Stavba protipovodňových opatření v Třebíči

Výstavba druhé etapy protipovodňové ochrany města Třebíče obsahuje rekonstrukci nábřežních zdí, opevnění břehů a zvýšení kapacity koryta řeky Jihlavy odtěžením nánosů. Veškerá opatření navrhli projektanti takovým způsobem, aby zde zvládla i takzvanou stoletou vodu při průtoku 260 m3 za vteřinu. Dosavadní úprava přitom udrží bez rozlivu vodu zhruba dvacetiletou, což odpovídá průtoku 174 m3za vteřinu. Při povodních je ohroženo především centrální území města s památkovou zónou, zahrnující Židovskou čtvrť, zapsanou do prestižního Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Některé technické údaje o stavbě PPO v Třebíči

 • Území vymezuje Podklášterský jez v ř. km 97,950
 • Konečným místem je Novodvorský most v ř. km 96,969
 • Celková délka řešeného úseku toku981 metrů
 • Dosavadní kapacita koryta Jihlavy v centru Třebíče 174 m3za vteřinu
 • Stavba umožní zajistit město i před stoletými průtoky 260 m3za vteřinu
 • Bezpečnostní převýšení ve všech úsecích 30 –50 centimetrůnad stoletou vodou

Právě vzhledem k unikátnímu území dohlížejí na práce památkáři a nikdo se tedy nemusí obávat toho, že by pohled na historickou zástavbu hyzdily nehezké betonové zdi. Ochranná zídka podél Havlíčkova nábřeží tedy nebude z hlediska památkové péče nijak svým celkovým pojetím konkurovat urbanistické zástavbě ghetta. Protipovodňová ochrana se týká úseku o délce981 metrůod Podklášterského jezu k Novodvorskému mostu. Hladina je zde udržována vzdutím Homolkova jezu na kótě392,18 mn.m.

Čtyřúseková výstavba počítá s vybudováním nových ochranných zídek, které vesměs kopírují současný stav. Tam, kde by mohla jejich výška narušovat historický ráz města, vyroste při povodních mobilní hrazení. U všech částí protipovodňové ochrany se počítá s bezpečnostním převýšením 30 až50 centimetrůvůči úrovni stoleté vody, přičemž běžně průchozí dveře a otvory zahradí v době povodně mobilní hrazení nebo vodotěsná vrata. Povodí Moravy, s.p.

nechá opevnit i břehy a vyvézt nánosy z koryta řeky Jihlavy, město Třebíč pak naplánovalo výstavbu nové lávky v ulici Zdislavina.

První úsek stavby zahrnuje ochranu Havlíčkova nábřeží na levém břehu, tedy Židovské čtvrti, kdebudou zdi téměř stejně vysoké jako dosud a jejich navýšení vyřeší při povodních mobilní hrazení. Druhý úsek řeší na pravém břehu nábřeží od Podklášterského mostu až k prodejněBilla, kde se počítá s opravou dosavadní zdi a jejím navýšením od nové lávky až k zaústění Stařečského potoka. Třetí úsek zajistí nábřeží odprodejny Billa k Novodvorskému mostu na pravém břehu, tedypředevším objekty pro bydlení. Konečně na čtvrtém úseku se pak budou stavbaři věnovat nábřeží od skály k Novodvorskému mostu na levém břehu Jihlavy.

Dohoda s třebíčskou radnicí stanovila za pokácenou zeleň dělenou náhradní výsadbu čtyřiceti sazenic neovocných dřevin. Stromy podél Havlíčkova nábřeží jsou před poškozením zajištěny a v případě úhynu některého z nich jej také nahradí jiná výsadba.

Všichni zúčastnění si uvědomují, že tato stavba dočasně zhoršuje prostředí a komfort v jejím bezprostředním okolí. Investor i zhotovitel proto děkují všem za trpělivost, se kterou k celé akci přistupují. Výsledkem totiž bude kvalitní protipovodňová ochrana centra, jehož zařazení na seznam UNESCO je prestižní záležitostí nejen pro Třebíč, ale i pro celou ČR. Současně je tato skutečnost výrazným stimulem pro cestovní ruch a rozvoj města i celého regionu.

Základní fakta o protipovodňové ochraně Třebíče

 • Oficiální název: Jihlava, Třebíč – zvýšení kapacity koryta II. etapa 2010
 • Investor: Povodí Moravy, s.p.
 • Financování: Program MZe – Podpora prevence před povodněmi, II.etapa (č.129 120)
 • Čtyři úseky stavby zahrnují navýšení a úpravu nábřežích zdí
 • Korunu zdí v exponovaných úsecích doplní v případě potřeby mobilní hrazení
 • Pročistí se koryto řeky, zpevní svahy a upraví se přilehlé inženýrské sítě
 • Dodavatelé: Sdružení firem EUROVIA CS a Zvánovec a.s.
 • Cena díla: 130 milionů korun bez DPH
 • Termín zahájení: září 2010
 • Předpokládaný termín ukončení prací: jaro 2012
publikováno 4. ledna 2012, 15:36aktualizováno 20. ledna 2012, 06:16 štítky: PPO, protipovodňová opatření, protipovodňové hráze, Třebíč, Jihlava, zkapacitnění koryta, povodeň, stoletá voda, UNESCO, mobilní hrazení,