VD Boskovice

Vodárenská nádrž na toku Bělá se nachází východně od Boskovic, asi 7 kilometrůnad soutokem Bělé s řekou Svitavou. Zde v úzkém a hlubokém údolí u Vratíkova je jedna z posledních vybudovaných přehrad v povodí řeky Moravy. Hlavním důvodem ke stavbě byly rostoucí požadavky celého Blanenska a Boskovicka na pitnou vodu. Dodavatel Ingstav Brno stavěl od října 1985 do června 1990, přičemž v trvalém provozu je vodní dílo od roku 1994. Povodí nad touto nádrží se rozkládá na ploše asi 58 km2 a dlouhodobý průměrný průtok v profilu nádrže dosahuje 0,33 m3za vteřinu. 

Stručný technický popis

Hráz je sypaná kamenitá se středním hlinitým těsněním chráněným dvoustupňovým filtrem s přechodovou vrstvou. Navázání těsnícího jádra do podloží je provedeno betonovou injekční štolou a vzdušná strana hráze je stabilizována lomovým kamenem. zemní z několika různých materiálů, což byla v povodí Moravy dosud nepoužitá konstrukce. Skládá se ze středního jílového těsnícího jádra, pod nímž je betonový blok s injekční štolou. Hráz je vysoká 42,5 metrunade dnem údolí, má délku 305 metrůa v koruně jedenáct metrů šířku. U hráze poblíž pravého břehu stojí 44 metrůvysoká odběrná věž, která je přístupná po lávce a jsou z mní ovládány odtoky z nádrže a odběry vody. Celkový objem nádrže je více než 7 milionů mvody a zatopená plocha přesahuje53 hektarů. 

Využití

Hlavním účelem vodního díla je zajištění odběru pro zásobování Blanenska pitnou vodou. V současné době je ale vodárenský odběr pozastaven. Vodní dílo slouží také k nalepšení nízkých průtoků Bělé pod přehradou, snížení kulminačních průtoků povodňových vln a pro výrobu elektrické energie v malé vodní elektrárně. 

a) Retence – protipovodňová ochrana

Pro převádění povodňových průtoků slouží boční přeliv se skluzem a vývarem, umístěným na levém břehu. Přeliv je zajímavý svým tvarem „kačeního zobáku“, má přepadovou hranu dlouhou přes 20 metrů a umožňuje převedení průtoků až 30 m3za vteřinu. Voda je pak od přepadu odváděna skluzem do4,5 metru hlubokého vývaru pod hrází. Skluz je řešen jako otevřené betonové koryto s proměnlivým sklonem. Spodní výpust nádrže tvoří dvě potrubí o průměru800 mm, opatřené kuželovými uzávěry pro regulaci průtoků. Pro vypouštění asanačního průtoku se používají dvě potrubí o průměru200 milimetrů. 

b) Výroba elektrické energie

V květnu roku 1997 byla ve strojovně spodních výpustí dodatečně osazena malá vodní elektrárna. Je napojena na asanační potrubí pravé větve spodních výpustí. Z pravé spodní výpusti je před kuželovým uzávěrem vyvedeno potrubí průměru DN 300 vedoucí až k turbíně. Je zde osazena jedna turbína typu T-Meta 35 s výkonem 43 kW a maximální hltností120 litrůza vteřinu. MVE využívá geodetického spádu a minimálního průtoku, který musí být zachován v toku pod přehradou. V úpravně vody je umístěna Peltonova turbína v majetku VAS, a.s. s výkonem až 40 kW a maximální hltností180 litrůza vteřinu. 

c) Zavlažování

Vzhledem k akumulaci vody pro vodárenské účely se nevyužívá. 

d) Rybářství

Ne, vodárenská nádrž, ochranné pásmo. 

e) Rekreace

Ne, vodárenská nádrž, ochranné pásmo. 

f) Odběr pitné vody z nádrže je pozastaven. Technologie, určená k manipulaci s vodou je uložena v odběrné věži a ve strojovně regulačních uzávěrů. Ve dvou výškových úrovních věže jsou umístěny vodárenské odběry, kterými lze podle okamžité jakosti vody v nádrži přizpůsobit úroveň odebírané vody. Potrubí o průměru 500 milimetrů je vedeno do úpravny vody, vybudované asi dva kilometry pod hrází. 

g) Plavba

Ne, vodárenská nádrž, ochranné pásmo. 

h) Vodácké akce

Na vodárenské nádrži nejsou povoleny vodácké akce.

