VD Opatovice

Vodárenská nádrž Opatovice na řece Malá Haná se nachází v blízkosti stejnojmenné obce. Oblast Vyškovska a Bučovicka potřebovala ve druhé polovině minulého století nové zdroje vody pro rozvoj průmyslu a bytovou zástavbu. Vhodnou lokalitou pro novou vodárenskou nádrž byl profil na řece Malá Haná, jejíž povodí zasahuje do zalesněné části Drahanské vrchoviny bez významných zdrojů znečištění.

Hlavním účelem nádrže je zajištění vody pro zásobování obyvatelstva, proto v jejím okolí byla v roce 1986 vyhlášena pásma hygienické ochrany a vyloučena rekreace. Ze zásobního objemu v nádrži se odebírají přibližně 2 mil. m³ vody ročně pro úpravu na pitnou vodu. Dalším významným účelem je zajišťování minimálního průtoku v toku pod hrází. Od roku 2008 je tento průtok využit při výrobě elektrické energie v malé vodní elektrárně o výkonu 5,5 kW.

Z historie

Projektový úkol nové přehrady byl schválen v srpnu roku 1968 a ještě téhož roku bylo vydáno územní rozhodnutí. Stavební povolení na projekt bylo vydáno o rok později. Stavba začala v září 1969 a již v červnu 1972 byla dokončena. Do trvalého provozu byla uvedena roku 1979.

Koruna hráze je zpevněna obslužnou komunikací se zídkou na návodní straně. Svahy hráze mají sklon 1 : 1,3 a jsou přerušeny několika lavičkami. Na pravém břehu je umístěn i nehrazený boční přeliv s délkou přelivné hrany 31 m a s kapacitou 36 m³/s při maximální hladině. Přepadající voda je odváděna spadištěm a skluzem do vývaru pod hrází.

Technické zajímavosti

Koruna hráze je zpevněna obslužnou komunikací se zídkou na návodní straně. Svahy hráze mají sklon 1 : 1,3 a jsou přerušeny několika lavičkami. Na pravém břehu je umístěn i nehrazený boční přeliv s délkou přelivné hrany 31 m a s kapacitou 36 m³/s při maximální hladině. Přepadající voda je odváděna spadištěm a skluzem do vývaru pod hrází. Hráz je kamenitá se středním hlinitým těsnicím jádrem, které je do podloží zavázáno betonovým injekčním blokem.

U pravého břehu je situována odběrná věž vysoká 43,85 m (bez základu) , umožňující odběry vody a vypouštění nádrže. V dolní části věže se nacházejí vtoky do dvou potrubí spodních výpustí, které mají průměr 700 mm a jsou uzavírány kuželovými uzávěry. Kapacita spodních výpustí činí celkem 8,5 m³/s. Potrubí spodních výpustí je vedeno betonovou štolou pod hrází do vývaru.

Před manipulačními uzávěry z nich odbočuje potrubí o průměru 600 mm pro vodárenský odběr a pro asanační průtok. Odběry pro vodárnu se zajišťují z věže ze dvou různých úrovní pod hladinou a pro ochranu věže před ledem se čeří hladina kolem ní provzdušňovacím zařízením. V horní části věže je strojovna s jeřábovou dráhou, umožňující obsluhu a údržbu všech uzávěrů. Věž je přístupná po lávce z pravého břehu nad hrází.

Přehrada Opatovice během více než 30 let trvajícího provozu nezaznamenala žádné významné problémy a spolehlivě slouží svému účelu.

Základní údaje:

Nádrž:VD Opatovice
Tok:Malá Haná, km 4,27
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Střední Morava
Účel:zajištění MQ, vodárenský odběr
Uvedení do provozu:1972

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:1,716 mil. m³
Hladina stálého nadržení:315,50 m n.m.
Zásobní prostor:7,840 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:333,40 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:1,078 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:334,85 m n.m.
Celkový objem:10,634 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:kamenohlinitá sypaná
Těsnění:střední hlinité těsnění
Kóta koruny:335,10 m n.m.
Šířka koruny:4,15 m
Délka hráze v koruně:165,2 m
Výška hráze nade dnem:36,10 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:2 × 700  mm
Provozní uzávěr:kuželový
Kapacita při max. hladině:2 × 4,25  m³/s

Asanační výpusti:

Počet x průměr:1 × 200  mm
Kapacita při max. zás. hladině:0,022  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:boční nehrazený
Počet polí x délka přelivu:1 × 32,8  m
Kóta přelivu:333,40  m n.m.
Kapacita při max. hladině:96,5  m³/s

Elektrárna:

Počet turbín, typ:
Výkon elektrárny:0,0015 - 0,0063  MW
Hltnost:0,014 - 0,026  m³/s
Provozovatel:Povodí Moravy, s.p.

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-12-02-008 
Plocha povodí:43,87 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,210 m³/s
Q100 :26,000 m³/s
Q355d:0,009 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:4,000 m³/s
Minimální odtok:0,014 m³/s

Poloha:

Kraj:Jihomoravský
Okres:Vyškov
Obec s rozš. působností:Vyškov
Obec:Vyškov
Katastr. území:Opatovice u Vyškova

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:10/2019