VD Koryčany

Vodárenská nádrž na toku Kyjovka se nachází asi jeden kilometr východně nad obcí Koryčany. Byla postavena v 50. letech minulého století, kdy se hledaly nové zdroje vody pro rozvíjející se průmysl a zásobování obyvatelstva. Výstavba se rozběhla od roku 1953 a kvůli budoucímu vodárenskému využití bylo nařízeno úplné odstranění vegetace z prostoru budoucí zátopy. Vodní dílo bylo dokončeno v roce 1958 a do trvalého provozu bylo uvedeno v roce 1963. Plocha převážně zalesněného povodí k tomuto profilu činí asi 27 km2 a dlouhodobý průměrný průtok na Kyjovce se pohybuje kolem 130 litrů za vteřinu.

Stručný technický popis

Hráze je sypaná zemní z několika různých materiálů, což byla v povodí Moravy dosud nepoužitá konstrukce. Skládá se ze středního jílového těsnícího jádra, pod nímž je betonový blok s injekční štolou. Hráz je 180 metrů dlouhá, má přímou osu, na koruně o šířce 8,5 metru vede obslužná komunikace se živičným povrchem a zídka, která současně slouží jako vlnolam. Odběrná věž není spojena s korunou hráze žádnou lávkou, takže jediný možný přístup je pouze 94 metrů dlouhou komunikační štolou, vedoucí pod hrází. Celkový objem nádrže je přes 2,5 milionu mvody a zatopená plocha dosahuje 35 hektarů.

Využití

Nádrž je určena k akumulaci vody pro vodárenský odběr do skupinového vodovodu Kyjov, trvalé zajištění minimálního průtoku, snížení povodňových průtoků a výrobu elektrické energie v malé vodní elektrárně.

a) Retence – protipovodňová ochrana

Pro převádění povodňových průtoků slouží boční přeliv se skluzem na pravém břehu. Skluz má šířku 3 metry a je vyústěn pod hrází do vývaru. Kapacita nehrazeného bočního přelivu je asi 26 metrů krychlových za vteřinu. Spodní výpust nádrže tvoří potrubí, ovládané kuželovým uzávěrem a kanalizačním stavítkem. K zachování minimálního průtoku vody pod hrází slouží asanační potrubí o průměru 200 milimetrů.

b) Výroba elektrické energie

Spodní výpust nádrže tvoří potrubí o průměru 800 mm, ovládané regulačním šoupátkem a kanalizačním stavítkem. Kapacita spodních výpustí je asi 8 krychlových metrů za vteřinu. K převádění asanačního průtoku slouží potrubí o průměru 200 milimetrů, na které byla začátkem 90. let osazena malá vodní elektrárna typu Banki, umožňující jeho energetické využití. Elektrická energie se v současnoti nevyrábí, turbína je demontovaná.

c) Zavlažování

Vzhledem k akumulaci vody pro vodárenské účely se nevyužívá.

 d) Rybářství

Ne, vodárenská nádrž, pásmo hygienické ochrany. Správce přehrady vybudoval v polovině 90. let pod hrází v několika etapách areál pro odchov ryb s využitím zejména k zarybňování vodárenských nádrží. V komunikační štole je na vodárenské potrubí napojeno další o průměru 160 mm, které zásobuje šest plůdkových rybníků pod hrází. Kromě nich je zde také sedm příkopových rybníků na odchov plůdku, dvě nádrže k odchovu a sádkování tržních ryb a rybí líheň.

e) Rekreace

Ne, vodárenská nádrž, ochranné pásmo.

f) Pitná voda z nádrže Koryčany je přiváděna k odběratelům skupinovým vodovodem Kyjov. Funkční objekty jsou situovány u pravého břehu. Nápadná je především 28 metrů vysoká odběrná věž kruhového půdorysu o průměru 3,4 metru, umožňující ovládat vodárenské odběry. Ty lze provádět ze čtyř různých úrovní pod hladinou, potrubí je vedeno komunikační štolou pod hrází až ke vzdušné patě a potom dále do úpravny vody.

g) Plavba

Ne, vodárenská nádrž, ochranné pásmo.

h) Vodácké akce

Na vodárenské nádrži nejsou povoleny vodácké akce. V roce 2011 zde uspořádalo Povodí Moravy, s.p. počtvrté Den otevřených dveří. Zájemci mohli vidět vnitřní štoly, vodárenskou věž a podívat se na hráz, postavenou z několika různých materiálů.