Krátká historie

Rozhodnutí o umístění stavby vydal Okresní národní výbor v Blansku v roce1980 astavbu povolil o pět let později Krajský národní výbor v Brně. S napouštěním nádrže se začalo již v průběhu její výstavby a to v druhé polovině roku 1989. V době dokončení nádrže natolik poklesly nároky na dodávku pitné vody, že v regionu kapacitně dostačovaly podzemní zdroje. Tak se stala nádrž Boskovice záložním zdrojem. Slouží dále k nalepšování průtoků v říčce Bělé, k výrobě elektrické energie a ke snížení povodňových průtoků.

Přírodní zajímavosti

Na koruně hráze je zřízena vozovka s bezprašným povrchem o šířce čtyři metry. Příjezd na korunu hráze je z levého břehu, na pravém je obratiště. Komunikace slouží pro potřeby správce vodního díla a v měsících duben až září je zpřístupněna pro pěší. Nabízí se zde možnost prohlédnout si vodní dílo z koruny hráze.

Ochrana kvality vody

Kvalita vody v této nádrži a v jejích přítocích je sledována na profilech přítoky Bělá, Valchovka, Okrouhlý potok v ústí a nad soutokem s Orlovým potokem a dále odtok z nádrže. do nádrže Kyjovka, hladina u hráze, surová voda a odtok z nádrže. V profilu u hráze se také provádí zonační měření. Z ročenky o jakosti vodárenských nádrží vyplývá, že v nádrži Boskovice se skokově zhoršila biologická kvalita vody a posunula se k silné eutrofii až hypertrofii. Její boční přítok Valchovka má totiž silně zhoršenou jakost vody díky nekvalitnímu kanalizačnímu sběrači, z něhož se dostávají splašky na několika místech přímo do toku. VD Boskovice se tak zařadilo k jakostně nejhorším nádržím ve správě Povodí Moravy, s.p.

Ostatní 

Kulturní a turistické akce se konají v Boskovicích http://www.boskovice.cz/, případně v Letovicích, kde je i zámek http://www.letovice.net/.

Ubytování v okolí: http://www.penziony.cz/ubytovani/boskovice/

Základní údaje:

Nádrž:VD Boskovice
Tok:Bělá, km 7,40
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Dyje
Účel:zajištění MQ, náhradní vodárenský odběr , výroba elektrické energie, protipovodňová ochrana
Uvedení do provozu:1990

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:0,425 mil. m³
Hladina stálého nadržení:407,00 m n.m.
Zásobní prostor:6,152 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:430,00 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:0,796 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:431,40 m n.m.
Celkový objem:7,373 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:kamenitá sypaná
Těsnění:střední hlinité
Kóta koruny:432,65 m n.m.
Šířka koruny:11,00 m
Délka hráze v koruně:305,0 m
Výška hráze nade dnem:42,65 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:2 × 800  mm
Provozní uzávěr:kuželový
Kapacita při max. hladině:2 × 5,0  m³/s

Asanační výpusti:

Počet x průměr:2 × 200  mm
Kapacita při max. zás. hladině:2 × 0,365  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:boční, nehrazený
Počet polí x délka přelivu:1 × 24,60  m
Kóta přelivu:430,00  m n.m.
Kapacita při max. hladině:85,0  m³/s

Elektrárna:

Počet turbín, typ:2 × Francis
Výkon elektrárny:1 × 0,16; 1 × 0,037  MW
Hltnost:1 × 0,130-0,450; 1 × 0,034-0,100  m³/s
Provozovatel:Povodí Moravy, s.p.

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-15-02-054 
Plocha povodí:56,06 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,356 m³/s
Q100 :33,500 m³/s
Q355d:0,030 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:8,000 m³/s
Minimální odtok:0,030 m³/s

Poloha:

Kraj:Jihomoravský
Okres:Blansko
Obec s rozš. působností:Boskovice
Obec:Boskovice
Katastr. území:Hrádkov

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:11/2021