VD Letovice

Vodní dílo Letovice na říčce Křetínce asi tři kilometry před jejím soutokem se Svitavou v Letovicích. O umístění do zdejšího profilu v dostatečně členitém povodí Svitavy bylo rozhodnuto v roce 1969. O rok později byla schválena projektová dokumentace a samotná výstavba se uskutečnila v letech 1972 – 1976. Hlavním důvodem bylo zmírnění dopadů velkého odběru podzemní vody pro Brno na průtokový režim ve Svitavě. Povodí nad touto nádrží se rozkládá na ploše asi 126 km2 a dlouhodobý průměrný průtok v profilu nádrže přesahuje 0,6 m3za vteřinu. Hráz byla založena na skalním podloží, tvořeném rulami a amfibolity.

Stručný technický popis

Hráz je zemní sypaná se středním jílovým těsněním, které navazuje na 174 metrů dlouhou jednořadou patrovou injekční clonu v ose hráze. Má lichoběžníkový profil, je přímá a na koruně je pět metrů široká vozovka, sloužící výhradně pro potřeby správce vodního díla. Návodní líc je opevněn hrubým štěrkem, vzdušný líc je zasypán humusem a oset. Hráz je vysoká 28,5 metru nade dnem údolí a 126 metrů dlouhá. U pravého břehu hráze se nachází 31,5 metru vysoká odběrná věž, která je přístupná po ocelové lávce a jsou z ní ovládány odtoky z nádrže a odběry vody. Celkový objem nádrže je více než 11,6 milionu mvody a zatopená plocha dosahuje téměř 111 hektarů.

Využití

Hlavním účelem vodního díla je nalepšování průtoků v řece Svitavě, ochuzené odběry podzemní vody pro město Brno v prostoru Březová – Brněnec. Dále pak zajištění minimálních průtoku v řece, umožnění rekreace, sportovního rybářství a zachycení povodňových průtoků. Dvě spodní výpustná potrubí o průměru 700 mm vedou ve štole dlouhé 121 metrů pod hráz a jsou na ně napojeny turbíny v malé vodní elektrárně.

Retence – protipovodňová ochrana

Pro převádění povodňových průtoků má nádrž boční nehrazený přeliv s přelivnou hranou dlouhou 26,6 metru, který je při maximální hladině schopen převést až 50 m3za vteřinu. Betonový skluz téměř 90 metrů dlouhý ústí do tři metry hlubokého vývaru. Přehrada byla vystavena zatěžkávací zkoušce při extrémní povodni v roce 1997. Přítok do nádrže dosáhl 39 m3za vteřinu a přestože nádrž nemá ochrannou funkci, podařilo se jí snížit kulminační průtok povodně na 35 m3za vteřinu. Došlo však k poškození koryta pod nádrží včetně měrného profilu.

Výroba elektrické energie

V polovině 90.let byla ve strojovně spodních výpustí dodatečně osazena malá vodní elektrárna. Jsou zde osazeny celkem tři turbíny, které využívají spád vody napojením na potrubí spodních výpustí. Jedna turbína typu Francis má hltnost 0,46 m3za vteřinu a výkon až 98 kW. Druhá Francisova turbína je co do hltnosti i výkonu poloviční. Konečně soustrojí s čerpadlem v turbínovém provozu dosahuje výkonu 65 kW při maximální hltnosti 0,34 m3za vteřinu. Kombinace různých typů turbín umožňuje optimálně využít daný odtok z nádrže.

Zavlažování

Nevyužívá se.

Rybářství

Ano, místní organizace Moravského rybářského svazu 46-35 Letovice. Veškeré informace a další kontakty na: http://www.mrsbrno.cz/

Rekreace

Ano, vyhledávané místo k rekreačním účelům, koupání, různým vodním sportům a rybaření. Nezapomenutelné jsou východy slunce nad přehradou a sluncem zalitá vodní plocha působí jako třpytivá perla v moři okolní zeleně. Se svými krásami a romantikou patří dnes neoddělitelně do půvabného letovického okolí. 

Odběr pitné vody

Ne.

Plavba

Ano, jachetní oddíl TJ Sokol Letovice www.kretinka.eu, sportovní zařízení Svitavice. Zákaz plavby se spalovacím motorem. Konkrétní informace podává Státní plavební správa http://www.spspraha.cz/, která je úřadem státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě.

Vodácké akce

Nejsou hlášeny.

