Aktuální hydrologická situace k 28. 12. 

28. 12. 2023

Situace k 10:00 hod:

Poklesy pokračují a SPA odeznívají. Morava v Olomouci je také na poklesu. Srážky se na našem území nevyskytují.

V tuto chvíli se nikde nevyskytují 3. ani 2. SPA.

Signalizace 2. SPA v profilu Brno – Poříčí není platná, neboť měření je stejně jako v předchozích dnech ovlivněné probíhající stavbou. Skutečný průtok ve Svratce v Brně je 36 m³/s. I přes naše informační zprávy některá média informovala v uplynulých dnech o dosažení či vyhlášení 3. SPA v Brně. K dosažení 3. SPA v Brně z výše uvedeného důvodu nedošlo a maximální průtok dosahoval přibližně 55 m³/s, což v Brně odpovídá 2. SPA. Situaci v Brně v průběhu povodňové situace pomáhaly vodní nádrže Vír a Brno, které významně transformovaly povodňové průtoky ve Svratce. VD Vír snížilo průtok ve Svratce 80 m³/s na 35 m³/s. VD Brno transformovalo 90 m³/s přitékající do přehrady na 55 m³/s 

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Nádrže transformují zvýšené průtoky. Situace se postupně uklidňuje, významné rozlivy nejsou hlášeny. Očekáváme pokračování poklesů průtoků na vodních tocích a postupné odeznívání stupňů povodňové aktivity.

27. 12. 2023

Situace k 8:00 hod:

Situace 27. 12. k 8:00:
Aktuálně i nadále dochází na tocích k poklesům průtoků a postupnému odeznívání SPA po kulminacích. Evidujeme 2. SPA na Moravě a Jihlavě . Pouze na horním toku řeky Moravy je setrvalý stav, ve střední a dolní části Moravy již došlo ke kulminacím a průtoky pozvolna klesají. Srážky se na našem území nevyskytují.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Nádrže transformují zvýšené průtoky. Odtoky z nádrží jsou pod hranicí neškodných průtoků. Při manipulacích jsou také zohledňovány stavy a průtoky na vodních tocích přitékající v povodí níže.

Zimní povodně přinášejí větší komplikace, než jsou např. povodně jarní a letní. Půda může být promrzlá, voda se nevsakuje, chybí vegetace. Tzv. přírodě blízká protipovodňová opatření v těchto situacích ztrácejí efektivitu. Proto je důležité správně manipulovat na vodních nádržích a pokračovat v přípravě a realizaci technických opatřeních, které v těchto situacích hrají klíčovou roli.

Vodní nádrže proto sehrály velmi důležitou úlohu při zvládnutí povodňové situace. Skvěle zafungovala Dyjsko-svratecká vodohospodářská soustava vodních nádrží. V průběhu kulminací např. VD Vranov transformovalo průtok v Dyji z 115 m³/s na 44 m³/s, VD Vír snížilo průtok ve Svratce 80 m³/s na 35 m³/s, VD Dalešice snížilo průtok v Jihlavě ze 75 m³/s na 35 m³/s, VD Brno transformovalo 90 m³/s přitékající do přehrady na 55 m³/s a VD Nové Mlýny, které tvoří poslední článek Dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy na soutoku Svratky, Jihlavy a Dyje, snížilo průtok pod vodní nádrží o 70 m³/s z přitékajících 250 m³/s na odtékajících 180 m³/s.

Přítoky do nádrží již na všech místech klesají a poměr přitékající ku odpouštěné vodě se aktuálně snižuje. Odtoky z nádrží budou nadále upravovány v závislosti na aktuální situaci. Po uklidnění situace budeme postupně uvolňovat prostory ve vodních nádržích tak, aby nádrže byly opět připravené plnit protipovodňovou funkci.

Rozlivy jsou především do inundačních území vodních toků.

Během dne bude podle předpovědi naše území bez srážek. Očekáváme pokračování poklesů průtoků na vodních tocích a postupné odeznívání stupňů povodňové aktivity. Na vodních nádržích budou upravovány manipulace s ohledem na jejich naplněnost v zimním období.

