Město Olomouc chrání před velkou vodou další dokončená část protipovodňových opatření

OLOMOUC – Povodí Moravy, s.p. v průběhu měsíce října dokončilo další část protipovodňových opatření, která mají ve výsledku ochránit město Olomouc před více než dvousetletým průtokem, což představuje průtok 650 m3/s. Ukončená etapa s označením II.A. je součástí rozsáhlého projektu připravovaných protipovodňových opatření Olomouce, který byl zařazen do programu „Prevence před povodněmi“ vypsaného Ministerstvem zemědělství ČR za podpory Evropské investiční banky. Investorem je státní podnik Povodí Moravy a Statutární město Olomouc. Celkové náklady na etapu II.A., včetně přípravy projektu a výkupu pozemků, činily 330 miliónů Kč.

„II. etapa projektu byla započata v srpnu 2012 v návaznosti na několikaletou projektovou přípravu a vyřešení majetkoprávních vztahů. Vzhledem k celkové délce cca 4 km a rozdílnému charakteru území byla rozdělena do dvou dílčích částí,“ přiblížil situaci technickoprovozní ředitel státního podniku Povodí Moravy Mojmír Pehal. II.A. etapa řeší ochranu oblasti v celkové délce 1,4km, a to od místa ukončení etapy první (nad mostem Velkomoravská) až po železniční most na trati Olomouc – Nezamyslice na Nových Sadech na jihu Olomouce. Dokončení této fáze umožňuje zahájit navazující stavební etapu II.B, která zajistí ochranu centra města. Přesný termín započetí této stavby zatím není stanoven. V plánovaném záměru se počítá ještě se třetí, závěrečnou etapou, která bude pokračovat v řešení ochrany severní části města až po městkou část Černovír. 

Základní informace o protipovodňové ochraně Olomouce – etapa II. A

Investor: Povodí Moravy, s.p.

Financování: Ministerstvo zemědělství, program Prevence před povodněmi

Dodavatel: Sdružení Morava II A, vedoucí člen sdružení je Strabag a.s., dalšími účastníky jsou OHL ŽS a.s., Sates Morava spol. s r.o.

 Náklady: včetně přípravy projektu a výkupu pozemků 330 miliónů Kč

Těžba nánosů: více než 100 tisíc m³

Navazující stavby: etapa II B (v roce 2014) a III (po dokončení etapy 2B)

Projekt stavební etapy II.A. zajistil především v městských částech Nové Sady a Nový Svět zvýšení kapacity koryta řeky Moravy z takzvané dvacetileté vody, což představovalo průtoky 384 m3/s, na průtok 650 m3/s. Byly zde navýšeny dosavadní hráze, vybudovány nové hráze a zdi a snížila se levobřežní nábřežní hrana nad kojeneckým ústavem. Ta by případně umožnila nátok do volného (inundačního) území. „Původní široká berma pod ulicí Velkomoravská byla snížena, vzniklo zde paralelní koryto a nový, asi 350 metrů dlouhý zelený ostrov. Nové hráze vyrostly také kolem kojeneckého ústavu a areálu Povodí Moravy, s.p.,“ popsal charakter prací David Fína, ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.).

S případným zvládnutím povodně pomůže i vyvýšený železniční násep. V průběhu celé akce byly odtěženy nánosy o objemu větším než 100 tisíc m3. Součástí projektu bylo také vybudování revitalizačních prvků, které mají vést k zajištění větší biodiverzity vodních živočichů. Kromě již zmíněného ostrova se jedná například o srubový rybí úkryt, biotechnická dřevní opevnění a jesepy, tedy štěrkové pláže pro snadný pohyb živočichů.

publikováno 11. listopadu 2013, 13:08aktualizováno 11. listopadu 2013, 14:56 štítky: protipovodňová opatření, Olomouc, povodně,