Město Slavkov u Brna získá do příštího roku bezpečnou ochranu před povodněmi, která umožní jeho další stavební rozvoj

SLAVKOV U BRNA – Povodí Moravy, s.p. zahájí v nejbližších dnech výstavbu protipovodňové ochrany města Slavkov u Brna. Akce naváže na předchozí zvýšení kapacity koryta Litavy a umožní stavební rozvoj v lokalitě Zelnice, kde město připravuje výstavbu bytových domů a rodinných domků. Ochranné hrázování spolu s novým obtokovým korytem toku Prostředníček doplní i nový mokřad k bezpečnému zachycení případných povodňových průtoků.

Státní podnik Povodí Moravy ukončil přípravnou fázi projektu protipovodňové ochrany Slavkova u Brna. Stavba řeší ochranu níže položené části města před vysokými průtoky v Prostředníčku a Litavě a představuje závěrečné řešení ochrany města, zahájené před deseti lety. Součástí akce je také vybudování mokřadu na ploše asi 35.000 metrů čtverečních k zachycení povodňových průtoků v případě potřeby. Celkové náklady dosáhnou 81,5 milionu korun bez DPH a pokrývá je státní dotace v rámci programu Ministerstva zemědělství ČR.

Po předchozím zvýšení kapacity koryta Litavy bude nyní Slavkov chráněn před zpětným vzdutím povodňových vod korytem toku Prostředníček i před přívalovými vodami ze severních svahů nad městem. „Celková délka ohrázování v dané lokalitě dosáhne zhruba 1,3 kilometru a je dimenzována na průtok takzvané stoleté vody,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík. Pro zajištění bezpečného průchodu velkých vod je podle něj v plánu i stavba bezmála kilometrového nového obtoku dosavadního koryta Prostředníčku.

Slavkovská radnice zahájení prací na stavbě přivítala. „Po dokončení díla bude mít město možnost rozvoje v prostoru lokality Zelnice, která je nyní v aktivní zóně zátopového území,“ připomněl starosta Slavkova Ivan Charvát. Zhruba na devíti hektarech pozemků je totiž v plánu nová výstavba bytových domů a rodinných domků. Starosta ocenil i vznik nového retenčního prostoru s tím, že ve městě vytvoří oázu přírody s možností procházek po jeho obvodu.

Obtokové rameno Prostředníčka se v délce asi 270 metrů skryje pod zemí. Stavba tohoto tzv. rámového zatrubnění si vyžádá v ulici Československé armády omezení dopravy s objízdnou trasou městem. Po dokončení úprav na toku vybudují stavbaři v prostoru mezi Prostředníčkem a Litavou mokřad s náhradní výsadbou porostů. Vznikne tak přirozený funkční biokoridor, kde se uvnitř mokřadu i na patě hrází objeví nově vysazené olše a vrby. Na úpravu toku Prostředníček naváže i ohrázování zástavby v ulici Luční s mobilní povodňovou stěnou na místní komunikaci.

Protipovodňová ochrana Slavkova u Brna se bude stavět na pozemcích, které vlastní město nebo na nich hospodaří Povodí Moravy, včetně přístupů k nim. Na stejných prostorech bude dočasně umístěna i odtěžená zemina, která se využije ke stavbě a případný zbytek přijde na předem dojednanou skládku. Kvůli budoucí péči o hráze se počítá v jejich koruně s průjezdnou šířkou.

Základní fakta o protipovodňové ochraně Slavkova:

Oficiální název: Město Slavkov u Brna – povodňová ochrana města

Investor: Povodí Moravy, s. p.

Financování: Program MZe -Podpora prevence před povodněmi, II.etapa (č.129 120)

Dodavatelé: OHL ŽS, a.s. ve sdružení s IMOS Brno, a.s. a IMOS holding, a.s.

Termín zahájení: květen 2011

Předpokládaný termín ukončení prací: květen 2012

publikováno 13. května 2011, 15:41aktualizováno 15. ledna 2012, 20:52 štítky: Slavkov, Litava, povodně, ochrana,