26. 12. 2023

Situace k 20:00 hod:

Aktuálně dochází na tocích k poklesům průtoků a postupnému odeznívání SPA po kulminacích. Evidujeme již max. 2. SPA na tocích. Pouze na horním toku řeky Moravy a Desné je setrvalý stav, ve střední a dolní části Moravy dochází vlivem dotoku k pozvolnému nárůstu průtoků. Významnější srážky se na našem území nevyskytují. 
2. SPA jsou aktuálně dosaženy na šesti místech: Moravská Dyje – Janov, Jihlava – Bransouze a Ptáčov, Svratka – Židlochovice, Morava – Moravičany a Olomouc. Profil Brno – Poříčí, kde je signalizován 3. SPA při průtoku 135 m³/s, je ovlivněný probíhající stavbou. Skutečný průtok ve Svratce v Brně pod vodní nádrží je 55 m³/s.
Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Nádrže transformují zvýšené průtoky. Odtoky z nádrží jsou pod hranicí neškodných průtoků. Při manipulacích jsou také zohledňovány stavy a průtoky na vodních tocích přitékající v povodí níže.
Vodní nádrže sehrály velmi důležitou úlohu při zachycení a snížení povodňových průtoků. Přítoky do nádrží na řadě míst klesají. Přítok do VD Vranov klesl na 67 m³/s, z nádrže pouštíme 47 m³/s, přítok do VD Vír poklesl na 27 m³/s, z nádrže odtéká 31 m³/s, přítok do VD Nové Mlýny klesl na 202 m³/s, který nádrže transformují na 180 m³/s. Odtoky z nádrží budou nadále upravovány v závislosti na aktuální situaci. Po uklidnění situace budeme postupně uvolňovat prostory ve vodních nádržích tak, aby nádrže byly opět připravené plnit protipovodňovou funkci.
Zimní povodně přinášejí větší komplikace, než jsou např. povodně jarní a letní. Půda může být promrzlá, voda se nevsakuje, chybí vegetace. Tzv. přírodě blízká protipovodňová opatření v těchto situacích ztrácejí efektivitu. Proto je důležité správně manipulovat na vodních nádržích a pokračovat v přípravě a realizaci technických opatřeních, které v těchto situacích hrají klíčovou roli. 
Významné srážky nejsou předpovídány, pouze mírné úhrny do zítřejších ranních hodin v severní části území. Očekáváme proto pokračování poklesů průtoků na vodních tocích a postupné odeznívání stupňů povodňové aktivity. V noci budou kulminovat průtoky na střední a dolní Moravě. Na vodních nádržích budou upravovány manipulace s ohledem na jejich naplněnost v zimním období.

Situace k 9:00 hod:

Aktuálně dochází ve stanicích k poklesům průtoků a postupnému odeznívání SPA. Významnější srážky se během noci nevyskytly. Pouze v horní části řeky Moravy dochází k pozvolnému nárůstu průtoku v důsledku odtávání sněhu.

3. SPA jsou na dvou místech: Morava – Moravičany a Jihlava – Bransouze. V obou profilech aktuálně dochází k poklesu. 2. SPA se vyskytují na Svratce, Jihlavě, Moravské Dyji, Oslavě a Stanovnici. Profil Brno – Poříčí, kde je signalizován 3. SPA při průtoku 133 m³/s, je ovlivněný probíhající stavbou. Skutečný průtok ve Svratce v Brně je 55 m³/s.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Nádrže transformují zvýšené průtoky. Odtoky z nádrží jsou pod hranicí neškodných průtoků. Při manipulacích jsou také zohledňovány stavy a průtoky na vodních tocích přitékající v povodí níže. Vodní nádrže sehrály velmi důležitou úlohu při zachycení a snížení povodňových průtoků. Přítoky do nádrží na řadě míst klesají. Přítok do VD Vranov klesl na 80 m³/s, z nádrže pouštíme 49 m³/s, přítok do VD Vír poklesl na 38 m³/s, z nádrže odtéká 30 m³/s, přítok do VD Nové Mlýny je 245 m³/s, který nádrže transformují na 180 m³/s. V průběhu dne budeme upravovat odtoky z vodních nádrží.

