Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 3. 6. 2019

1) Meteorologická situace

Na začátku týdne zasahovala do střední Evropy od severu, postupně severovýchodu tlaková výše zvolna postupující ze Skandinávie nad Ukrajinu. Od jihu k nám zároveň začal proudit velmi teplý vzduch. Jeho příliv vrcholil ve středu před studenou frontou, která postupovala přes naše území v noci ze středy na čtvrtek. Za ní se do střední Evropy rozšířil od severozápadu výběžek tlakové výše, která se v dalších dnech přesouvala z Britských ostrovů přes střední Evropu dále k jihovýchodu. Kolem ní k nám v neděli začal proudit tropický vzduch od jihu.

Vlivem anticyklonálního počasí se během týdne téměř žádné srážky nevyskytly. Studená fronta přecházející ze středy na čtvrtek se projevila pouze ochlazením a přechodně zvětšenou oblačností. Ve čtvrtek se na hranicích jižních Čech a Rakouska vytvořila bouřka, srážkoměry ale žádné srážky nezachytily.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (26. 6. 2019 – 2. 7. 2019)

č

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

0,6

Podhradí

5,3

2

Valašské Meziříčí

24,2

Ptáčov

5,4

3

Moravská Třebová

11,3

Jimramov

25,5

4

Opatovice

15,4

Nové Mlýny

27,3

5

Slušovice

10,3

Brno

7,8

6

Uherský Brod

15,1

Boskovice

0,5

Nebezpečné jevy

Ve středu a také v neděli se v Čechách vyskytly velmi vysoké teploty, tj. 34 až 37 °C, v Praze, středních Čechách a Ústeckém kraji došlo na některých stanicích k dosažení i extrémně vysokých teplot (přes 37 °C), na Moravě a ve Slezsku se maxima pohybovala v intervalu vysokých teplot, tj. 31 až 34 °C. Vysoké teploty se vyskytly na řadě míst také v úterý, ve čtvrtek a výjimečně i v sobotu.

V důsledku horkého a suchého počasí vzrostlo během týdne riziko vzniku požárů, od neděle platila pro celé území výstraha.

2) Hydrologická situace

V průběhu týdne převládal vlivem absence srážek setrvalý stav až pokles hladin (do 35 cm). Průměrné týdenní vodnosti se nejčastěji pohybovaly mezi 240 až 330 d.p., a jen ojediněle byly větší (180 až 60 d.p.) anebo menší 355 až 364 d.p. Průměrné týdenní průtoky zůstaly v poměrně širokém rozmezí 15 až 105 % QVI), přičemž ca 25 % profilů mělo průtok pod hranicí 25 % QVI. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 21,4 m³.s-1 (40 % QVI) a Dyjí v Ladné 18,1 m³.s-1 (61 % QVI). Také zde více než třetina měrných profilů zaznamenala průtoky menší než 25 % QVI.

Limit sucha (Q355) je v současnosti dosažen na 18 % stanic (17 z celkového počtu 94 stanic se stanoveným limitem sucha).

Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru ve vybraných profilech k 3. 7. 2019

Dosažení m-dennosti ve vybraných profilech k 3. 7. 2019

 

Přehled průtoků ve vybraných profilech k 3. 7. 2019

č

Vodní tok

Profil

Vodní stav

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(cm)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

77

78

1,670

1,280

4,120

setrvalý stav

2

Svratka

Židlochovice

54

59

6,290

4,460

13,518

setrvalý stav

3

Jihlava

Ivančice

124

114

4,930

2,490

9,056

slabý pokles

4

Dyje

Ladná

22

13

8,280

9,500

29,564

setrvalý stav

5

Morava

Moravičany

94

79

5,300

4,010

13,839

mírný pokles

6

Morava

Olomouc

111

89

8,560

5,490

21,429

mírný pokles

7

Bečva

Dluhonice

119

117

3,850

2,080

15,428

mírný pokles

8

Morava

Strážnice

122

108

21,400

9,100

53,108

mírný pokles

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

3) Podzemní voda (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 2. 7. 2019)

 Počet mělkých vrtů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální úrovně hladiny tj. silného či mimořádného sucha se zvýšil a tvoří 53 % všech objektů. V povodí horního Labe, Orlice, Jizery, Sázavy, Berounky, horní Ohře, Labe od Vltavy po Ohři, Ploučnice, Opavy, Bečvy, Jihlavy, Dyje a oblasti soutoku Dyje a Moravy je stav podzemní vody hodnocen jako silně podnormální. V povodí Labe od Doubravy po Jizeru a dolní Ohře je mimořádně podnormální stav hladiny podzemní vody.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální vydatnosti, tj. silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu nezměnil a tvoří téměř 55 % všech objektů

4) Vodní nádrže

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů, případně mimořádných manipulací. Zároveň dochází k zabezpečování průtoků v tocích pod nádržemi a odběrů pro vodárenské účely dalších povolených odběrů. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky. Na VD Koryčany a VD Boskovice platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Hladiny na těchto nádržích jsou uměle sníženy. Ostatní nádrže mají plné nebo téměř plné zásobní prostory. Výjimkou je VD Opatovice, kde probíhá plnění nádrže po ukončené rekonstrukci.

