Koryto Hážovického potoka stabilizovaly prahy a stupně z přírodních materiálů

Povodí Moravy, s. p. dokončilo práce na opravě koryta Hážovického potoka na území Rožnova pod Radhoštěm, Tylovic, Hážovic, Vigantic a Hutiska. Cílem opravy byla náprava havarijního stavu stávajících konstrukcí, především příčných objektů, břehového opevnění a opěrných zdí. Práce probíhaly v celkové délce 7,28 km a trvaly 16 měsíců.

Jádro prací spočívalo v opravě příčných staveb v korytě toku, jako jsou stupně a prahy, břehových opevnění a opěrných zdí. Pro opravu toku využilo Povodí Moravy, s. p. především přírodní materiály, jako jsou kamenné rovnaniny či dřevěné srubové konstrukce. „V rámci stavby jsme opravili 25 stupňů a prahů, dále pak břehové opevnění a opěrné zdi v celkové délce 960 m. Tyto konstrukce byly v havarijním stavu a jejich další užívání ohrožovalo stabilitu koryta i přilehlé zástavby. V rámci opravy byly vybourány a nahrazeny novými konstrukcemi se stejnými návrhovými parametry,“ popisuje práce generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Prahy a stupně zajišťují stabilizaci podélného sklonu toku, zpomalují odtok vody a vytvářejí prvky ekologické stability. Vodní tok připadl do správy Povodí Moravy s. p. po transformaci Zemědělské vodohospodářské správy v roce 2011. 

V průběhu května, tedy v době probíhajících prací, byly na Bečvě a jejich přítocích v důsledku intenzivních srážek dosažené i 3. stupně povodňové aktivity (SPA). Vzestupy hladin byly největší právě u toků odvodňující horské oblasti. Blesková povodeň, která prošla korytem Hážovického potoka, tak prověřila kvalitu provedených prací ještě v průběhu realizace. Do té doby realizované práce odolaly bez větších problémů dokonce 3. SPA.

Z důvodu rozmnožování pstruha obecného v Hážovickém potoce mohly být práce ve vodním prostředí prováděny pouze od července do září. Od září pak mohly být realizovány pouze práce mimo koryto toku. Součástí prací byl také transfer chráněných živočichů. „Díky dobré vzájemné komunikaci mezi AOPK (CHKO Beskydy) a zhotovitelem stavby bylo v průběhu stavby navíc nalezeno řešení způsobu ochrany živočichů, které by bylo možné do budoucna aplikovat i na jiných tocích. Jedná se o zabezpečení jednotlivých úseků po dobu výstavby pomocí drátěných přehrážek, které zabrání vniknutí živočichů do opravovaného úseku,“ vysvětluje Gargulák. Stavební práce po aplikaci těchto opatření bylo možno provádět kontinuálně. 

Z pohledu říčních kilometrů probíhaly práce na úseku Hážovického potoka v ř. km 0,000 – 7,280. Stavba si vyžádala náklady v celkové hodnotě 23,45 mil Kč, přičemž část těchto nákladů je hrazena z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. Zbývající část nákladů uhradilo Povodí Moravy, s. p. z vlastních zdrojů.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 25. listopadu 2019, 09:22aktualizováno 25. listopadu 2019, 09:27 štítky: Hážovický potok, Bečva, drobné vodní toky,