VD Bystřička

Krátká historie

Přehrada na Bystřičce je jednou z nejstarších přehradních hrází v ČR a nejstarší přehradou v povodí řeky Moravy nad soutokem s Dyjí. Tato víceúčelová nádrž je postavena na pravostranném přítoku Vsetínské Bečvy, na okraji Vsetínských vrchů a jedná se o první přehradu, budovanou v geologické oblasti tzv. karpatského flyše, který nemá souvislé nepropustné vrstvy. Při jejím plánování a schvalování se původně počítalo s tím, že bude jednou z přehrad, zásobujících zamýšlený Dunajsko – Oderský průplav vodu. Významným podnětem pro zahájení stavby však byly i ničivé povodně na přelomu 19. a 20. století. Dnes přehrada slouží zejména k ochraně před povodněmi a rekreaci.

Výstavba probíhala v letech 1908 – 1912 a na základě projektu architektů Grohmana a Brangema ji zajišťovala vídeňská firma Rabas-Kosina-Weiner. Přípravu a vlastní stavbu díla, které jako první na území Čech a Moravy počítalo při řešení stability přehrady se vztlakem jako se silou působící v základové spáře, řídilo c.k. ředitelství pro stavbu vodních cest. Všechny výkopové a stavební práce byly prováděny ručně bez větší mechanizace. Přesto výstavba trvala pouhých pět let, z toho vlastní hráze dva roky a představovala tak ve své době vrchol vodního stavitelství.

Stručný technický popis

Přehradní hráz je gravitační, zděná z místního lomového kamene na cementovou maltu, základ hráze je z prostého betonu. Oba líce hráze byly obloženy řádkovým zdivem z kvalitního kamene. Půdorysně tvoří koruna hráze kruhový oblouk o poloměru 135 metrů. K utěsnění návodní strany hráze bylo použito dusaného jílu a přírodního asfaltu. Vypouštěcí věž, spodní výpusti a bezpečnostní přeliv jsou situovány mimo hráz na levém břehu nádrže.

Významné rekonstrukce

V závislosti na projevujícím se vlivu stárnutí konstrukcí i zařízení a v souladu se změnami v požadavcích, jež byly na přehradu kladeny, procházela přehrada postupně řadou oprav, vylepšení a modernizací. K větším zásahům patří modernizace výpustných zařízení v letech 1960 – 1961, generální oprava hráze v letech 1964 – 1967 a rekonstrukce v letech 2004 – 2005, vycházející z požadavku zvýšení protipovodňového účinku přehrady při sooučasném navýšení bezpečnosti díla a statického zajištění při extrémních povodních.

Turistické zajímavosti

Vodní dílo Bystřička je kulturní památkou ČR. Rozsáhlý komplex jednotné architektonické koncepce odpovídající směrům přlomu 19. a 20. století byl v roce 2003 pro jedinečnost svého architektonicko-urbanistického řešení a technického vybavení prohlášen rozhodnutím Ministerstva kultury ČR kulturní památkou.

Základní údaje:

Nádrž:VD Bystřička
Tok:Bystřička, km 5,48
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Horní Morava
Účel:zajištění MQ, nalepšení odtoku pro vodárenský odběr , výroba elektrické energie, protipovodňová ochrana, rekreace, sportovní rybářství
Uvedení do provozu:1912

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:0,791 mil. m³
Hladina stálého nadržení:372,00 m n.m.
Zásobní prostor:0,852 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:376,60 m n.m.
Prostor retenční ovladatelný:2,235 mil. m³
Hladina retenčního ovladatelného prostoru:384,15 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:0,702 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:386,01 m n.m.
Celkový objem:4,580 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:gravitační zděná z kameného zdiva
Těsnění:návodní jílové
Kóta koruny:386,60 m n.m.
Šířka koruny:4,60 m
Délka hráze v koruně:170,0 m
Výška hráze nade dnem:27,40 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:1 × 1200; 2 × 700  mm
Provozní uzávěr:1 × kuželový; 2 × klínové šoupátko
Kapacita při max. hladině:1 × 14,9; 1 × 5,8; 1 × 5,3  m³/s

Asanační výpusti:

Počet x průměr:1 × 200  mm
Kapacita při max. zás. hladině:0,4  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:boční, nehrazený
Počet polí x délka přelivu:1 × 51,5  m
Kóta přelivu:384,15  m n.m.
Kapacita při max. hladině:300  m³/s

Elektrárna:

Počet turbín, typ:2 × Francis
Výkon elektrárny:1 × 0,139; 1 × 0,0185  MW
Hltnost:1 × 0,860; 1 × 0,160  m³/s
Provozovatel:Povodí Moravy, s.p.

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-11-01-088 
Plocha povodí:63,88 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,883 m³/s
Q100 :134,000 m³/s
Q355d:0,069 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:20,000 m³/s
Minimální odtok:0,050 m³/s

Poloha:

Kraj:Zlínský
Okres:Vsetín
Obec s rozš. působností:Vsetín
Obec:Bystřička
Katastr. území:Bystřička I 

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:6/2021