Za uplynulý týden hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje byly převážně setrvalé nebo slabě klesaly. Celkový objem nadlepšené vody pod nádržemi byl cca 3,0 mil. m3.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích k 3. 7. 2019

Název VD Vodní tok Hladina Naplnění Přítok Odtok Tendence Změna hladiny + / -
m n.m. % m3/s m3/s (popis) m tis.m3
1 Vranov Dyje 347,69 94 1,720 6,410 slabý pokles -0,28 -1871
2 Znojmo Dyje 224,00 69 5,850 5,600 pokles -0,50 -222
3 Nové mlýny Dyje 170,17 100 22,300 10,000 setrvalý 0,06 1498
4 Brno Svratka 228,87 96 3,700 3,000 setrvalý 0,01 20
5 Mostiště Oslava 476,83 99 0,480 0,400 setrvalý -0,06 -43
6 Vír Svratka 463,92 98 2,190 2,070 slabý pokles -0,27 -491
7 Hubenov Maršovský p. 521,87 96 0,055 0,015 slabý pokles -0,11 -40
8 Letovice Křetínka 357,32 71 0,310 0,410 slabý pokles -0,21 -183
9 Landštejn Pstruhovec 572,13 92 0,028 0,010 setrvalý -0,04 -13
10 Jevišovice Jevišovka 328,69 100 0,007 0,022 setrvalý -0,07 -4
11 Nová Říše Olšanský p. 554,18 92 0,010 0,005 setrvalý -0,05 -19
12 Dalešice Jihlava 379,35 92 2,020 1,990 slabý pokles -0,30 -1342
13 Výrovice Jevišovka 232,77 96 0,030 0,156 slabý pokles -0,13 -62
14 Opatovice Haná 320,99 20 0,085 0,015 setrvalý -0,10 -30
15 Fryšták Fryštácký p. 245,74 100 0,025 0,040 setrvalý -0,03 -13
16 Luhačovice Luhačovický p. 279,82 100 0,020 0,101 slabý pokles -0,13 -29
17 Ludkovice Ludkovický p. 284,01 97 0,005 0,013 slabý pokles -0,10 -10
18 Bojkovice Kolelač 320,63 96 0,012 0,008 setrvalý -0,08 -10
19 Koryčany Kyjovka 301,24 45 0,027 0,011 setrvalý -0,02 -1
20 Slušovice Dřevnice 316,10 97 0,027 0,041 slabý pokles -0,11 -69
21 Horní Bečva Rožnov. Bečva 560,96 97 0,067 0,067 setrvalý 0,00 0
22 Bystřička Bystřička 376,68 100 0,230 0,500 setrvalý 0,05 11
23 Plumlov Hloučela 273,52 99 0,625 0,170 setrvalý -0,01 -4
24 Karolínka Stanovnice 518,73 92 0,055 0,050 slabý pokles -0,14 -54
25 Boskovice Bělá 418,92 34 0,073 0,103 slabý pokles -0,11 -27

5) Předpokládaný vývoj

Od západu k nám bude zasahovat výběžek vysokého tlaku vzduchu. Po jeho přední straně k nám bude zpočátku proudit chladnější vzduch od severozápadu a od pátku začnou po jeho severním okraji postupovat od západu frontální systémy, které částečně ovlivní i počasí u nás. V neděli přejde přes střední Evropu k jihovýchodu slabá studená fronta. Za ní se k nám bude od západu rozšiřovat nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu.

Vzhledem k předpokládané meteorologické situaci budou v následujících dnech týdne hladiny zpočátku místy slabě rozkolísané, později převládne pozvolný pokles nebo setrvalý stav hladin. Vodnosti budou vzhledem k měsíčnímu průměru nadále na většině území podprůměrné a spíše ojediněle průměrné.

V Brně dne 3. 7. 2019

Ing. Tomáš Kříž

vodohospodářský dispečink PM