 Krátká historie

Údolní nádrž Letovice, nazývaná také Křetínka, leží mezi Letovicemi a Křetínem na nejspodnější části toku Křetínky. Ta je přítokem řeky Svitavy a ústí do ní asi po třech kilometrech v Letovicích. Pod hladinou přehrady je velká část obce Lazinov, zatopená při stavbě, přičemž současná obec Lazinov je nově postavena. Nádrž byla uvedena do provozu v roce 1976 a umožňuje rekreační pobyt spojený s koupáním, rybařením a vodními sporty. Hlavním posláním tohoto vodního díla bylo vyrovnávání toku řeky Svitavy.

Přírodní zajímavosti

Město Letovice se rozkládá mezi Hornosvrateckou vrchovinou a Boskovickou brázdou. Je obklopeno zalesněnými stráněmi kopců a křižovatkou cyklistických tras, které zavedou do výše jmenovaných horských oblastí. Jihozápadním směrem od Letovic na vrcholu kopce Milenka (579 m.n.m.) je postavena rozhledna a na západním úpatí kopce je jeskyně Rudka. Jedná se o uměle vytvořenou jeskyni sloužící jako jedinečná galerie a je nazývané Jeskyně blanických rytířů. Východním směrem z Letovic je vrchol kopce Nad Amerikou (553 m.n.m.). který je nejvyšším místem v okolí. V polovině 13. století byl na kopci nad obchodní stezkou postaven gotický hrad.

Ochrana kvality vody

Kvalita vody v této nádrži a na jejím přítoku byla sledována v profilech přítok Křetínka – Dolní Poříčí, odtok Křetínka – Letovice a v profilu u hráze zonační měření. Letovice jsou sledovány v rámci provozního monitoringu pro oblast povodí Dyje. Z ročenky o jakosti vodárenských nádrží vyplývá, že v nádrži Letovice přibývá v posledních letech chlorofylu a kvalitativně odpovídá lepší eutrofii. Zejména při vyšších průtocích trpí zatížením zvýšeným množstvím živin. Na přítoku se vyskytují i fekální bakterie a povodí nádrže je nedostatečně řešeno z hlediska nakládání s komunálními vodami.

Ostatní

Kulturní a turistické akce se konají v Letovicích, kde je i zámek http://www.letovice.net/. Další tipy lze nalézt i v Boskovicích http://www.boskovice.cz/.

Na březích VD Letovice je zakázáno stanování, kempování a rozdělávání ohňů. Výjimka z tohoto zákazu platí pro rekreační zařízení „Svitavice“ a pro areál TJ Sokol Letovice – oddíl Jachting. Ubytování v okolí: http://www.ubytovani-letovice.cz/

Základní údaje:

Nádrž:VD Letovice
Tok:Křetínka, km 2,92
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Dyje
Účel:kompenzační nalepšení průtoků ve Svitavě, zajištění MQ, výroba elektrické energie, rekreace, sportovní rybářství, protipovodňová ochrana
Uvedení do provozu:1976

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:1,560 mil. m³
Hladina stálého nadržení:346,90 m n.m.
Zásobní prostor:9,015 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:360,10 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:1,068 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:361,10 m n.m.
Celkový objem:11,644 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:sypaná kamenohlinitá
Těsnění:střední jílové těsnění
Kóta koruny:362,30 m n.m.
Šířka koruny:5,00 m
Délka hráze v koruně:126,0 m
Výška hráze nade dnem:28,50 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:2 × 700  mm
Provozní uzávěr:kuželový
Kapacita při max. hladině:2 × 3,59  m³/s

Asanační výpusti:

Počet x průměr:2 × 150  mm
Kapacita při max. zás. hladině:1 × 0,180, 1 × 0,204  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:boční nehrazený
Počet polí x délka přelivu:1 × 26,6  m
Kóta přelivu:360,1  m n.m.
Kapacita při max. hladině:50,6  m³/s

Elektrárna:

Počet turbín, typ:2 × Francis, 1 × čerpadlo turbinového provozu
Výkon elektrárny:1 × 0,098; 1 × 0,049, 1 × 0,065  MW
Hltnost:0,27-0,46;0,1-0,25; 0,22-0,34  m³/s
Provozovatel:Povodí Moravy, s.p.

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-15-02-034 
Plocha povodí:126,32 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,644 m³/s
Q100 :50,000 m³/s
Q355d:0,091 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:7,000 m³/s
Minimální odtok:0,100 m³/s

Poloha:

Kraj:Jihomoravský
Okres:Blansko
Obec s rozš. působností:Boskovice
Obec:Letovice
Katastr. území:Letovice

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:1/2012