Krátká historie

Projektový úkol byl schválen v lednu 1952 a stavbu povolil tehdejší Krajský národní výbor v Gottwaldově (dnešní Zlín). Řeka Kyjovka pramení ve Chřibech a její povodí je zalesněné, takže podmínky byly pro vodárenskou nádrž vhodné. Po prvním napuštění nádrže asi do třetiny výšky hráze se ukázalo, že v některých sondách pod vzdušnou patou hráze a v hrázi samotné došlo ke zvýšení hladiny vody. Výsledky měření ukázaly, že voda neprosakuje vlastním tělesem hráze, ale přirozenými skalními puklinami v jejím podloží. Průzkum vedl k přesnému návrhu na doinjektování podloží hráze, čímž se dosáhlo podstatného snížení průsaků.

Přírodní zajímavosti

Pro ochranu nádrže před splaveninami přinášenými vodou byla na konci vzdutí postavena malá záchytná nádrž. Její objem se ale kvůli zanášení postupně zmenšoval, mělká voda se v letním období nadměrně ohřívala a docházelo v ní k bujení planktonu. Celkově tato záchytná nádrž negativně ovlivňovala kvalitu vody v nádrži Koryčany, proto byla v 70. a později v 80. letech přebudována tak, že na obou březích Kyjovky, vtékající do nádrže Koryčany, jsou nyní boční nádrže využívané k rybochovným účelům.

Ochrana kvality vody

Kvalita vody v této nádrži a v jejích přítocích je sledována na profilech přítok do nádrže Kyjovka, hladina u hráze, surová voda a odtok z nádrže. Dvakrát ročně se zde provádí zonační měření na vertikále u hráze. Povodí Kyjovky má nad nádrží zhoršenou kvalitu, což se projevuje zejména na ukazatelích chemická spotřeba kyslíku dichromanem a celkový fosfor. Z ročenky o jakosti vodárenských nádrží vyplývá, že Koryčany se řadí mezi velmi slušně mezotrofní nádrže.

Ostatní

Kulturní a turistické akce se konají v Kyjově http://www.mestokyjov.cz/, Uherském Hradišti http://www.mesto-uh.cz/, v blízkosti jsou i Buchlovice se zámkem http://tic.buchlovice.cz/ a nedalekým hradem Buchlov http://www.hrad-buchlov.cz/.

Ubytování v okolí: http://ubytovani.invia.cz/ceska-republika/jizni-morava/korycany/

Základní údaje:

Nádrž:VD Koryčany
Tok:Kyjovka, km 74,50
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Střední Morava
Účel:zajištění MQ, vodárenský odběr, protipovodňová ochrana
Uvedení do provozu:1959

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:0,102 mil. m³
Hladina stálého nadržení:293,10 m n.m.
Zásobní prostor:2,130 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:306,20 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:0,332 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:307,20 m n.m.
Celkový objem:2,564 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:zemní sypaná
Těsnění:střední jílové těsnění
Kóta koruny:308,25 m n.m.
Šířka koruny:8,50 m
Délka hráze v koruně:180,0 m
Výška hráze nade dnem:20,00 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:1 × 800, 1 × 600  mm
Provozní uzávěr:kuželový
Kapacita při max. hladině:7,33 + 2,77  m³/s

Asanační výpusti:

Počet x průměr:1 × 200  mm
Kapacita při max. zás. hladině:0,25  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:boční, nehrazený
Počet polí x délka přelivu:1 × 27,5  m
Kóta přelivu:306,20  m n.m.
Kapacita při max. hladině:55  m³/s

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-17-01-068 
Plocha povodí:27,61 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,068 m³/s
Q100 :42,500 m³/s
Q355d:0,010 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:8,000 m³/s
Minimální odtok:0,010 m³/s

Poloha:

Kraj:Zlínský
Okres:Kroměříž
Obec s rozš. působností:Kroměříž
Obec:Koryčany
Katastr. území:Koryčany

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:2/2021