Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci na vodních tocích a vodních dílech při výskytu hydrologického sucha v povodí spravovaném státním podnikem Povodí Moravy, s.p.

1) Zpráva vydána dne 17. 10. 2018

2) Meteorologická a hydrologická situace (přezvato z týdenní zprávy ČHMÚ o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR pro týden od 8.10. do 14.10. vydané dne 17.10.)

Počasí u nás ovlivňovala po celý týden tlaková výše se středem nad východní Evropou. Kolem ní k nám proudil teplý vzduch od jihu. Téměř celý týden byl beze srážek, jen v pátek ráno slabě pršelo na západě Čech, srážky byly s úhrny do 1 mm.

V průběhu týdne byly hladiny vcelku setrvalé, pouze místy se slabým kolísáním (+13 až -20 cm). Průměrné týdenní vodnosti se v povodí většinou udržely v rozmezí 300 až 355 d.p., místy jen kolem 364 d.p. Průměrné týdenní průtoky neovlivněných toků zůstávaly většinou výrazně podprůměrné a v porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry odpovídaly nejčastěji 15 až 45 % QX, ojediněle i méně. Nejméně vodné byly Březná, Bečva, Juhyně, Blata, Romže, Želetavka, Jevišovka, Brodečka Moštěnka, Litava Brtnice a Trkmanka. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 6,48 m³.s-1 (21 % QX) a Dyjí v Ladné 8,28 m³.s-1 (31 % QX). Celkově v obou povodích v ca 24 resp. 15 % hlásných profilů průtok dosahoval méně než 25 % QX.

Celkem v povodí Moravy po Dyji mělo průtok pod úrovní Q355d ca 50 % hlásných profilů (6 % pod Q364d) a v povodí Dyje pod úrovní Q355d ca 46 % hlásných profilů (15 % pod Q364d).

Přijatá opatření

Vodoprávní úřady, městské a obecní úřadyvydávají Opatření veřejné povahy omezující nebo zakazující nakládání s povrchovými vodami na celém území, případně z vyjmenovaných toků. Celkem se doposud jedná o 19 měst a ORP a řadu obcí.

Nebezpečné jevy: V důsledku suchého počasí hrozí nebezpečí požárů a následných škod. Nejvyšší riziko je na severozápadě Čech a na jižní Moravě, ale nižší riziko požárů existuje i v ostatních regionech.

Počet profilů (PM a ČHMÚ) pod hranicí sucha: 41% – 56 z celkového počtu 137 stanic se stanoveným limitem sucha.

3) Vodní toky v hlavních profilech k 17. 10. 2018

č

Vodní tok

Profil

Vodní stav

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(cm)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

64

0,628

1,280

2,804

22

rozkolísaná

2

Svratka

Židlochovice

55

4,650

4,460

9,762

48

setrvalý stav

3

Jihlava

Ivančice

104

2,210

2,490

6,823

32

setrvalý stav

4

Dyje

Ladná

16

9,480

9,500

26,992

35

setrvalý stav

5

Morava

Moravičany

73

3,660

4,010

9,525

38

setrvalý stav

6

Morava

Olomouc

72

3,850

5,490

14,039

27

setrvalý stav

7

Bečva

Dluhonice

110

1,980

2,080

9,048

22

setrvalý stav

8

Morava

Strážnice

76

5,160

9,100

31,502

16

setrvalý stav

Pozn.: 1) Limit sucha – neovlivněný průtok 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Stručný popis – klesá, mírně klesá, setrvalý stav, mírně stoupá, stoupá

4) Vybrané vodní nádrže

Na všech vodních dílech zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů, případně mimořádných manipulací. V současné době dochází i nadále na většině nádrží k poklesu hladiny v důsledku celkově nízkých přítoků. Zároveň dochází k zabezpečování průtoků v tocích pod nádržemi a odběrů pro vodárenské účely a dalších povolených odběrů. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky. Na VD Opatovice, VD Koryčany, VD Boskovice a Ludkovice platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Hladiny na těchto nádržích jsou uměle sníženy. Hladina na VD Mostiště za poslední týden stoupá v důsledku vypouštění rybníků nad nádrží. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od 31 % (Letovice) až po 100 % (Bystřička).

Celkový objem nadlepšené vody pod nádržemi byl za uplynulý týden cca 0,4 mil. m3. Hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje byly převážně slabě klesající.

5) Důležité informace a popis nejkritičtějších míst

Nadále pokračuje období dlouhodobého sucha spojené s omezováním odběrů vody. Na vodních dílech Vír a Hubenov byly schválené mimořádné manipulace spočívající ve snížení odtoku z vodních děl, které by měly zpomalit a omezit klesání hladiny v nádržích.

6) Předpokládaný vývoj

Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry, která bude ve čtvrtek zvolna postupovat ze střední Evropy dále k východu. V dalších dnech k nám bude po předním okraji tlakové výše se středem nad východním Atlantikem proudit vlhčí vzduch od severozápadu. V neděli bude přecházet přes střední Evropu k východu nevýrazná tlaková výše. Na počátku příštího týdne přejde přes naše území k jihovýchodu okludující frontální systém. Za ním k nám bude proudit chladný vzduch od severozápadu.

Hladiny vodních toků budou i nadále setrvalé nebo slabě rozkolísané, místy při slabě klesající tendenci.

Zpracoval: V Brně dne 17. 10. 2018, Ing. Tomáš Kříž, Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.