Návrh záplavového území a aktivních zón přítoků Trkmanky

(Čejčský p., Divácký p., Haraška, Hunivky s přítoky, Jordánek, Karlínský p. s přítokem, Kašnice, Kloboucký p., Lovčický p., Nenkovický p., Salajka, Spálený p., Vápenka, Zdravá voda a Ždánický potok)

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické rozhodování o realizaci a rozsahu opatření k ochraně před povodněmi je nezbytné znát rozsah potenciálně ohroženého území, tedy rozsah záplavového území, včetně aktivních zón záplavového území.

Dle „Strategie ochrany před povodněmi v České republice“, schválené vládním usnesením č. 382 ze dne 19.4. 2000 se počítá, jako se základním a neopominutelným opatřením v ochraně před povodněmi, s omezováním ekonomické aktivity v záplavových území namísto snahy chránit tato území před povodněmi za každou cenu. Základním krokem pro tento postup je vymezení aktivní zóny záplavového území s rozdílným způsobem možného využití a to zejména s ohledem na ochranu majetku, zdraví a života občanů.

Povodí Moravy, s.p. Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických informací zpracoval v letech 2014 – 2016 záplavové území včetně návrhu aktivních zón na přítocích Trkmanky a to:

Čejčský potok v km 0,000 – 4,816 

Divácký potok v km 0,000 – 2,266 

Haraška v km 0,000 – 11,295

Hunivky v km 0,000 – 5,550 včetně přítoku z Bohumilic v km 0,000 – 0,614 a přítoku od  Bošovic v km 0,000 – 0,865

Jordánek v km 0,000 – 1,373

Karlínský potok v km 0,000 – 0,855 včetně přítoku z Karlína v km 0,000 – 1,173

Kašnice v km 0,000 – 1,828

Kloboucký potok v km 0,000 – 2,511

Lovčický potok v km 0,000 – 6,680

Nenkovický potok v km 0,000 – 3,141

Salajka v km 0,000 – 4,429

Spálený potok v km 0,000 – 18,001

Vápenka (Uhřický potok) v km 0,000 – 3,669

Zdravá voda v km 0,000 – 3,107

Ždánický potok v km 0,000 – 2,748

KLADOLIST

ZU ČEJČSKÝ A1

ZU DIVÁCKÝ A2

ZU HARAŠKA A31

ZU HARAŠKA A32

ZU HUNIVKY A41

ZU JORDÁNEK A5

ZU KARLÍNSKÝ A NENKOVICKÝ A610

ZU KAŠNICE A7

ZU KLOBOUCKÝ A8

ZU LOVČICKÝ A9

ZU PŘÍTOK HUNIVKY A42

ZU SALAJKA A11

ZU SPÁLENÝ A121

ZU SPÁLENÝ A122

ZU VÁPENKA A13

ZU ZDRAVOVODSKÝ A14

ZU ŽDÁNICKÝ A15

 

AZZU ČEJČSKÝ AZ1

AZZU DIVÁCKÝ AZ2

AZZU HARAŠKA AZ31

AZZU HARAŠKA AZ32

AZZU HUNIVKY AZ41

AZZU JORDÁNEK AZ5

AZZU KARLÍNSKÝ A NENKOVICKÝ AZ610

AZZU KAŠNICE AZ7

AZZU KLOBOUCKÝ AZ8

AZZU LOVČICKÝ AZ9

AZZU PŘÍTOK HUNIVKY AZ42

AZZU SALAJKA AZ11

AZZU SPÁLENÝ AZ121

AZZU SPÁLENÝ AZ122

AZZU VÁPENKA AZ13

AZZU ZDRAVOVODSKÝ AZ14

AZZU ŽDÁNICKÝ AZ15

Tato záplavové území včetně aktivních zón bude předloženo po projednání s dotčenými obcemi příslušnému vodoprávnímu úřadu, tedy Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a městským úřadům města Hustopeče, Hodonín a Kyjov ke stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují formou opatření obecné povahy.

Záplavového území a aktivní zóny přítoků Trkmanky byly zpracovány od zaústění do Trkmanky po jednotlivé konce daných přítoků v celkové délce 74 km. Na tocích bylo provedeno aktuální podrobné geodetické zaměření koryta, objektů na toku a přilehlé inundace. Následně byl sestaven matematický model a provedeny hydrotechnické výpočty neustáleného proudění vody v korytě a inundaci, včetně zahrnutí přítoků. Návrh záplavového území je zpracován dle Vyhlášky 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území. Návrh aktivní zóny vychází z Metodiky stanovení aktivní zóny záplavového území, 2005. Výpočet je proveden na platných hydrologických údajích, které poskytuje Český hydrometeorologický ústav.

Směrodatné pro vymezení aktivní zóny jsou hloubky vody a rychlosti proudění, doba zaplavení. Plochy mimo zástavbu jsou začleněné do aktivní zóny i z důvodu zachování volného retenčního území podél toku pro transformace povodní. Vymezení aktivní zóny vychází z jednoznačných pravidel, z fyzikálních zákonitostí proudění vody a do procesů vymezení aktivní zóny by měly být zahrnuty především vodohospodářské argumenty.

Vymezení aktivní zóny je významným regulačním faktorem v procesu územního plánování, protože upozorňuje potenciální investory na rizika při povodních i na nezbytné vyvolané investice na protipovodňová a kompenzační opatření v případě realizace nových staveb v tomto území.

Plochy stávajících staveb a novostaveb, které doposud nejsou zachyceny v mapovém podkladu a stavby na které bylo vydáno územní rozhodnutí před termínem stanovení aktivní zóny záplavového území jsou považovány za území mimo aktivní zónu.

Omezení v aktivní zóně záplavového území:

V aktivní zóně záplavových území se dle § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona č. 254/2001 Sb.,nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

V aktivní zóně je dále zakázáno

a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,

b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,

c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,

d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit opatřením obecné povahy omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo zrušit. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.

Nevhodná stavební činnost prováděná v aktivní zóně záplavového území má přímý vliv na změnu odtokových poměrů v širším území. Proto jakékoliv stavby realizované v aktivní zóně jsou nejen přímo ohroženy vlastní povodní, ale jako takové jsou přímým nebezpečím pro ostatní části záplavového území z důvodu změny proudění a významného vlivu zpětného vzdutí. V podstatě se jedná o území, které by mělo být výhradně určeno pro převádění povodňových průtoků.

Vymezení aktivních zón se tedy stává velmi účinným preventivním nástrojem pro snížení povodňových škod.

Stanovené záplavové území včetně aktivní zóny je závazným podkladem pro územní plánování v území a musí být zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace – zejména do grafických částí a výkresů řešících limity využití území – v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené záplavové území včetně aktivní zóny je i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce toku.

Kontakt na zpracovatele záplavového území a aktivních zón:

Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11, Brno

útvar hydroinformatiky a geodetických informací

Vedoucí útvaru: Ing. Iva Jelínková, tel. 541 637 393, E-mail: jelinkovai@pmo.cz.

Zástupce: Ing. Vladislav Gimun, tel: 541 637 272, E-mail: gimun@pmo.cz

Zpracovatel: Martin Palásek, tel. 541 637 233, E-mail: palasek@pmo.cz

 

publikováno 11. října 2016, 14:28aktualizováno 11. října 2016, 14:29 štítky: záplavová území, aktivní zóna, Trkmanka,