Nádrž Jevišovice bude přes zimu bez vody, opravuje se výpusť

Nutné opravy spodních výpustí znovu odhalí dno vodní nádrže Jevišovice. Dodavatelská firma totiž bude přes zimu opravovat netěsnící spodní uzávěry. Práce se uskuteční v rámci reklamace již provedených oprav a vodohospodářům tak nevzniknou žádné další náklady. Se znovunapuštěním nádrže se počítá z jarních vod v květnu 2013.

JEVIŠOVICE – Státní podnik Povodí Moravy zahájil v tomto týdnu postupné vypouštění vodní nádrže Jevišovice na Znojemsku. Důvodem je nutná oprava spodních výpustí, které při rostoucím tlaku vodního sloupce zadržované vody prosakovaly více, než je povoleno. Spodní uzávěry jsou přitom na návodní straně hráze a bez vypuštění nádrže tak nelze provést jakoukoli opravu. Při vypouštění postupují vodohospodáři podle schváleného prozatímního manipulačního řádu a dispečerský graf počítá s dosažením dna zhruba za měsíc. Dodavatelská firma poté spodní uzávěry přes zimní sezónu dotěsní a nádrž by se měla opět naplnit z jarních vod 2013.

„Po provedených opravách na přehradě Jevišovice a postupném napouštění se objevila netěsnost spodních výpustí,“ popsal ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy, s.p.) Jan Moronga. Celou záležitost vyřešili podle něj vodohospodáři s dodavatelskou firmou v rámci reklamačního řízení. „To znamená, že při odstranění závady nevzniknou na straně našeho podniku žádné další náklady,“ ujistil ředitel.

Zvolený technologický postup byl výsledkem jednání mezi objednatelem, dodavatelem a technicko-bezpečnostním dohledem vodního díla. Mimořádnou manipulaci musel také schvalovat vodoprávní úřad. Je třeba připomenout, že Jevišovická přehrada je nejstarší moravskou přehradou a zároveň jedna z nejstarších přehrad ve střední Evropě. Na rozdíl od modernějších staveb tohoto typu má jen jednu funkční spodní výpusť. Proto se musí při jakékoli větší opravě příslušné technologie počítat i s vypouštěním nádrže. Předpokládaný termín dokončení všech prací je do závěru měsíce března 2013. 

Vodní nádrž Jevišovice již nedávno prošla vypuštěním, těžbou sedimentů, opravou břehů a například obnovením tůní pro živočichy. Jednalo se o tzv. akci navrhovatele, což znamená, že veškeré dotace, podklady, projekty a práce zařizovalo město Jevišovice. Povodí Moravy s.p. pak využilo vypuštěné nádrže k nyní reklamované opravě a obnově technologického zařízení spodních výpustí. Letošní napouštění navíc bylo vzhledem k hydrologické situaci velmi pomalé, což se při extrémně nízkém přítoku vody a naopak rekordně vysokých teplotách vzduchu významně projevilo na zhoršené kvalitě vody v nádrži.

Práce na nádrži Jevišovice obsahovaly například odtěžení téměř 30.000 krychlových metrů sedimentů, které stavbaři odvezli na zemědělské pozemky k zaorání. Pravý břeh u hráze byl v délce 145 metrů stabilizován kamennou rovnaninou a poté osázen trávou. Další opravy znamenaly přespárování kamenného zdiva návodního líce přehradní zdi.

Hráz je gravitační zděná z rulových a ruložulových balvanů, s poloměrem křivosti 240 m. K převádění povodňových průtoků slouží boční bezpečnostní přeliv umístěný na levém břehu nádrže, který může při maximální hladině převést celkový průtok cca 80 m³/s. Pro odtok vody z nádrže slouží 3 štoly spodních výpustí o profilu 1 x 1,9 m vyzděné z rulových kvádrů. Štoly mají uzávěr pouze na návodní straně z plochých žebrových stavidel ovládaných elektricky a ručně z budky na koruně hráze. Kromě hlavního účelu, jímž je ochrana před povodněmi, zajišťuje vodní dílo zachování minimálního průtoku v toku. Významné je také rekreační využití nádrže, provozování letních sportů a rybářství.

Snahy zajistit ochranu dolního toku Jevišovky a snížení kulminace povodní, které sužovaly zdejší obyvatele, se objevily již v 80. letech 19. století. V březnu roku 1888 postihla obyvatele velká povodeň, která byla považována za největší v 19. století. Přehrada byla vybudována na základě zemského zákona č. 68 z 13. 8. 1892, týkajícího se vodních nádrží v povodí Jevišovky. Vodoprávně byl projekt projednán okresním hejtmanstvím ve Znojmě v červnu 1893 a samotná výstavba byla zahájena v roce 1894. Výstavby se dokonce účastnili i dělníci z Itálie, kteří kompenzovali nedostatek místních zkušených dělníků.

publikováno 22. listopadu 2012, 13:14 štítky: Jevišovice, oprava, VD,