VD Výrovice

Vodní dílo Výrovice bylo vybudováno v letec 1979 – 1983 na Jevišovce. Nádrž se nachází v prostoru mezi obcemi Výrovice a Plaveč, severovýchodně od Znojma a kopíruje sevřené údolí řeky, která se v ostrém meandru stáčí kolem vrchu Březovec. Hlavním účelem díla bylo vytvořit zásobní odběr vody k zavlažování okolních ovocných sadů, zajištění provozní vody pro cukrovar v Hrušovanech, zajištění minimálního průtoku v Jevišovce a transformace povodňových průtoků. Další využití spočívá ve výrobě elektrické energie a rekreaci.

Stručný technický popis

Hráz je přímá, sypaná zemní se středním širokým těsnicím jádrem z místních sprašových hlín a stabilizačními částmi ze štěrkopískových zemin. Maximální výška hráze nad základem je 16,7 metru, délka hráze v koruně 220 metrů, šířka koruny 6,4 metru. Celkový objem nádrže činí 4,174 milionu mvody a voda v nádrži zaplavuje údolí Jevišovky v délce 3,9 kilometru.

Využití

Vodní nádrž Výrovice přešla pod správu Povodí Moravy, s.p.v roce 2011. Řadí se mezi eutorfní, přičemž nadbytek živin se odráží ve zvýšeném výskytu fytoplanktonu včetně častého rozvoje sinicového vodního květu. Na pravém břehu nádrže se nachází koupací oblast, k níž přiléhá kemp s dobrou vybaveností.

Retence – protipovodňová ochrana

Kolmo na osu hráze, u levého břehu, je vybudován dvoupatrový železobetonový manipulační objekt, který slouží k vypouštění vody spodními výpustmi, převádění povodňových průtoků a odběru vody závlahovým potrubím. Na konci nádrže u obce Plaveč bylo nutno na plochém levém břehu vybudovat ochrannou hráz o déle 1,45 kilometru, aby se ochránily zemědělské pozemky a bývalý zámecký park s cennými stromy.

Výroba elektrické energie

Malá vodní elektrárna je umístěna ve dvoupatrovém železobetonovém manipulačním objektu, který je vybudován kolmo na osu hráze u levého břehu. Výrobu elektrické energie zajišťuje při spádu deseti metrů diagonální čerpadlo v reversním chodu o výkonu 4,4 - 6,5 kW a hltnosti 166 litrů za vteřinu.

Zavlažování

Ano, pod hrází je závlahová čerpací stanice, z níž je možno přečerpávat vodu do blízké nádrže Těšetice. Závlahová voda se využívá na zemědělské pozemky a k zajištění provozní vody pro cukrovar v Hrušovanech nad Jevišovkou v době kampaně.

Rybářství

Ano, místní organizace Moravského rybářského svazu 46-27 Jevišovice. Veškeré informace a další kontakty na: http://www.mrsbrno.cz/

Rekreace

Ano, koupání, sportovní rybaření.

Odběr pitné vody

Ne.

Plavba

Ano.

Vodácké akce

Nejsou hlášeny.

Krátká historie

Přehrada byla postavena v letech 1979 až 1983 národním podnikem Ingstav. Generálním projektantem byl Hydroprojekt, závod Brno. Nádrž se nachází v prostoru mezi obcemi Výrovice a Plaveč, severovýchodně od Znojma a kopíruje sevřené údolí řeky, která se v ostrém meandru stáčí kolem vrchu Březovec. Hlavním účelem díla bylo vytvořit zásobní odběr vody k zavlažování okolních ovocných sadů, zajištění provozní vody pro cukrovar a nalepšení průtoků v toku pod přehradou.

Přírodní zajímavosti

Přibližně 21 kilometrů proti proudu Jevišovky se nachází památkově chráněná zděná přehrada Jevišovice, dokončená již v roce 1896. V okolí VD Výrovice lze najít řadu historických památek, jako jsou zámky v Plavči, Mikulovicích a Tvořihrázi nebo přírodních zajímavostí, například přírodní park Jevišovka nebo skalní výchozy v údolí Jevišovky.

Ochrana kvality vody

Vodní nádrž Výrovice přešla v roce 2011 pod správu Povodí Moravy, s. p. po zrušení Zemědělské vodohospodářské správy. Jedná se o průtočnou eutrofní nádrž na řece Jevišovce, nedaleko pod VD Jevišovice. Nadbytek živin je realizován ve zvýšeném výskytu fytoplanktonu včetně častého rozvoje sinicového vodního květu. Zdrojem živin je povodí Jevišovky s výskytem intenzívně zemědělsky využívaných ploch a nečištěných nebo nedostatečně čištěných komunálních zdrojů odpadních vod. Na pravém břehu nádrže se nachází koupací oblast sledovaná KHS, která je vzhledem ke zvýšeným hodnotám chlorofylu a přítomnosti sinic v nepříznivém stavu. Ke koupací oblasti přiléhá kemp s dobrou vybaveností.

Ostatní

Okolí nádrže je ideální pro turisty, jízdu na kole nebo zájemce o historii. Další Informace: http://www.znojemsko.info/

Ubytování: V bezprostřední blízkosti hráze je autokemp s přístupem k vodě po písčité pláži http://www.campvyr.cz/

Základní údaje:

Nádrž:VD Výrovice
Tok:Jevišovka, km 33,80
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Dyje
Účel:zajištění MQ, odběr pro závlahy, sportovní rybářství, protipovodňová ochrana, nadlepšení průtoků v toku pod přehradou
Uvedení do provozu:1983

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:0,208 mil. m³
Hladina stálého nadržení:224,40 m n.m.
Zásobní prostor:2,984 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:233,00 m n.m.
Prostor retenční ovladatelný:0,404 mil. m³
Hladina retenčního ovladatelného prostoru:233,70 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:0,577 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:234,80 m n.m.
Celkový objem:4,174 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:zemní sypaná
Těsnění:střední hlinité těsnění
Kóta koruny:236,30 m n.m.
Šířka koruny:6,40 m
Délka hráze v koruně:220,0 m
Výška hráze nade dnem:16,70 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:2 × 800  mm
Provozní uzávěr:kuželový
Kapacita při max. hladině:2 × 3,2  m³/s

Asanační výpusti:

Počet x průměr:1 × 150  mm

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:šachtový, nehrazený
Počet polí x délka přelivu:2 × 19,5  m
Kóta přelivu:233,7  m n.m.
Kapacita při max. hladině:98  m³/s

Elektrárna:

Počet turbín, typ:1 × diagonální čerpadlo v reversním chodu
Výkon elektrárny:0,0044 – 0,0065  MW
Hltnost:0,166  m³/s
Provozovatel:Povodí Moravy, s.p.

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-14-03-029 
Plocha povodí:383,12 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,570 m³/s
Q100 :60,000 m³/s
Q355d:0,026 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:15,000 m³/s
Minimální odtok:0,050 m³/s

Poloha:

Kraj:Jihomoravský
Okres:Znojmo
Obec s rozš. působností:Znojmo
Obec:Výrovice
Katastr. území:Výrovice

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:10/2013