze základů věže štolou o délce 208 m do strojovny regulačních kuželových uzávěrů na vzdušní straně hráze. Pro převádění minimálního předepsaného průtoku slouží potrubí asanační výpusti.

Věž umožňuje i odběry vody pro vodárnu ze tří výškových úrovní v nádrži. Odběrné vodárenské potrubí má v hrázi profil 800 mm, do úpravny vody je voda odváděna potrubím o průměru 400 mm. Vodní dílo Karolinka zajišťuje dodávku surové vody pro zásobování Vsetínska a Vlárska, zajišťuje zachování minimálního průtoku v toku pod nádrží, slouží k ochraně před povodněmi a v současné době má také energetické využití. Jelikož má nádrž Karolinka vodárenské využití, jsou v jejím okolí i povodí vyhlášena pásma hygienické ochrany.

Hned vedle věže je umístěn samostatný objekt bezpečnostního přelivu kruhového šachtového typu o hloubky 30 m. Jelikož štěrkový materiál pro hráz bylo možné těžit z lokalit v údolí Bečvy a Stanovnice převážně pod hladinou podzemní vody, musela se část materiáluukládat na dočasné skládky, aby se dosáhlo jeho přijatelné vlhkosti, vhodné pro uložení do hráze. Koruna hráze je opatřena vozovkou s betonovou zídkou na návodní straně, sloužící jako zábradlí a vlnolam. Na návodní straně je hráz opevněna hrubým štěrkem prolitým živičným materiálem, vzdušní svah je zatravněn.

Malá vodní elektrárna

V roce 1995 byla do strojovny regulačních uzávěrů spodních výpustí na vzdušní straně hráze instalována MVE, která má dvě turbínová soustrojí. První turbína typu Meta 22 o výkonu 11 kW a maximální hltnosti 37 l/s, druhá je typu Meta 34 o výkonu 45 kW a maximální hltnosti 135 l/s. průměru 10,5 m. Voda za povodně přepadá přes kruhovou hranu přelivu, dlouhou 32,8 m, do šachty a je odváděna dolním patrem výpustné štoly do vývaru pod hrází.

Kvalita vody

Voda z vodního díla Kvalita patří mezi nejkvalitnější v povodí Moravy. Karolinka je horská nádrž a postavili ji v roce 1985 na jednom z nejlepších a nejčistších přítoků, které se v povodí Moravy nachází. Stanovnice pramení přímo na úbočí Javorníků a natéká do hluboké nádrže, kde se zdržuje dlouhou dobu a voda se zde neprohřívá. V povodí nejsou téměř žádné vesnice, které by do přítoků produkovaly znečištění či nadbytečné živiny, vyskytuje se zde vlastně pouze roztroušená zástavba. V místě samém pak není téměř žádný průmysl a velké zemědělské podniky chybí úplně.

Základní údaje:

Nádrž:VD Karolinka
Tok:Stanovnice, km 0,75
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Horní Morava
Účel:zajištění MQ, vodárenský odběr, výroba elektrické energie, protipovodňová ochrana
Uvedení do provozu:1985

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:0,929 mil. m³
Hladina stálého nadržení:500,00 m n.m.
Zásobní prostor:5,813 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:519,82 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:0,653 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:521,20 m n.m.
Celkový objem:7,395 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:kamenitá sypaná
Těsnění:střední hlinité
Kóta koruny:522,70 m n.m.
Šířka koruny:5,00 m
Délka hráze v koruně:391,5 m
Výška hráze nade dnem:35,50 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:2 × 800  mm
Provozní uzávěr:kuželový
Kapacita při max. hladině:2 × 4,1  m³/s

Asanační výpusti:

Počet x průměr:2 × 200  mm
Kapacita při max. zás. hladině:0,26  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:šachtový
Počet polí x délka přelivu:1 × 32,8  m
Kóta přelivu:519,82  m n.m.
Kapacita při max. hladině:104  m³/s

Elektrárna:

Počet turbín, typ:2 × META
Výkon elektrárny:1 × 0,003-0,011; 1 × 0,019-0,045  MW
Hltnost:1 × 0,021-0,037; 1 × 0,086-0,135  m³/s
Provozovatel:Povodí Moravy, s.p.

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-11-01-018 
Plocha povodí:22,80 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,360 m³/s
Q100 :87,400 m³/s
Q355d:0,027 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:25,000 m³/s
Minimální odtok:0,030 m³/s

Poloha:

Kraj:Zlínský
Okres:Vsetín
Obec s rozš. působností:Vsetín
Obec:Karolinka
Katastr. území:Karolinka

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:1/2012