Spoluužívání malé vodní nádrže Machová

Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, nabízí ke spoluužívání

malou vodní nádrž Machová v k. ú. Machová

I. Předmět smlouvy o spoluužívání 

Předmětem smlouvy o spoluužívání bude úplatné přenechání předmětu smlouvy popsaného níže a s tím spojené plnění povinností vyplývajících ze schváleného manipulačního řádu, z příslušných správních rozhodnutí (zejména rozhodnutí o nakládání s vodami) a uzavřené smlouvy o spoluužívání. 

Předmětem smlouvy o spoluužívání je:

a) Vodní dílo:

 • Malá vodní nádrž Machová

b) Pozemky ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit pro Povodí Moravy, s.p., v k. ú. a obci Machová, zapsané na LV č. 470:

 • p. č. 852, vodní plocha o výměře 266 m2,
 • p. č. st. 302, zastavěná plocha o výměře 124 m2.

Vodní nádrž Machová se současně nachází na pozemcích třetích osob v k. ú. Machová, a to:

 • p. č. st. 303,
 • p. č. st. 304,
 • p. č. st. 305,
 • p. č. 793,
 • p. č. 765,
 • p. č. 808,
 • p. č. 809,
 • p. č. 848,
 • p. č. 813.

 II. Popis předmětu spoluužívání

Tok bezejmenný

Kategorie TBD: IV

Rok kolaudace: 1972

Původní účel nádrže: Závlahová vodní nádrž

Plocha MVN v m2:

stálé nadržení: 2 000

zásobní: 11 600

maximální: 13 000

Objem nádrže v m3:

stálé nadržení: 425

zásobní: 18 175

maximální: 22 100

Hráz:

typ: zemní homogenní

těsnění: neuvedeno

délka v koruně: 117 m

max. výška: 2,1 m

šířka koruny: 3,0 m

kóta koruny: 204,20 m n.m.

Spodní výpusti:

počet x průměr: 1 x DN 500

provozní uzávěr: neuvedeno

kapacita spodní výpusti:2,0 m3/s 

Bezpečnostní přeliv:

typ: zakřivený

kóta přelivu: 203,25 m n. m.

kapacita přelivu: neuvedeno

Hydrologické údaje:

Q100: 8 m3/s

Minimální zůstatkový průtok: 1,0 l/s

Doba spoluužívání se předpokládá od 1. 4. 2019 nebo od nabytí účinnosti smlouvy, nastane-li později, na dobu 5 let od nabytí účinnosti smlouvy.

Výši úplaty za spoluužívání stanoví zájemce dle svého uvážení, avšak výše úplaty nesmí být nižší než 40 400 Kč za kalendářní rok. V případě, že zájemce stanoví výši úplaty pod uvedenou minimální úrovní, nebude nabídka hodnocena. 

Každý zájemce je oprávněn požádat o prohlídku vodního díla s předem nahlášenou návštěvou po dohodě na tel. čísle: +420 607 747 034, Ing. Jaroslav Foukal, vedoucí provozu Zlín, v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hodin, a to v termínu od 25. 2. 2019 do 22. 3. 2019. 

Podrobné podmínky smluvního vztahu jsou obsaženy v návrhu smlouvy o spoluužívání, který je přílohou této výzvy.

Spoluuživatel bude povinen předmět smlouvy o spoluužívání provozovat a udržovat za smluvně ujednaných podmínek, v souladu s účelem smlouvy s tím, že ponese veškerou odpovědnost za možné škody, které vzniknou na majetku Povodí Moravy, s.p., případně na zdraví a majetku třetích osob v příčinné souvislosti s provozováním předmětu smlouvy o spoluužívání v rozporu s manipulačním řádem, rozhodnutími příslušných úřadů, pokyny Povodí Moravy, s.p., a smlouvou.

III. Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje: 

a) U fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování, případně včetně telefonu a e-mailu.

b) U právnických osob název, sídlo, IČO, bankovní spojení a závazná adresa pro doručování včetně telefonu a e-mailu, ID datové schránky.

c) Nabízená výše úplaty za spoluužívání, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota.

d) U právnických osob musí být přílohou výpis z Obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne starší tří měsíců), právnická osoba, která se nezapisuje do Obchodního rejstříku, doloží platný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je zapsána, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká.

e) Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

f) Součástí nabídky musí být oprávněnou osobou doplněný a podepsaný návrh smlouvy o spoluužívání včetně všech požadovaných příloh.

Nabídka musí být zaslána v zapečetěné obálce s označením

Neotevírat – nabídka

“Malá vodní nádrž Machová – nabídka spoluužívání č. 012019“,

na adresu Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, nebo doručena osobně na podatelnu. Příjem nabídek bude ukončen dne 25. 3. 2019 ve 12 hodin. 

Jediným hodnotícím kritériem je výše úplaty za spoluužívání za kalendářní rok v Kč.

Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle výše úplaty za spoluužívání, a to tak, že bude sestaveno pořadí, kdy na prvním místě se umístí nabídka, která bude obsahovat nejvyšší částku úplaty za spoluužívání za jeden kalendářní rok.

 IV. Povinnosti vyhlašovatele a spoluuživatele 

a) Po vyhodnocení nabídek vyrozumí vyhlašovatel nejpozději do 10 pracovních dnů všechny uchazeče, zda jím zaslaná nabídka byla vybrána. Vítěznému uchazeči bude zaslána fyzicky či
e-mailem smlouva o spoluužívání k podpisu.

b) Vítěz nabídkového řízení (dále jen „spoluuživatel“) je mimo jiné povinen nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k podpisu smlouvy o spoluužívání tuto smlouvu podepsat a podepsanou smlouvu v uvedené lhůtě doručit na adresu vyhlašovatele.

c) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným spoluuživatelem o doplnění, případně
o dílčí úpravě smlouvy o spoluužívání. Tato možnost se netýká úpravy podstatných náležitostí smlouvy.

d) Smlouva o spoluužívání je platná podpisem smluvních stran, účinná zveřejněním v registru smluv.

e) V případě, že spoluuživatel nesplní povinnost uvedenou pod písm. b) tohoto článku, jeho vítězství v nabídkovém řízení se ruší. Stejný účinek má, pokud dá spoluuživatel jasně najevo, že smlouvu o spoluužívání nepodepíše. K jednání může být potom vyzván účastník nabídkového řízení, který se umístil na druhém místě.

f) Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez udání důvodu. 

Příloha – Návrh smlouvy o spoluužívání

publikováno 19. února 2019, 08:58 štítky: spoluužívání, Machová,