Na některých místech dochází k rozlivům do inundačních území vodních toků. Významné rozlivy do zástavby nejsou hlášeny.

Zimní povodně přinášejí větší komplikace, než jsou např. povodně jarní a letní. Půda může být promrzlá, voda se nevsakuje, chybí vegetace. Tzv. přírodě blízká protipovodňová opatření v těchto situacích ztrácejí efektivitu. Proto je důležité správně manipulovat na vodních nádržích a pokračovat v přípravě a realizaci technických opatřeních, které v těchto situacích hrají klíčovou roli. 

Významné srážky nejsou předpovídány, ani se aktuálně nevyskytují. Očekáváme pokračování poklesů průtoků na vodních tocích a postupné odeznívá stupňů povodňové aktivity. Vzestupy v horním povodí řeky Moravy mohou zpomalit poklesy na zasažených tocích. Na vodních nádržích budou upravovány manipulace s ohledem na jejich naplněnost v zimním období.

25. 12. 2023

Situace k 21:00 hod

V horní části povodí Moravy aktuálně dochází k poklesům průtoků, toky jsou po kulminacích. V navazujících úsecích vodních toků dochází vlivem dotoku ještě k nárůstům, ale ve středních částech povodí nejsou rychlé, spíše zpomalují. V dolních úsecích dochází k nárůstům průtoků s dosažením 1. a 2.SPA.

Aktuálně jsou v povodí Moravy 3. SPA na pěti místech: Moravská Dyje – Janov, Jihlava – Bransouze a Ptáčov, Svratka – Dalečín a Morava – Moravičany. 2. SPA se vyskytují na Jihlavě, Svratce, Oslavě, Třebůvce, Hloučele a Romži. Profil Brno – Poříčí, kde je signalizován 3. SPA, je ovlivněný probíhající stavbou. Skutečný průtok ve Svratce byl navýšen na 50 m³/s.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Nádrže transformují zvýšené průtoky. Během dne byly zvýšeny odtoky z nádrží Brno, Nové Mlýny, Vír, Boskovice, Dalešice. Odtoky z nádrží jsou pod hranicí neškodných průtoků. Při manipulacích jsou také zohledňovány stavy a průtoky na vodních tocích přitékající v povodí níže. Např. do vodní nádrže Vranov přitéká 90 m³/s, z Vranova vypouštíme 47 m³/s, přítok do vodní nádrže Vír je 60 m³/s, odtok činí 36 m³/s, do vodní nádrže Brno přitéká 85 m³/s, odtok byl navýšen na 50 m³/s. 
Na některých místech dochází k rozlivům do inundačních území vodních toků. Významné rozlivy do zástavby nejsou hlášeny.
Zimní povodně přinášejí větší komplikace, než jsou např. povodně jarní a letní. Půda může být promrzlá, voda se nevsakuje, chybí vegetace. Tzv. přírodě blízká protipovodňová opatření v těchto situacích ztrácejí efektivitu. Proto je důležité správně manipulovat na vodních nádržích a pokračovat v přípravě a realizaci technických opatřeních, které v těchto situacích hrají klíčovou roli.
V průběhu noci očekáváme v horních částech povodí trvalejší pozvolné poklesy, ve středních částech předpokládáme dosažení kulminací a během zítřka bude docházet k postupnému poklesu. K nárůstům průtoků může ještě docházet dotokem v dolních úsecích vodních toků s dosažením SPA, a to sice 1. nebo 2. SPA. Dle předpovědi ČHMÚ se může vyskytnout déšť v oblasti Jeseníků, kde v horním povodí řeky Moravy může dojít k opětovnému zvýšení hladin s dosažením SPA.

Situace k 9:00 hod:

Nejvyšší srážkové úhrny za uplynulých 12 hodin byly zaznamenány ve Zlínském kraji s maximem ve stanici Brumov – 15,9 mm/12h. V současnosti se v povodí Moravy srážky téměř nevyskytují. 

