Projekt Dyje2020/Thaya2020 pokračuje vytvořením umělého trdliště

 

Vznik přeshraničního umělého trdliště a monitoring, jehož výsledkem bude zlepšení podmínek pro život a rozmnožování pstruhů, je dalším cílem spolupráce českých vodohospodářů a národních parků na obou stranách hranice. Na Dyji mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem společně vytvoří trdliště, do kterého vysadí jikry. V rámci monitoringu pak budou sledovat, do jaké míry jsou uměle nasypaná trdliště využívána pstruhem potočním a jaké změny na nich probíhají v říčním režimu Dyje.)

V září Povodí Moravy, s. p. v součinnosti s Národním parkem Thayatal a Národním parkem Podyjí v řece Dyji vytvoří s pomocí bagru přeshraniční umělé trdliště. Bezprostředně potom Národní park Thayatal zahájí monitoring. Bude sledovat, jak trdliště využívají různé druhy ryb a nakolik umělá trdliště dokáží zajistit vývoj pstruha potočního. Současně s tím bude ověřovat stabilitu umělého trdliště a kontrolovat, zda a jak dochází k přesunu materiálu. Na základě vyhodnocení nasbíraných dat vytvoří koncepce pro zlepšení reprodukčních habitatů v Dyji mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. 

Samotné trdliště vznikne navezením a rozhrnutím přibližně 40 m3 štěrku, bude 10 m široké, 20 m dlouhé a asi 20 cm hluboké. Do trdliště se následně nasadí 50 tisíc jiker. Vznik umělého trdliště potrvá pouhý den a náklady na jeho vytvoření budou minimální. Samotný monitoring potrvá od září 2018 do prosince 2019.

Výzkum, který prověří přínos umělých trdlišť pro život pstruhů potočních, se promítne také do dokumentu Koncepce trvale udržitelného sportovního rybářství, který je jedním z výstupu česko-rakouského projektu Dyje 2020/Thaya2020 ATCZ7. 

Významu funkčních trdlišť není v současnosti věnována dostatečná pozornost. Zprávy budou předloženy zodpovědným správním orgánům, rybářský svazům a vědecké obci. 

V projektu jsou symetricky zastoupeni projektoví partneři na obou stranách hranice. Jedná se o správce toku Povodí Moravy, s. p., viadonau, veřejné výzkumné instituce Umweltbundesamt (Spolkový úřad pro životní prostředí), Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, NP Thayatal, NP Podyjí. Významným strategickým partnerem je Amt der niederösterreichischen Landesregierung, který se dlouhodobě aktivně podílí na přeshraniční spolupráci a je garantem správné aplikace Evropské rámcové směrnice o vodní politice. Tato spolupráce správců povodí na obou stranách hranice, národních parků, vědeckých pracovišť a Úřadu dolnorakouské vlády umožní realizovat projekt DYJE2020/THAYA2020 kofinancovaný z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, v rámci programu INTERREG V-A RAKOUSKO – ČESKÁ REPUBLIKA na hraničním úseku řeky Dyje. 

 

INFO PRO MÉDIA: Nabízíme fototermín během úterního dopoledne 11 .9. 2018. K vidění a pořízení fota/videa bude tvorba umělého trdliště s pomocí bagru. Akce probíhá v Národním parku Podyjí, proto bude nutné zajistit zájemcům odvoz, který z parkoviště v Lukově zajistí SNP a PM. Sraz bude v úterý 11. 9. 2018 v 10.00 hod na veřejném parkovišti v Lukově (48.8568706N, 15.9105067E).

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 10. září 2018, 15:07aktualizováno 10. září 2018, 15:10 štítky: Trdliště, Dyje 2020, Dyje,