VD Nové Mlýny – dolní

Vodní dílo Nové Mlýny – dolní nádrž leží na řece Dyji jako poslední a zároveň největší ze soustavy tří novomlýnských nádrží. Zatopená plocha tohoto vodního díla je téměř 1 700 ha a objem vody při maximální hladině je téměř 84 mil. m³. Souhrnné projektové řešení výstavby soustavy tří nádrží bylo schváleno během roku 1972, dolní nádrž byla dokončena v roce 1988, o rok později byla uvedena do provozu.

Účelů vodního díla je hned celá řada – zajištění závlahových odběrů pro zemědělství a průmysl, zajištění odběrů pro Rakousko, trvalé zajištění minimálního průtoku v toku pod nádrží, snížení povodňových průtoků, chov ryb a zlepšení hygieny, čistoty vody a likvidace komářích kalamit v oblasti nádrže. Vedle toho slouží i k umělému zaplavování lužních lesů, k rekreaci, k výrobě elektrické energie a má také význam pro zlepšení kvality vody v toku Dyje.

Charakteristika vodního díla

Hráz je zemní sypaná se středním těsnícím jádrem. Je dlouhá přes 4,6 km, vysoká 9,8 m a šířka koruny je 5 m. Svahy jsou opevněny kamenným pohozem. Průtok vody do toku pod nádrží zajišťuje přelivný objekt o třech polích šířky 15,0 m. Pole jsou hrazena segmenty a jejich kapacita je 1 770 m³/s. Kolem celého vodního díla byla vybudována také řada bočních hrází pro omezení plochy nádrží. Území za těmito bočními hrázemi je odvodněno příkopy a voda je z nich čerpána zpět do nádrží.

Malá vodní elektrárna

Na levou stranu přelivného objektu navazuje v hrázi budova hydrocentrály s výpustným zařízením. Základová výpust má profil 1 200 mm. Již při stavbě dolní nádrže byl vybudován i objekt elektrárny, v níž jsou dnes umístěna dvě soustrojí: hlavní turbína je Kaplanova typu s maximální hltností až 30 m³/s a má výkon 2,3 MW. Druhá turbína byla osazena dodatečně, využívá část asanačního průtoku, má výkon 0,2 MW a maximální hltnost 4 m³/s.

Povodňové situace na vodním díle

Účinek vodního díla se projevil například při povodni v srpnu roku 2002. Před nástupem povodně byl k dispozici volný objem k zachycení vody o celkovém objemu 35,5 mil m³. Kulminační přítok do nádrží byl asi 400 m³/s a retenčním objemem vodního díla byl snížen na 312 m³/s. Ještě větší účinek prokázaly novomlýnské nádrže při povodni v březnu-dubnu 2006. Před nástupem povodně byl k dispozici volný objem k zachycení vody o celkovém objemu 42,3 mil m³. Kulminační přítok do nádrží byl asi 740 m³/s a vodním dílem byl snížen na 657 m³/s. Manipulace na vodním díle významně přispěly k povodňové ochraně na slovenském území při soutoku Moravy a Dunaje. Také významně přispěly k ochraně pro Evropu velmi důležitých rozvodů plynu v Baumgartenu an der March.

Základní údaje:

Nádrž:VD Nové Mlýny – dolní
Tok:Dyje, km 46,00
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Střední Morava
Účel:snížení povodňových průtoků, povodňování lužních lesů, chov ryb s využitím pro sportovní rybolov, vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace a pro rozvoj vodních sportů, energetické využití, zlepšení hygieny, čistoty vody a likvidace komářích kalamit v oblasti nádrží
Uvedení do provozu:1989

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:23,685 mil. m³
Hladina stálého nadržení:167,20 m n.m.
Zásobní prostor:40,610 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:170,00 m n.m.
Prostor retenční ovladatelný:19,665 mil. m³
Hladina retenčního ovladatelného prostoru:171,24 m n.m.
Celkový objem:83,961 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:zemní sypaná, střední těsnící jádro
Těsnění:střední těsnící jádro
Kóta koruny:173,50 m n.m.
Šířka koruny:5,00 m
Délka hráze v koruně:4 658,0 m
Výška hráze nade dnem:9,80 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:1×1200; slouží jako přivaděč pro MVE2 QT=4,0m3s-1  mm

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:hrazený – segmenty
Počet polí x délka přelivu:3 × 15,0  m
Kóta přelivu:163,5  m n.m.
Kapacita při max. hladině:1770  m³/s

Elektrárna:

Počet turbín, typ:1 + 1 Kaplanova
Výkon elektrárny:2,3 + 0,2  MW
Hltnost:7,0- 30,0; 4,0  m³/s
Provozovatel:Povodí Moravy s.p.

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-17-01-011 
Plocha povodí:11 853,10 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:41,060 m³/s
Q100 :986,000 m³/s
Q355d:9,470 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:430,000 m³/s
Minimální odtok:8,000 m³/s

Poloha:

Kraj:Jihomoravský
Okres:Břeclav
Obec s rozš. působností:Břeclav
Obec:Přítluky
Katastr. území:Nové Mlýny

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:2/2018