Povodí Moravy vytváří na Kyjovce meandry a tůně

Povodí Moravy provádí revitalizaci Kyjovky u Moravské Nové Vsi. Cílem prací je zpomalit povrchový odtok vody, zvýšit zachytávání vody v krajině, zlepšit morfologii vodního toku a dokonce zvýšit protipovodňovou funkci říční nivy. Vznikne tak velmi zajímavé adaptační opatření reagující na změnu klimatu.

Na jaře Povodí Moravy zahájilo u Moravské Nové Vsi revitalizaci dalšího vodního toku. Vodohospodáři pracují na zlepšení hydromorfologického stavu Kyjovky. Práce povedou k obnovení přirozené retenční kapacity říční nivy, zvýšení protipovodňové funkce a zpomalení povrchového odtoku. „Naše práce se soustředí zejména na zlepšení stavu vodního toku Kyjovky a vazby říčního koryta na ekosystém říční nivy na území Moravské Nové Vsi. Vytvoříme nové rozvolněné přírodě blízké koryto řeky Kyjovky v celkové délce 1 730 metrů, které povedeme mimo současné koryto. Koryto doplníme širokou bermou, která umožní přirozený rozliv v době, kdy budou vyšší průtoky v řece,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Řeka tak získá říční oblouky, širokou bermu, ale také přirozenou nivní vegetaci. Současně s tvarováním koryta vodohospodáři vyhloubí tři tůně.

V průběhu revitalizace vzniknou dvě broukoviště, která budou vytvořena z dřevní hmoty původních dřevin. V rámci stavby budou realizovány výsadby stromů a keřů, které doplní novou trasu koryta. Vzhledem k citlivosti území respektuje i náhradní výsadba přirozené místní biotopy a je rozdělena na výsadby dřevin měkkého a tvrdého luhu. V lokalitě proto budou vysazeny např. vrby, topoly, duby, jasany či jilmy.

Stavební práce odstartovaly v dubnu 2022 a potrvají nejdéle do listopadu 2023. Náklady na revitalizaci Kyjovky činí 19,8 mil. Kč. Akce je financovaná z Operačního programu životní prostředí. Investorem akce je Povodí Moravy, s. p. 

Společně s revitalizací Kyjovky u Moravské Nové Vsi připravilo Povodí Moravy i projekt na revitalizaci navazujícího úseku Kyjovky na území sousedních Mikulčic. Práce na tomto úseku budou zahájeny po zajištění potřebných pozemků.

Povodí Moravy revitalizací Kyjovky u obce Moravská Nová Ves pokračuje v programu ozdravování krajiny. Ten spočívá v revitalizaci vodních toků, přípravě přírodě blízkých protipovodňových opatření a zajišťování migrace vodních živočichů. „Velmi mě těší, že si společnost začíná všímat našich projektů, v rámci kterých řekám vracíme původní charakter. Realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná. Aby měly podobné přírodě blízké úpravy smysl, musí být součástí komplexu opatření a musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Každé z nich má svoji nezastupitelnou úlohu a musí se v době klimatické změny vzájemně doplňovat a navazovat na sebe,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Příkladem úspěšných revitalizací v povodí Moravy jsou dokončené projekty, jako např. revitalizace Bečvy u Černotína a Skaličky, napojení odstavených ramen Dyje u Břeclavi, renaturace Moravy u Štěpánova, revitalizace Trkmanky, Baštýnského a Knínického potoka.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 25. srpna 2022, 08:32aktualizováno 25. srpna 2022, 08:38 štítky: přírodě blízká protipovodňová opatření, Kyjovka. Moravská Nová Ves, meandry, tůně,