Vlivem odtávání stoupaly celou noc průtoky ve vodních tocích. Horní úseky toků zpomalují nárůst hladin a v západní části povodí Dyje a Jihlavy již procházejí kulminací, na střední a dolní části toků a v ostatních dílčích povodích pokračují vzestupy hladin.

Aktuálně jsou v povodí Moravy 3. SPA na čtyřech místech: Moravská Dyje – Janov, Jihlava – Bransouze, Balinka – Baliny, Svratka v Dalečíně. 2. SPA se vyskytují na Jihlavě, Svratce, Oslavě, Moravské Sázavě, Třebůvce, Hloučele a Jevíčce. Profil Brno – Poříčí, kde je signalizován 2. SPA, je ovlivněný probíhající stavbou. Skutečný průtok ve Svratce je 17 m³/s a nedosahuje ani 1. SPA.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Vodní nádrže Vranov, Vír, Brno, Plumlov a Dalešice významně transformují zvýšené průtoky. Např. do vodní nádrže Vranov přitéká 107 m³/s, z Vranova vypouštíme 47 m³/s, přítok do vodní nádrže Vír je 78 m³/s, odtok činí 21 m³/s, do vodní nádrže Brno přitéká 50 m³/s, na odtoku je 17 m³/s. Lze předpokládat, že v průběhu dne a s uklidňující se situací budeme postupně navyšovat odtoky z vodních nádrží.

Zimní povodně přinášejí větší komplikace, než jsou např. povodně jarní a letní. Půda může být promrzlá, voda se nevsakuje, chybí vegetace. Tzv. přírodě blízká protipovodňová opatření v těchto situacích ztrácejí efektivitu. Proto je důležité správně manipulovat na vodních nádržích a pokračovat v přípravě a realizaci technických opatřeních, které v těchto situacích hrají klíčovou roli.

Přes den očekáváme ojedinělý déšť či přeháňky. Dnes očekáváme kulminace v horních a středních částech povodí a následný pokles. V dolních úsecích vodních toků a v úsecích, kde budeme zvyšovat odtoky z přehrad, bude docházet k navýšení průtoků. 

24. 12. 2023:

Situace ve 20:00 hod:

Za posledních šest hodin se srážky vyskytovaly ve Zlínském kraji, kde úhrny dosahovaly 10 mm. Aktuálně je 3. SPA pouze na Moravské Dyji v Janově, kde nyní probíhá kulminace. Tato stanice se nachází mimo zastavěné území. 2. SPA jsou na Jihlavě ve stanicích Dvorce a Bransouze, na Svratce v Dalečíně a Březné ve stanici Hoštejn. 1. SPA se vyskytují na řadě míst (Želetavka, Pstruhovec, Dyje, Jihlava, Balinka, Svratka, Jevíčka, Třebůvka, Romže, Moravská Sázava). Stále dochází k nárůstům průtoků. Rakouská Dyje je před kulminací, Dyje nad vodní nádrží Vranov bude kulminovat v průběhu noci.

Profil Brno – Poříčí, kde je signalizován 2. SPA, je ovlivněný probíhající stavbou. Skutečný průtok ve Svratce je 17 m³/s a nedosahuje ani 1. SPA.

Nádrže významně transformují povodňové průtoky. Např. do VD Vranov aktuálně přitéká 108 m³/s, na odtoku udržujeme 44 m³/s. Manipulace na vodních nádržích probíhají operativně a reagují na aktuální situaci.

Zimní povodně přinášejí větší komplikace, než jsou např. povodně jarní a letní. Půda může být promrzlá, voda se nevsakuje, chybí vegetace. Tzv. přírodě blízká protipovodňová opatření v těchto situacích ztrácejí efektivitu. Proto je důležité správně manipulovat na vodních nádržích a pokračovat v přípravě a realizaci technických opatřeních, které v těchto situacích hrají klíčovou roli.

S ohledem na nasycenost povodí a odtávání sněhu očekáváme během noci nárůst průtoků s dosažením i 2. SPA. Během zítřejšího dne by měla většina vodních toků kulminovat. Významné srážky nejsou předpovídány.

