Práce na Desné pokračují. Povodí čeká na schválení studie

LOUČNÁ NAD DESNOU – Pracovníci Povodí Moravy, s. p. finišují s opravami kamenného opevnění koryta řeky Desné v prostorách zámeckého parku v Loučné nad Desnou, které poškodily extrémní povodňové průtoky v letech2007 a2010. Pokračují tak postupné opravy na území, které komplexně řeší již zpracovaná Studie protipovodňové ochrany. Na konci srpna jednali starostové jednotlivých obcí se zástupci Povodí Moravy, s. p. a zpracovatelem studie o koncepci protipovodňových opatření v povodí Desné. Starostové mohou nyní požádat odborníky i o prezentaci občanům.

Některé údaje ze studie protipovodňové ochrany obcí na řece Desné

Oficiální název: Protipovodňová ochrana obcí na řece Desné v úseku Loučná nad Desnou – Filipová-Kouty nad Desnou

Počet mostů v řešeném úseku: 12

Počet nadzemních vedení: 7

Navrhovaný obtok: dlouhá varianta1,27 km (A), krátká0,80 km (B)

Rozdělovací objekt: nad stupněm v km 28,725 (A); 28,291 (B)

Ústí obou tras obtoku: Desná pod jezem Loučná I

Státní podnik Povodí Moravy pokračuje v rekonstrukci koryta řeky Desné, protékající zámeckým parkem v Loučné nad Desnou. Pracovníci šumperského provozu zde opravují původní kamenné opevnění, které přerovnávají a doplňují poté, co se dno toku Desné zahloubilo. Opevnění poškodily povodně v letech2007 a2010, jejichž následky podnik v regionu postupně likviduje. Jen v loňském a letošním roce se opravy uskutečnily celkem na jedenácti lokalitách. „Řeka Desná je pro nás jednou z prioritních oblastí,“ zdůraznil ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína. 

 

Mezi loňskými akcemi jmenoval například opravu levobřežní výtrže v Loučné u Muchů nebo oboustranné výtrže nad silničním mostem silnice Rapotín-Sobotín. Z letošních se jedná mimo jiné o sanaci výtrží naproti sídlišti Rapotín, v Terezíně nebo u čistírny odpadních vod ve Velkých Losinách. 

Protipovodňovou ochranu v údolí Desné i Merty je však třeba podle odborníků řešit komplexně. S již zpracovanou Studií proveditelnosti jednotlivých opatření v úseku mezi Loučnou a Šumperkem seznámili v závěru srpna její zpracovatelé na jednání v Šumperku starosty jednotlivých obcí. Dohodli se na dalším postupu projednání a přípravy možných opatření v území s velmi zahuštěnou zástavbou, kde každá povodeň přináší velké rozlivy. „V případě potřeby jsme připraveni na požádání starostů seznámit se zpracovaným materiálem a možnostmi koncepčního řešení i jejich občany a další zájemce,“ ujistil David Fína. 


* Údolnice
 je křivka spojující místa největšího vyhloubení příčného řezu údolím.

Návrh jednotlivých protipovodňových opatření vychází také ze studie záplavových míst toku Desná z roku 2008. Soubor jednotlivých staveb pro ochranu zastavěných částí tvoří především suché poldry, zemní hráze nebo ochranné zdi a pro vyšší míru ochrany jsou ve variantách navrženy i obtokové kanály.

Všichni zúčastnění se shodují, že při řešení protipovodňových opatření na Desné musí obce se správcem toku velmi úzce spolupracovat. Voda totiž protéká tzv. údolnicí* a odtokové poměry se zde musí řešit jako celek. Povodňové škody jen v letech 2007 a 2010 zde dosáhly v souhrnu s tokem Hučivé Desné 37,6 milionu korun, přičemž je podle metodik nelze hradit z dotačních titulů Ministerstva zemědělství. Povodí Moravy, s.p. proto musí k likvidaci škod využívat vlastní prostředky a řešit opravy a odstraňování škod s ohledem na naléhavost požadavků jednotlivých obcí.

publikováno 9. září 2011, 12:52aktualizováno 30. prosince 2011, 10:37 štítky: povodňové škody, Desná, studie protipovodňových opatření Desné, oprava koryta,