Stavba protipovodňových opatření ve Slavkově u Brna

Stavba, která zajistí Slavkovu u Brna protipovodňovou ochranu před vysokými, až stoletými průtoky v Prostředníčku a Litavě. Její realizace v jarních měsících roku 2012 umožní mimo jiné stavební rozvoj v lokalitě Zelnice, která je nyní v aktivní zóně zátopového území a kde město připravuje zhruba na devíti hektarech výstavbu bytových domů a rodinných domků. Ochranné hrázování spolu s novým obtokovým korytem toku Prostředníček doplní také pro bezpečné zachycení případných povodňových průtoků i nový unikátní mokřad. Celá stavba navazuje na předchozí zvýšení kapacity koryta Litavy.

Výběr některých technických parametrů díla

Maximální retenční objem Mokřadu 124.000 metrů krychlových

Celková plocha mokřadů k.200 mn.m.38.372 metrů čtverečních

Plocha hladin v lagunách k.199,6 m n.m.24.820 metrů čtverečních

Podíl vodní plochy z celkové plochy mokřadu 65 %

Otevřené koryto dno šířky5 m, 1:2  0,0 –0,423 km 423,3 m

Otevřené koryto šířky 4,5 metru 5: 1 0,423 –0,659 km²36,2 m

Zatrubnění ŽB profil šířky4,5 metru 0,659 –0,933 km²74,2 m

Otevřený profil šířky4,5 mnátok  0,933 – 0,957  23,3 m

Oddělené tůně o hloubkách 0,3,0,5 a0,8 metru; v prostoru funkčních objektů1,2 m

Přelivný objekt o šířce sedm metrů s lávkou pro pěšíSlavkovští obyvatelé v níže položené části města budou po dokončení stavby navíc ochráněni před zpětným vzdutím vod při povodních korytem toku Prostředníček z Litavy. V případě potřeby má velkou vodu zachytit mokřad, plánovaný na ploše asi 35.000 metrů čtverečních. Celková délka ohrázování v příslušné lokalitě dosáhne zhruba1,3 kilometru a je dimenzována na průtok takzvané stoleté vody. 

Mokřad s náhradní výsadbou porostů vznikne v prostoru mezi Prostředníčkem a Litavou jako přirozený funkční biokoridor, kde se uvnitř něj i na patě hrází objeví nově vysazené olše a vrby. Práce na jeho tvarování jsou plánovány na podzim roku 2011 s dokončením na jaře 2012. Na úpravu toku Prostředníček naváže rovněž ohrázování zástavby v ulici Luční zemní hrází, která počítá s mobilní povodňovou stěnou na místní komunikaci. Celá stavba postupně vyroste na pozemcích, které vlastní město nebo na nich hospodaří státní podnik Povodí Moravy, včetně přístupů k nim. Na stejných prostorech umístí stavbaři dočasně i odtěženou zeminu, která se využije ke stavbě. Kvůli budoucí péči o vybudované hráze počítali projektanti v jejich koruně s průjezdnou šířkou.

Celkové náklady na protipovodňovou ochranu Slavkova u Brna dosáhnou 81,5 milionu korun bez DPH a pokrývá je státní dotace v rámci programu Ministerstva zemědělství ČR.Všichni zúčastnění si uvědomují, že tato stavba dočasně omezuje volný průchod a pohyb v jejím bezprostředním okolí. Investor i zhotovitel proto děkují všem za trpělivost, se kterou k celé akci přistupují. Výsledkem totiž bude nejen ochrana města před povodňovými průtoky v Litavě a Prostředníčku, ale v podobě nového mokřadu i oáza přírody s nabídkou možností příjemných procházek po jeho obvodu.

 Základní fakta o stavbě

  • Oficiální název Město Slavkov u Brna – povodňová ochrana města
  • Celková délka ohrázování cca1,3 kilometru
  • Stavba je dimenzována na průtok i takzvané stoleté vody
  • Financování z Programu Mze ČR 129 120 Podpora prevence před povodněmi II.
  • Obtokové rameno toku Prostředníček bude v délce asi270 metrůskryto pod zemí
  • Termín dokončení duben 2012
  • Cena díla je 81,5 milionu korun bez DPH
  • Navrhovatel: Město Slavkov u Brna
  • Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
  • Zhotovitel: Sdružení firem OHL ŽS, a.s. a IMOS Brno, a.s., IMOS holding, a.s.