Situace k 10:00 hod: 

Za uplynulých 24 hodin došlo na mnoha místech v západní části povodí Moravy k překročení třicetimilimetrových srážkových úhrnů. Ve stanici Landštejn bylo naměřeno dokonce 52 mm. Důsledkem je nárůst hladin vodních toků a aktuální dosažení 3. SPA na Moravské Dyji ve stanici Janov. Tato stanice se nachází mimo zastavěné území a proto nedochází k ohrožení majetku či zdraví obyvatel. 1. SPA je na Dyji v Podhradí na přítoku do vodní nádrže Vranov. Průtoky v této části území zatím stále stoupají. Vlivem aktuálních dešťových srážek dochází ke zvyšování průtoků ve vodních tocích na Vysočině, jako je např. Oslava, Svratka a Jihlava, zatím bez dosažení stupňů povodňové aktivity. Rakouská Dyje je v horní části povodí na sestupu.

Povodí je nasycené, vodní nádrže zvyšují odtok a transformují povodňové průtoky. Během dne má dle předpovědi ještě pršet, bude docházet k odtávání sněhu. Nárůst průtoků bude pokračovat s dosažením 1. SPA, na některých místech nelze vyloučit dosažení 2. SPA.

Profil Brno – Poříčí, kde je signalizován 2. SPA, je ovlivněný probíhající stavbou. Skutečný průtok ve Svratce je 17 m³/s a nedosahuje ani 1. SPA.

Zimní povodně přinášejí větší komplikace, než jsou např. povodně jarní a letní. Půda může být promrzlá, voda se nevsakuje, chybí vegetace. Tzv. přírodě blízká protipovodňová opatření v těchto situacích ztrácejí efektivitu. Proto je důležité správně manipulovat na vodních nádržích a pokračovat v přípravě a realizaci technických opatřeních, které v těchto situacích hrají klíčovou roli.

Manipulace na vodních nádržích probíhají operativně a reagují na aktuální situaci.

23. 12. 2023:

Aktuálně (11:00 hod) průtoky ve vodních tocích klesají. Na žádném profilu v povodí Moravy není dosažený stupeň povodňové aktivity. Profil Brno – Poříčí, kde je signalizován 2. SPA, je ovlivněný probíhající stavbou. Skutečný průtok ve Svratce je 17 m³/s a nedosahuje ani 1. SPA.

Na základě zpřesněné předpovědi ČHMÚ může docházet na vodních tocích v průběhu dnešního a zítřejšího dne k opětovnému zvýšení hladin na vodních tocích, nejvýrazněji v západní části povodí s dosažením 1. i 2. SPA.

Manipulace na vodních nádržích probíhají operativně a reagují na aktuální situaci. Na vodní nádrži Vír a Mostiště je ponechán zvýšený odtok. V případě potřeby bude odtok navýšen i z vodní nádrže Vranov.

22. 12. 2023:

Během 21. prosince a v noci na 22. prosince byly v povodí Moravy naměřeny vydatné srážky s úhrny až do 40 milimetrů. Aktuálně (22. 12. v 19:00) jsou 1. SPA na Svratce v Dalečíně, na Moravě v Kroměříži a Spytihněvi, na přítoku do vodní nádrže Bystřička. Většina toků je od rána po kulminacích a hladiny postupně klesají. Stoupá hladina Moravy v dolním úseku vlivem dotoku z horních částí povodí.

Operativně byl navýšený odtok z vodní nádrže Vír, dá s proto očekávat, že bude stoupat průtok ve Svratce. Vodní nádrže jsou dostatečně předpuštěné, plní svoji úlohu a zachytávají či transformují zvýšené průtoky. Povodí Moravy situaci pečlivě monitoruje a dispečeři státního podniku jsou připraveni v případě potřeby provádět manipulace na vodních nádržích.

Podle aktuální předpovědi ČHMÚ se mají zítra vyskytovat sněhové srážky, které budou přecházet v neděli ve srážky dešťové. Nelze proto vyloučit opětovně zvýšení průtoků s možným dosažením 1. SPA.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 22. prosince 2023, 19:23aktualizováno 28. prosince 2023, 10:43