Protipovodňové stavby běží podle plánů

V letošním roce Povodí Moravy vysoutěžilo protipovodňové stavby v úhrnu 225 mil. korun a do konce roku plánuje vysoutěžit další významnou rekonstrukci vodní nádrže Opatovice. Celková částka vysoutěžených investic proti povodním v roce 2016 by tak měla dosáhnout 370 mil. korun. Akce jsou financovány z prostředků dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi III“.

Aktuálně probíhá výstavba ochrany měst před velkou vodou v Přerově, Břeclavi a ve Svitavách, k rekonstrukci hráze dochází na vodním díle Vranov. Všechny stavby běží dle původních harmonogramů a při jejich realizaci se nepočítá se zdržením. „Věřím, že přínos těchto opatření bude nesrovnatelně převyšovat omezení, která v důsledku jejích realizace pro obyvatele města vyvstanou, a již předem děkuji všem občanům za pochopení a vstřícnost,“ vzkazuje občanům v místech, kterých se výstavba opatření dotkne, generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský.

Přerov

Stavba protipovodňové ochrany v lokalitě nad jezem, kde byla vystavěna nábřežní protipovodňová zídka, je prakticky dokončena. Aktuálně probíhá předání závěrečných dokladů od zhotovitele stavby. Bezprostředně po předání zažádá Povodí Moravy, s.p. o kolaudační souhlas.

Také stavba ochrany města před povodní na nábřeží Dr. Edvarda Beneše pokračuje dle harmonogramu prací. V současnosti stavební firma rozebrala část chodníku. Došlo k instalaci části těsnící stěny a k vybudování základu pro novou železobetonovou protipovodňovou zídku.

„Protipovodňová ochrana města Přerova je součástí koncepce ochrany Pobečví před velkou vodou. Ta sestává ze dvou etap. V rámci první etapy dojde k výstavbě liniových opatření, která ochrání obce a města podél vodního toku. Hlavní opatření druhé etapy bude představovat výstavba VD Skalička. Dokončení celé koncepce ochrany Pobečví pak zajistí ochranu před povodněmi, jaké místní obyvatelé zažili v roce 1997. Chránit bude 110 tisíc obyvatel Pobečví a majetek ve výši 7 mld. Kč,“ přibližuje význam stavby Hodovský.

Břeclav

Také v Břeclavi probíhají práce bez problémů. Stavba s náklady 40 milionů korun s hrázovými systémy má ochránit zástavbu ve městě na úroveň stoleté vody. Práce probíhají a jsou plánované celkem v pěti lokalitách. Na pravém břehu Dyje nad jezem dodavatelská firma provedla zemní práce a navýšila hráze. Na levém břehu Odlehčovacího ramene Dyje zemní práce v současnosti probíhají. U stavebního objektu číslo 5, který začíná u mostu Třídy 1. Máje přes odlehčovací rameno Dyje, probíhá beranění štětových stěn.

Na stavbu, která by měla být po dvou letech dokončena, navážou další etapy. „Dojde ke zkapacitnění poldru Přítluky na dvojnásobek, čímž bude chráněná nejen Břeclav a její okolí, ale také slovensko-rakouské pomezí. V dalších etapách se plánuje provedení nových hrází, které zabrání zpětnému vzdutí do zastavěných částí města Břeclav, a provedení komplexních opatření, která by řešila území nad městem Břeclav v širších návaznostech s protipovodňovými opatřeními jednotlivých obcí,“ popisuje organizaci protipovodňových opatření Hodovský.

Svitavy

Ve Svitavách probíhají přípravy na vlastní stavební práce. Realizaci 3. etapy protipovodňové ochrany Svitav zahájilo Povodí Moravy, s.p. na podzim, hotovo bude na jaře 2019.Rozlití velké vody mají zabránit nové opěrné zdi v délce 885 metrů, ve spodním úseku toku, dojde k rozšíření koryta i odstranění nánosů. Na několika místech budou tato opatření doplněna mobilními protipovodňovými uzávěry, které budou bránit vniknutí vody do objektů. V horním úseku toku (od mostu na ulici Říční) půjde především o úpravu koryta toku s navýšením ochranné hrázky a úpravu zaústění Lačnovského potoka. V současnosti zhotovitel připravuje staveniště. Dochází k zajišťování přístupů a záborům ploch.

Vranov

Na hrázi Vranovské přehrady dodavatel zahájil stavební práce ještě v říjnu. Hráz se tak dočká pečlivě plánovaných oprav. Úpravy začaly odstraněním konstrukce chodníků a vozovky. Stavební úpravy budou spočívat v kompletní rekonstrukci koruny hráze včetně přemostění přelivů, mostních opěr, mostních závěrů i dosavadního zábradlí na obou stranách hráze.

„Celou akci Povodí Moravy pečlivě naplánovalo tak, aby zasáhla pouze dvě letní rekreační sezóny. Práce proto začaly až na podzim 2016, po skončení turistické sezóny, a skončí na jaře 2019,“ vysvětluje generální ředitel Jan Hodovský.

 

Seznam investičních akcí financovaných zprostředků dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi III“

Název akce

Náklady stavební části (tis. Kč)

před VŘ

po VŘ

VD Vranov – rekonstrukce koruny hráze vč. průzkumu a jeřábové dráhy

84 701

58 477

Poldr Mysločovice

7 184

4 178

Svitavy, Svitavy – zvýšení kapacity koryta III. etapa

119 461

57 152

Protipovodňová opatření města Pohořelice

98 573

44 960

Bečva, Přerov – pritovodňová ochrana nad jezem – 1L/08 - nábřežní betonová zídka

10 646

6 301

Dyje, Břeclav – protipovodňová opatření, I. etapa

79 858

41 800

Protipovodňová opatření v Přerově na Nábřeží Dr. E. Beneše

23 610

12 717

VD Opatovice – rekonstrukce VD

152 038

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 28. listopadu 2016, 14:25aktualizováno 1. listopadu 2017, 13:47 štítky: PPO Přerov, Přerov,